Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 220/KH-UBND thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương Hà Nội

Số hiệu: 220/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/KH-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 ngày 19/6/2015; Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa trên địa bàn Thành phố. Xác định các nội dung công việc cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất.

- Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cấp, các ngành thành phố.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ:

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (ngày bầu cử đã được Quốc hội ấn định vào ngày 22/5/2016) với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Thành lập các tổ chức bầu cử

- Thành lập Ủy ban bầu cử Thành phố, Ủy ban bầu cử huyện, quận, thị xã; Ủy ban bầu cử xã phường, thị trấn để tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn Thành phố.

- Thành lập tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND một Ban bầu cử;

- Thành lập tại mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử.

Việc thành lập các tổ chức bầu cử nêu trên do UBND Thành phố; UBND huyện quận, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn quyết định sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Thời điểm thành lập; số lượng, thành phần các thành viên các tổ chức cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

b) Tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Thành phố, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc huyện, quận, thị xã và Ban Thường trực UBMT Tổ quốc xã, phường, thị trấn tổ chức hiệp thương để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

c) Lập danh sách cử tri

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Danh sách cử tri được niêm yết chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử.

d) Tổ chức ngày bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Quốc hội khóa XIII ấn định vào ngày Chủ nhật, 22/5/2016. Các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phối hợp tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân Thủ đô.

2. Cùng với việc triển khai cuộc bầu cử, các cơ quan có liên quan và UBND huyện, quận, thị xã tiến hành rà soát, thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định, làm cơ sở để kiện toàn thành viên UBND các cấp và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Nội vụ

3. Sau khi kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sẽ tiến hành kiện toàn Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND Thành phố; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND các huyện, quận, thị xã; các xã, phường, thị trấn đảm bảo về chất lượng, đủ số lượng, đúng cơ cấu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2016

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Nội vụ

4. Xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Thành phố, các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn phù hợp với các nội dung quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố.

5. Thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập Văn phòng HĐND Thành phố; kiện toàn, rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND huyện, quận, thị xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Chính phủ, của các Bộ, Ngành Trung ương.

Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2016.

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Nội vụ

6. Thực hiện việc rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Thành phố, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Văn bản của Chính phủ, của các Bộ, Ngành Trung ương.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016,

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

7. Bên cạnh nội dung cụ thể nêu trên, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND các huyện, quận, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Văn bản hướng dẫn, xây dựng Kế hoạch cụ thể, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị để triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham mưu các trình tự, thủ tục, hồ sơ để kiện toàn Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, kiện toàn UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố. Hướng dẫn UBND các huyện, quận, thị xã thực hiện triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo Kế hoạch của UBND Thành phố.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 220/KH-UBND ngày 21/12/2015 triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.108

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.207.90