Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 219/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 19/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTG NGÀY 19/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

- Góp phần vào quá trình cải cách TTHC của tỉnh, cải thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân của cơ quan hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích kịp thời, đồng bộ và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh.

- Xác định nội dung công việc cụ thể, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG

1. Niêm yết công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền giải quyết.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 (và khi có TTHC được thay thế, sửa đổi, bổ sung).

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND cấp xã.

2. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, 2018.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND cấp xã.

3. Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 (và khi có sự thay đổi địa chỉ, thông tin).

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND cấp xã.

4. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND cấp xã và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

5. Hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích về việc nhận, gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND cấp xã.

6. Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với điều kiện, phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND cấp xã.

7. Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng nguyên tắc giữa đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

8. Tổ chức kết nối mạng thông tin liên lạc với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để phối hợp trong việc nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND cấp xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương định kỳ quý, 6 tháng, cả năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc cung ứng dịch vụ bưu chính, tổng hợp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết tập trung thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng nguyên tắc giữa đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo Bưu điện tỉnh:

+ Khảo sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị để lập kế hoạch cung ứng dịch vụ;

+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình, thủ tục hành chính cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Kết nối mạng thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính để phối hợp trong việc nhận, trả kết quả giải quyết TTHC;

+ Xây dựng quy trình thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC gửi Sở Thông tin Truyền thông;

+ Tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh biết và sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC và trả kết quả theo quy định.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan niêm yết tại điểm giao dịch danh mục và nội dung các TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Dự thảo Thỏa thuận hợp tác hoặc Hợp đồng nguyên tắc gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lấy ý kiến góp ý; tổng hợp ý kiến góp ý hoàn thiện Thỏa thuận hợp tác hoặc Hợp đồng nguyên tắc.

+ Định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin Truyền thông) sản lượng dịch vụ theo quý, 6 tháng, năm; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Kạn, Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Sở Tư pháp

Tổng hợp danh sách các TTHC đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế của các đơn vị, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và các nội dung cụ thể tại mục II kế hoạch này.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đến các tổ chức, cá nhân.

- Định kỳ báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 

 

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Bộ TTTT (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố ;
- LĐVP;
Gửi bản giấy:
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c) ;
- Lưu: VT, Đạt, Việt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


901

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9