Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 2220/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự Lâm Đồng 2016

Số hiệu: 2220/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 27/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2220/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Công tác triển khai thi hành, phổ biến sâu rộng Bộ luật Tố tụng hình sự giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm vững các nội dung cơ bản của Bộ luật Ttụng hình sự, bảo đảm mục đích, yêu cầu đặt ra theo nội dung Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự được ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tchức thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, y ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tchức có liên quan trong việc trin khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, liên tục giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Rà soát các trường hp bị can đang bị tm giam

Thực hiện rà soát những trường hp bị can đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để hủy bỏ biện pháp tạm giam đang bị áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Ttụng hình sự năm 2015.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các trại tạm giam.

2. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Tổ chức hội nghị triển khai, giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình sự cho đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Mặt trận Tquốc tỉnh và các tchức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư; đại diện Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

c) Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Ttụng hình sự với các hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ th.

- Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tchức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Ttụng hình sự và các văn bản pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho hội viên, đoàn viên của tchức mình và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy hiệu quả của Bộ luật Ttụng hình sự trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, btrợ tư pháp, trợ giúp viên pháp lý, đội ngũ luật sư, luật gia và cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, cán bộ kỹ thuật hình sự, pháp y, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý giam giữ.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp tỉnh, Công an các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

c) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Ttụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dn thi hành cho đội ngũ thm phán, kim sát viên, kiểm tra viên, thư ký, hội thm nhân dân và cán bộ công chức của ngành về nội dung của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

4. Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền, gii thiệu Bộ luật Ttụng hình sự

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh (Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

5. Tchức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật Ttụng hình sự.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố tchức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tố tụng hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đi, bsung, thay thế hoặc bãi bỏ đphù hợp với nội dung Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và y ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trin khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an về kết quả triển khai thi hành Bộ luật Ttụng hình sự theo quy định.

2. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự với những hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí kinh phí tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở bố trí thời lượng phù hợp phbiến nội dung Bộ luật Tố tụng hình sự.

5. Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ nội dung, các nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và tchức trin khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh

Quan tâm, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự cho các đoàn viên, hội viên của tchức mình và nhân dân ở cơ sở.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự ở địa phương; tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng cụ th.

- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đề nghị các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc nghiêm túc trin khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía nam (BTP);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- y ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh;
- Công an tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Cục THADS tnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2220/KH-UBND ngày 27/04/2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.300

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!