Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 222/KH-UBND 2021 phổ biến pháp luật gắn với vận động chấp hành pháp luật Đà Nẵng

Số hiệu: 222/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Ngô Thị Kim Yến
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GẮN VỚI VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TẠI CƠ SỞ CỦA LỰC LƯỢNG CAND GIAI ĐOẠN 2021-2027” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở và đặc thù của các nhóm đối tượng để Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2027 cơ bản đạt được các mục tiêu của Đề án.

2. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận s 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

3. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan, tổ chức, trong đó CATP là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án; phát huy vai trò chủ động, tích cực của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CATP và sự phối hợp chặt chẽ của các đối tượng được PBGDPL của Đề án.

4. Các nội dung đ ra đtriển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo tính khả thi, ý nghĩa, hình thức thực hiện sáng tạo, phù hợp với tình hình mới. Chú trọng lng ghép, kết hợp với các chương trình, đề án có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a. Xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Công an thành phố.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

Các cơ quan, tổ chức định kỳ hằng năm chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua CATP).

- Cơ quan chủ trì: Công an thành phố.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội LHPN thành phố.

- Thời gian thực hiện kiểm tra, đánh giá: Hằng năm.

- Thời gian sơ kết: năm 2024; Thời gian tổng kết: năm 2027.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của các đối tượng

Nội dung khảo sát: nhu cầu thông tin về pháp luật của các nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án trên địa bàn thành phố.

Hình thức điều tra, khảo sát (căn cứ tính chất, yêu cầu, tình hình thực tế tổ chức các hình thức phù hợp): thông qua báo cáo, đánh giá quá trình thực hiện công tác PBGDPL của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan; tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; phiếu điều tra, khảo sát; khảo sát trực tuyến.

- Cơ quan chủ trì: Công an thành phố, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2022, 2025.

3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án

a. Đối với những quy định chung về PBGDPL được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Công an thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Tăng cường đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực

a. Nội dung trọng tâm PBGDPL

(1) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

(2) Quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, trong đó chú trọng tuyên truyền, PBGDPL về: thi hành án hình sự; xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; quản lý cư trú; căn cước công dân; đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tín ngưỡng, tôn giáo; đất đai, biên giới, chủ quyền biển, đảo; quản lý xuất nhập cảnh; an ninh mạng; phòng, chống dịch bệnh và quy định liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng...

(3) Ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật; gương người lm lỡ thành công tái hòa nhập cộng đồng.

(4) Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn; hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm; trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia đu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

b. Hình thức PBGDPL

Mỗi chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện PBGDPL chủ động lựa chọn, sáng tạo, áp dụng hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng (trong đó đặc biệt quan tâm nhóm đối tượng yếu thế và đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật), từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực, phát huy vai trò của người đứng đầu, người có uy tín trong tổ chức, cộng đồng. Trong đó cần chú trọng sử dụng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL như:

(1) Tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, sử dụng các phương pháp tuyên truyền trực quan, sinh động như tiểu phẩm, video, trò chơi tương tác, giao lưu âm nhạc để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về an ninh, trật tự.

(2) Ứng dụng công nghệ thông tin (nhất là ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo), thông qua Trang thông tin điện tử của UBND TP, các sở, ngành, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, pano, áp phích, tranh cổ động, tờ gấp pháp luật; niêm yết thông tin tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, bệnh viện, khu dân cư, khu công nghiệp...để công tác PBGDPL bao quát được tất cả địa bàn, lĩnh vực.

(3) Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

(4) Lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL trong các hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hỗ trợ pháp lý, hòa giải cơ sở, các buổi sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân PCCC, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

(5) Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các trường học bằng hình thức hấp dẫn, phù hợp với đối tượng, trình độ, chương trình đào tạo.

(6) Xây dựng, trang bị tủ sách pháp luật, đặc biệt là những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn từ nguồn ngân sách thành phố và đóng góp của cộng đồng.

(7) Biên soạn, in, cấp phát, đăng tải tài liệu PBGDPL bằng các ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài thông dụng.

(8) Các hình thức khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Cơ quan chủ trì: Công an thành ph.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội LHPN thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án

a. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị, cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập trong PBGDPL để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong tình hình mới

- Cơ quan, tổ chức chủ trì: Công an thành phố; Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành lựa chọn, xây dựng ít nhất 01 mô hình/năm.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội LHPN thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b. Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình PBGDPL có hiệu quả trong và ngoài nước, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng của Đề án

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c. Đánh giá hiệu quả của các mô hình điểm và tổ chức nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả tốt

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Biên soạn tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án

a. Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tgấp pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL

Trên cơ sở quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản pháp luật có liên quan đến đối tượng của Đề án và yêu cầu thực tế, tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL với số lượng phù hợp, đảm bảo đến từng xã, phường và cơ quan, tổ chức có liên quan. Chú trọng việc cập nhật nội dung tài liệu tuyên truyền trên các nền tảng kỹ thuật số vừa để nâng cao công tác PBGDPL vừa đáp ng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội LHPN thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b. Xây dựng, cung cấp các tiểu phẩm pháp luật, chương trình PBGDPL, video tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tư liệu phục vụ tuyên truyền, PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Công an thành phố; Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các quận, huyện xây dựng ít nhất 01 sản phẩm tuyên truyền/năm.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội LHPN thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL

a. Xây dựng, nâng cao chất lượng các chuyên mục về PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan Đài, Báo và Công an trong xây dựng các phóng sự, Tọa đàm, Phim...để tuyên truyền, PBGDPL sâu rộng đến qun chúng nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Công an thành phố; Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; Báo Đà Nẵng; Chuyên đề CATP Đà Nẵng xây dựng ít nhất 01 chuyên mục phối hợp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin, tuyên truyền về tình hình triển khai các nhiệm vụ của Đề án; tăng cường tuyên truyền PBGDPL thông qua mạng xã hội, các ứng dụng trên thiết bị di động, các trang/cổng thông tin điện tử để đảm bảo yêu cầu công tác PBGDPL trong thời đại số và tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp

- Cơ quan, tổ chức thực hiện: Công an thành phố; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội LHPN thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm tính phổ cập, sáng tạo, tiết kiệm, đúng đối tượng cần tuyên truyền

- Cơ quan, tổ chức thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

9. Xây dựng các tình huống, kịch bản triển khai công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tại từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể

- Cơ quan chủ trì: Công an thành ph.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo thành phố); Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; UBND các quận, huyện; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

10. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của Đề án, đảm bảo xây dựng nguồn nhân lực toàn diện về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền và tâm huyết với công tác PBGDPL

a. Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; bố trí cán bộ theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng k năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho chủ thể thực hiện công tác PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Công an thành phố; các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

c. Tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi cho các chủ thể làm nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL; chđộng lựa chọn hình thức thi sáng tạo, linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tiễn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Công an thành ph; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

11. Rà soát nhu cầu về trang bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án, đảm bảo đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

12. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong PBGDPL

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia PBGDPL cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ PBGDPL,...theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng sở, ngành, địa phương. Phát huy vai trò của gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản lý, PBGDPL cho các đối tượng.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các sở, ngành, địa phương có liên quan theo phân cấp ngân sách hiện hành; ngoài ra, được huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật liên quan.

2. Các sở, ngành, địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn kinh phí UBND thành phố bố trí hằng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội LHPN thành phố; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hằng năm, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án (chủ động, sáng tạo trong việc đề ra các nội dung triển khai) và báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua Công an thành phố, địa chỉ email: catp@danang.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo theo quy định (Kế hoạch gửi về trước ngày 30/11 hằng năm; báo cáo gửi về trước ngày 15/11 của năm liền kề và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu).

2. Giao Công an thành phố là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

3. Căn cứ quy định về công tác thi đua, khen thưởng, Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án vào thời gian sơ kết (năm 2024), tổng kết (năm 2027) thực hiện Đề án với số lượng cụ thể: Năm 2024 (10 tập thể, cá nhân); Năm 2027 (20 tập thể, cá nhân).

4. Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện Đề án cho các sở, ngành, địa phương từ nguồn ngân sách thành phố hằng năm theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về UBND thành phố (qua Công an thành phố) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để theo dõi, phối hợp);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (đ
báo cáo);
- Th
ường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND thành phố (để ph/hợp chỉ đạo);
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể (để phối hợp);
- Các sở, ban, ngành (để thực hiện);
- UBND quận, huyện (để thực hiện);
- Đài PT-TH Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng (để thực hiện);
- Lưu: VT, NC, CATP (PTM, Đ6, Hòa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Kim Yến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 222/KH-UBND ngày 30/12/2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.818

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!