Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2018 về tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 226/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/KH-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và truyền thông về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 26/02/2018 của Thành ủy Hà Nội về Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND Thành phố về Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai công tác thông tin đối ngoại; góp phần đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa; những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thủ đô các nước.

2. Yêu cầu.

- Các hoạt động thông tin đối ngoại đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

- Công tác thông tin đối ngoại của Thành phố phải gắn kết chặt chẽ thông tin giữa đối nội, đối ngoại, ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời; đảm bảo tính bảo mật thông tin, bí mật quốc gia, gắn nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ công tác hàng năm của các đơn vị.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trên các kênh thông tin. Tăng cường thông tin ra nước ngoài để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN.

1. Nội dung công việc.

a. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại.

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 để kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan Thành phố thực hiện công tác thông tin đối ngoại; kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị; bố trí kinh phí cho các đơn vị thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong năm theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020.

- Xây dựng quy chế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

b. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

- Tăng cường nhóm chuyên gia, tham mưu đắc lực cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; dự báo những vấn đề cần thực hiện của công tác thông tin đối ngoại Thành phố.

- Các đơn vị bố trí, phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại, tham mưu lãnh đạo tổ chức triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

c. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, tập trung một số nội dung trọng tâm sau: Kỹ năng tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại với Campuchia; nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ ngành văn hóa, thể thao của Thành phố; phổ biến pháp luật và kiến thức về biển, đảo, hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế...

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy trong công tác tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố, cụ thể: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và thành phố Hà Nội; công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam; quan hệ giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới...

d. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia.

- Xây dựng bộ dữ liệu số hóa về thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố.

- Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Tập trung xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài. Ưu tiên phát triển ấn phẩm điện tử.

- Quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội đến kiều bào và bạn bè quốc tế thông qua việc tổ chức Hội sách Hà Nội 2019, Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019 và tham gia các hội sách, hội chợ quốc tế trong năm 2019.

- Triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn bản pháp lý song phương về biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; thông tin đối ngoại về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia và ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn kiện về quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

2. Tiến độ thời gian.

Chi tiết các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 và tiến độ thời gian cụ thể trong phụ lục kèm theo.

3. Kinh phí thực hiện.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội thuộc nhiệm vụ chi cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và các nguồn huy động hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố; chủ động cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí.

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế định kỳ giao ban báo chí về thông tin đối ngoại Thành phố.

- Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; công chức, viên chức, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền của Thành phố. Biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại...

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các địa phương, đơn vị.

- Chủ trì, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 theo các nội dung công việc được nêu tại Mục II của Kế hoạch.

- Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại và mở phiên bản tiếng Anh trên cổng/trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành.

- Phối hợp chặt chẽ Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

3. Các cơ quan báo chí Thành phố.

- Tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

- Các kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố: Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế đô thị, Báo An ninh Thủ đô tăng cường thông tin về Thủ đô ra nước ngoài bằng các ngoại ngữ khác (bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trên báo in, báo điện tử..., chú trọng thông tin đối ngoại trên báo điện tử.

- Báo Hà Nội mới: Mở Chuyên trang điện tử phiên bản tiếng Anh.

- Báo Kinh tế và Đô thị: Nâng cao chất lượng nội dung, xây dựng các chuyên mục, tăng cường thông tin bằng tiếng Anh trên trang thông tin điện tử Hanoitimes, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Mở trang thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh; nâng cao chất lượng tuyên truyền thông tin đối ngoại trên Bản tin tiếng Anh, tiếng Trung.

- Đảm bảo thực hiện theo đúng Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 sau khi được phê duyệt.

4. UBND các quận, huyện, thị xã.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin đối ngoại năm 2019; chủ động nâng cao chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh thông tin đối ngoại, đặc biệt các hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2019, UBND Thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo UBND Thành phố tình hình thực hiện Kế hoạch (gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung)./.

 


Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin & Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo chí Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP; Các phòng: KGVX, TKBT, NC, KT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 13/12/2018)

TT

Nội dung, quy mô công việc

Tiến độ thời gian

Cơ quan phụ trách

Cơ quan phối hợp

Phân công phụ trách

Kinh phí thực hiện

I

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

1

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh quy chế quản lý hoạt động TTĐN theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ TTTT

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Giám đốc Sở TTTT

Trong kinh phí chi ngoài định mức của Sở TTTT năm 2019

2

Tuyên truyền đối ngoại của Thành phố trên các phương tiện truyền thông: Kênh truyền hình VTV4, Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia (VOV5) và Kênh đối ngoại (VTC10); Trang tin của Báo điện tử Vietnamplus (TTXVN); Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Giám đốc Sở TTTT

Trong kinh phí thực hiện các Chương trình phối hợp công tác giữa UBND TP và các cơ quan báo chí Trung ương năm 2019

3

Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí ngoài nước thông tin về thành phố Hà Nội (Thông tấn xã Việt Nam)

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tấn xã Việt Nam

Giám đốc Sở TTTT

Trong kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa UBND TP và TTXVN năm 2019

4

Duy trì hoạt động của trang tiếng Anh trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (phiên bản tiếng Anh)

Cả năm

- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

Giám đốc Sở TTTT

Trong kinh phí chi ngoài định mức của Sở TTTT năm 2019

5

Kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Giám đốc Sở TTTT

Trong kinh phí chi ngoài định mức của Sở TTTT năm 2019

6

Tuyên truyền các sự kiện đối ngoại của Thủ đô và đất nước trong năm 2019; tuyên truyền các Hiệp định thương mại tự do; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền...

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở TTTT

Trong kinh phí chi ngoài định mức của Sở TTTT năm 2019

7

Tổ chức đào tạo: Tập huấn công tác tuyên truyền biển đảo cho cán bộ Đài truyền thanh cấp xã (theo QĐ số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ); Tập huấn, bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại với Campuchia (theo Đề án Tăng cường công tác TTĐN với Campuchia đến năm 2020) cho các cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các Sở, ban, ngành, cán bộ các phòng VHTT quận, huyện, thị xã và đội ngũ phóng viên chuyên trách về thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí Hà Nội

Quý II,III/2019

Trung tâm Đào tạo CNTT& Truyền thông, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ, các Sở, ngành, Phòng VHTT quận, huyện, thị xã và các ĐTT cấp xã

Giám đốc Sở TTTT

Trong kinh phí chi ngoài định mức của Sở TTTT năm 2019

8

Triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành, các Phòng VHTT quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn

Giám đốc Sở TTTT

Trong kinh phí chi ngoài định mức của Sở TTTT năm 2019

9

Tổ chức đoàn cán bộ Thành phố đi Lào để trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Thủ đô

Quý III/2018

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan

Giám đốc Sở TTTT

Nằm trong kinh phí công tác thông tin đối ngoại của Ban chỉ đạo Công tác TTĐN Thành phố

10

Xây dựng bộ dữ liệu số hóa về thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố

2019 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở VHTT, Trung tâm XTĐTTMDL

Giám đốc Sở TTTT

Trong kinh phí chi ngoài định mức của Sở TTTT

II

SỞ NGOẠI VỤ

 

 

 

 

 

1

Xuất bản Đặc san song ngữ Đối ngoại Hà Nội

12 tháng

Sở Ngoại vụ

 

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Nguồn ngân sách phục vụ tuyên truyền đối ngoại của Sở Ngoại vụ năm 2019

2

Hỗ trợ tuyên truyền trên các báo đài Trung ương phục vụ công tác thông tin đối ngoại (các bài viết của lãnh đạo Thành phố)

12 tháng

Sở Ngoại vụ

 

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Nguồn ngân sách phục vụ tuyên truyền đối ngoại của Sở Ngoại vụ năm 2019

III

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

1

Tổ chức các đoàn công tác của Thành phố tham dự Hội nghị quốc tế theo lời mời của các tổ chức trong khuôn khổ dự án về Quản lý chất lượng không khí, BVMT, ứng phó với BĐKH

Năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Ngoại vụ

Giám đốc Sở TNMT

Thường xuyên

2

Tổ chức các đoàn công tác của Thành phố tham dự Hội nghị thượng đỉnh do C40 tổ chức theo lời mời của C40 thường niên

Năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Ngoại vụ

Giám đốc Sở TNMT

Thường xuyên

3

Tham gia triển lãm thường niên tại Cộng hòa Pháp

Năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Ngoại vụ

Giám đốc Sở TNMT

Sử dụng kinh phí được Sở Tài chính phân bổ riêng trong năm 2019

4

Triển khai dự án cải thiện chất lượng không khí với Ngân hàng Thế giới, Cơ quan hợp tác phát triển Đức

2019-2021

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: KHĐT, GTVT, Xây dựng; các tổ chức liên quan

Giám đốc Sở TNMT

Vốn ODA

5

Triển khai dự án Cam kết thành phố tham vọng (ACP)

2018-2020

Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở TNMT

Vốn ODA

IV

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 

 

 

 

 

1

Dịch thuật tin, bài về các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tiêu biểu năm 2019

Năm 2019

Sở Văn hóa và Thể thao

Đơn vị dịch thuật, Trung tâm Thông tin, triển lãm, Báo Màn ảnh Sân khấu

Giám đốc Sở VHTT

Nguồn kinh phí sự nghiệp VH 2019

2

Tổ chức Giải giao hữu năm 2019

Quý III/2019

Sở Văn hóa và Thể thao

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Sở VHTT

Giám đốc Sở VHTT

Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa 2019

3

Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ của ngành văn hóa, thể thao thành phố Hà Nội, bao gồm: Sở VHTT, các đơn vị trực thuộc, các Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện, thị xã...

Quý II/2019

Sở Văn hóa và Thể thao

 

Giám đốc Sở VHTT

Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa 2019

V

SỞ DU LỊCH

 

 

 

 

 

a

Các hoạt động đối ngoại trong nước

 

 

 

 

 

1

Đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội

Tháng 01/2019

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

2

Tổ chức một số hoạt động dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế - VTTM 2019 (Hội nghị hợp tác phát triển du lịch)

Tháng 4/2019

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

3

Tổ chức các đợt làm việc (5 đợt) các đại sứ tại Hà Nội và các tổ chức hữu nghị tại Hà Nội để kết nối, quảng bá, hợp tác du lịch Hà Nội với các nước

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

4

Phối hợp với các đơn vị tổ chức đón các đoàn FAM là các doanh nghiệp, phóng viên báo chí các thị trường quốc tế đến khảo sát, viết bài, kết nối sản phẩm du lịch để quảng bá và thu hút các thị trường khách du lịch đến Hà Nội (Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan...)

Quý II, IV/2019

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

5

Phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài quảng bá hình ảnh du lịch trên hệ thống biển quảng bá tấm lớn, màn hình... tại Nội Bài.

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

b

Các hoạt động đối ngoại ở nước ngoài

 

 

 

 

 

1

Tham dự Hội nghị Ban Điều hành và Diễn đàn Du lịch Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương (TPO).

Quý 3, 4/2019

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

2

Tổ chức chương trình hợp tác, khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý và khai thác điểm đến du lịch tại các nước phát triển du lịch trên thế giới như: Thái Lan và Myanmar

Quý 3, 4/2019

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

3

Tham gia hoạt động hợp tác, phát triển du lịch ở nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức và mời tham dự

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

c

Ấn phẩm, tuyên truyền trên báo đài và các hình thức tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nội

 

 

 

 

 

1

Tuyên truyền về Du lịch Hà Nội trên truyền hình, báo, các hệ thống thông tin đại chúng

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

2

Thiết kế sản xuất sản phẩm, ấn phẩm quảng bá Du lịch Hà Nội: Thiệp, Ô đổi màu, Bản đồ Du lịch, Tái bản Ẩm thực Hà Thành, postcard du lịch, Sách Hà Nội....

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

3

Thực hiện dịch, sản xuất video clip các bài thuyết minh chuẩn tại điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

4

Thực hiện quảng bá du lịch Hà Nội trên CNN

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

5

Sửa chữa, in và căng mặt biển tuyên truyền, quảng bá về Du lịch Hà Nội trên hệ thống các biển quảng cáo tấm lớn do Sở Du lịch quản lý

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

6

Tổ chức chương trình FM Du lịch Hà Nội trên tần số 90MHZ của Đài PTTHHN, khung giờ chính: 9h00-10h00 hàng ngày, phát lại 15h00-16h00 hàng ngày

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

7

Tổ chức chương trình FM Du lịch Hà Nội trên tần số 91MHZ giao thông của Đài tiếng nói VOV hàng ngày

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

8

Thực hiện số hóa các điểm đến du lịch của Quận, Huyện trong hệ thống giới thiệu du lịch cung của Thủ đô bằng giao diện ảnh 360, 3D, FLYCAM, công nghệ thực tế ảo... để tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền bá du lịch.

Cả năm

Sở Du lịch

Các đơn vị

Lãnh đạo Sở Du lịch

 

VI

SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

 

 

 

 

 

1

Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Thành phố, các thành tựu nổi bật về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc trên Cổng thông tin điện tử của Sở

Năm 2019

Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

Giám đốc Sở QHKT

 

2

Thực hiện các hoạt động về công tác thông tin đối ngoại giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước, thủ đô, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, quảng bá hình ảnh thông qua các chương trình hợp tác, giao lưu quốc tế; các đoàn ra, đoàn vào do Thành phố, Sở tổ chức và đối ngoại nhân dân thông qua các đoàn thể, Hội nghề nghiệp.

Năm 2019

Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

Giám đốc Sở QHKT

 

3

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới; khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng xã hội... nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Năm 2019

Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

Giám đốc Sở QHKT

 

4

Theo dõi, tổng hợp dư luận, báo chí trong và ngoài nước viết về thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh, phản bác, chống lại các thông tin sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Sở và thành phố Hà Nội.

Năm 2019

Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

Giám đốc Sở QHKT

 

5

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về thông tin đối ngoại

Theo kế hoạch của Thành phố

Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

Giám đốc Sở QHKT

 

6

Sơ kết, tổng kết các hoạt động thông tin đối ngoại: Tổ chức đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Thành phố những vấn đề cần giải quyết trong công tác thông tin đối ngoại

Theo định kỳ 06 tháng, 01 năm.

Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

Giám đốc Sở QHKT

 

VII

SỞ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

1

Tiếp tục tham mưu cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Năm 2019

Sở Tài chính

 

Giám đốc Sở Tài chính

 

2

Tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Thành phố.

Năm 2019

Sở Tài chính

 

Giám đốc Sở Tài chính

 

VIII

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

 

1

Biên soạn nội dung, thiết kế, in ấn tài liệu cung cấp thông tin một số thị trường xuất khẩu

Năm 2019

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

2

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện phim tài liệu tuyên truyền về công tác Hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố Hà Nội

Năm 2019

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

3

Tổ chức 02 lớp tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan nhà nước (các Hiệp định thương mại, cam kết trong WTO, các quy định mới về hội nhập quốc tế...)

Năm 2019

Sở Công thương

Các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan, đơn vị

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

4

Tổ chức 02 lớp tập huấn phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các Văn phòng đại diện trên địa bàn Thành phố

Năm 2019

Sở Công thương

Các doanh nghiệp FDI, Văn phòng đại diện

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

5

Tuyên truyền về phát triển công nghiệp ưu tiên, SPCNCL Thành phố

Năm 2019

Trung tâm Khuyến công & TVPTCN

Sở CT, các cơ quan truyền thông, báo chí, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

6

Tuyên truyền về hoạt động khuyến công, làng nghề trên các phương tiện truyền thông

Năm 2019

Trung tâm Khuyến công & TVPTCN

Sở Công thương, cơ quan truyền thông báo chí

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí Khuyến công Thành phố năm 2019

7

Tổ chức các đoàn cán bộ, doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, cơ sở sản xuất làng nghề tham gia Hội chợ, triển lãm quốc tế... nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô ra thế giới.

 

 

 

 

 

7.1

Đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất năm 2019 tại Singapore

Từ tháng 3/2019

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

Sở Công thương, 10 doanh nghiệp tham gia Hội chợ

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí Khuyến công Thành phố năm 2019

7.2

Đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ năm 2019 tại Đức

Từ tháng 9/2019

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

Sở Công thương, 10 doanh nghiệp tham gia Hội chợ

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí Khuyến công Thành phố năm 2019

7.3

Đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ năm 2019 tại Hồng Kông

Từ tháng 10/2019

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

Sở Công thương, 10 doanh nghiệp tham gia Hội chợ

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí Khuyến công Thành phố năm 2019

8

Mời nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan giao dịch tại Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019

Từ tháng 10/2019

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

Sở Công thương, 10 doanh nghiệp tham gia Hội chợ

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí Khuyến công Thành phố năm 2019

9

Phổ biến thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Năm 2019

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ quan truyền thông, báo chí

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

10

Tuyên truyền về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng

Năm 2019

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ quan truyền thông, báo chí

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

11

Tuyên truyền phổ biến về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Năm 2019

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ quan truyền thông, báo chí

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

12

Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố về công tác thông tin đối ngoại, các thông tin liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Sở lên website Sở.

Năm 2019

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

Theo chế độ được duyệt

13

Thực hiện tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của ngành Công thương trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương, địa phương (trên các báo giấy, điện tử, tạp chí, đài truyền hình...)

Năm 2019

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

14

Mở phiên bản tiếng Anh trên trang thông tin điện tử của Sở

Năm 2019

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

Theo kinh phí chi nghiệp vụ được duyệt

15

In ấn phẩm tuyên truyền quảng bá xúc tiến xuất khẩu cho các doanh nghiệp nước ngoài qua kênh tham tán thương mại tại các nước

Năm 2019

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

Kinh phí chi nghiệp vụ

IX

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

 

1

Tiếp tục thực hiện dự án “Tăng cường độ tin cậy trong sản xuất cây trồng an toàn khu vực miền Bắc” do JICA tài trợ

Năm 2019

Sở NN&PTNT

 

Giám đốc Sở NN&PTNT

 

2

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn do Ngân hàng thế giới tài trợ

Năm 2019

Sở NN&PTNT

 

Giám đốc Sở NN&PTNT

 

3

Triển khai thực hiện các nội dung đã được ký kết tại Biên bản ghi nhớ tháng 8/2018 giữa hai Sở Nông lâm nghiệp Viêng chăn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019 - 2020

Sở NN&PTNT

 

Giám đốc Sở NN&PTNT

 

X

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

1

Giới thiệu về các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư

Hàng tháng

Sở KHĐT

- BQL các KCN&CX HN

- BQL Khu CNC Hòa Lạc

- TTXTĐT-TM-DL TP

Giám đốc Sở KHĐT

Khoán chi hành chính

2

Vận động viện trợ, triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài (thực hiện theo Đề án “Thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo của thành phố Hà Nội” theo Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội)

 

Sở KHĐT

Các Sở, ngành Thành phố

Giám đốc Sở KHĐT

 

3

Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại bằng tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử của Sở

Hàng tháng

Sở KHĐT

 

Giám đốc Sở KHĐT

Khoán chi hành chính

XI

SỞ XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

1

Xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại

Năm 2019

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông

Giám đốc Sở Xây dựng

 

2

Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ về công tác thông tin đối ngoại

Năm 2019

Sở Xây dựng

 

Giám đốc Sở Xây dựng

 

3

Thông tin, tuyên truyền về việc hợp tác, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư, kinh tế đối ngoại liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở và các sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí.

Năm 2019

Sở Xây dựng

Các cơ quan truyền thông, báo chí

Giám đốc Sở Xây dựng

 

XII

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

 

 

 

 

 

1

Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Tập trung xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài (ưu tiên phát triển ấn phẩm điện tử).

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

Theo nguồn kinh phí Chương trình XTĐTTMDL TP Hà Nội được giao hằng năm

2

Tổ chức quản lý, vận hành “Cổng thông tin xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội” nhằm quảng bá hình ảnh Thành phố; cung cấp các thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác, kinh doanh, tiềm năng du lịch của Thủ đô với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

Theo nguồn kinh phí Chương trình XTĐTTMDL TP Hà Nội được giao hằng năm

3

Tổ chức quản lý, vận hành các trang web chuyên đề về hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, (hiện nay Trung tâm đã hoàn thành xây dựng 2 website chuyên đề)

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

Theo nguồn kinh phí Chương trình XTĐTTMDL TP Hà Nội được giao hằng năm

4

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các chương trình, sự kiện trong nước và ngoài nước.

Cả năm (tiến độ theo Chương trình XTĐTTMDL năm 2019 đang trình UBND TP phê duyệt)

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành; cơ quan báo, đài và các đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

Theo nguồn kinh phí Chương trình XTĐTTMDL TP Hà Nội được giao hằng năm

5

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố

Theo tiến độ chung của Sở TT-TT

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

Theo nguồn kinh phí Chương trình XTĐTTMDL thành phố Hà Nội được giao hằng năm

XIII

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

 

1

Hợp tác chiến lược phát triển giao thông công cộng cho giao thông đô thị bền vững tại Hà Nội trong khuôn khổ quỹ tăng trưởng xanh của Hàn Quốc

2018 - 2019

Ngân hàng Thế giới (Quỹ tăng trưởng xanh của Hàn Quốc); Sở Giao thông Vận tải

Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện chiến lược phát triển giao thông, Viện QHXDHN, BQLDA đường sắt, Trung tâm QLĐH GTĐT, Tổng Công ty VT HN

Giám đốc Sở GTVT

Ngân hàng Thế giới tài trợ không hoàn lại cho thành phố Hà Nội (thông qua Quỹ tăng trưởng xanh của Hàn Quốc)

2

Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA

2018 - 2019

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Sở Giao thông Vận tải

Sở KHCN, Sở TTTT, Sở KHĐT, Sở TC, Tổng Công ty vận tải, Công ty TNHHNN MTV đường sắt HN, Trung tâm QL ĐH GTĐT

Giám đốc Sở GTVT - Giám đốc dự án; Đ/c Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở GTVT, Phó Giám đốc dự án

Vốn ODA không hoàn lại và vốn đối ứng của Việt Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2018 về tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241