Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2170/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm ngành tư pháp năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 2170/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 03/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/KH-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 08 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC TRỌNG TÂM NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2018.

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018.

- Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ngành (lĩnh vực trọng tâm, liên ngành) và thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành tư pháp (lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp) để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phi kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân khác trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG K HOẠCH.

1. Đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành:

1.1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động - thương binh và xã hội.

1.2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

- Nội dung hoạt động: Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh theo ngành, lĩnh vực và địa phương mình quản lý.

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của sở, ban, ngành và địa phương.

b) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

- Nội dung hoạt động:

+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử;

+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc Văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

c) Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

- Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch này về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

- Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra tình hình chung về thi hành pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh tại một số UBND cấp huyện; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực cụ thể (kiểm tra chuyên đề) tại một số sở, ban, ngành tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra.

- Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

d) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

- Nội dung hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

- Sản phẩm đầu ra: Phiếu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và xử lý kết quả điều tra, khảo sát.

- Cơ quan điều tra, khảo sát: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan.

- Đối tượng điều tra, khảo sát: Cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian điều tra, khảo sát: Quý IV/2018.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

2. Đối với lĩnh vực trọng tâm của ngành tư pháp:

2.1. Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng và ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của ngành tư pháp phù hợp với Mục II phần B của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 cửa Bộ Tư pháp.

III. T CHC THC HIỆN.

1. Các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố:

- Bám sát Kế hoạch này để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước).

- Phân công, btrí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;

- Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/10/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung theo yêu cầu Kế hoạch này.

- Chủ trì, phi hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2018.

- Tổng hợp kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/cáo);
- Các sở, ban ngành của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT-NC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2170/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm ngành tư pháp năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


450

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5