Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2141/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 21/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2141/KH-UBND

Gia Lai, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (Sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung trên địa bàn tỉnh, nội dung cụ thể, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, quán triệt thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về giám định tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về hoạt động giám định; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của nhân dân đối với hoạt động giám định tư pháp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, quán triệt nội dung và việc thi hành Luật.

- Nội dung: Thực hiện giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung bằng hình thức phát hành tờ gấp và đăng tải lên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và địa phương.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2020.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

3. Củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo hướng gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng. Rà soát, đổi mới quy trình bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp và công nhận, đăng tải danh sách người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; rà soát, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong đó, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh cung cấp số liệu, dự báo nhu cầu giám định cho Sở Tư pháp để làm cơ sở cho việc rà soát, củng cố đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2021.

4. Phân công đơn vị làm đầu mối trong việc quản lý chung công tác giám định tư pháp ở từng lĩnh vực giám định tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị làm đầu mối tham mưu, thống kê về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng,

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý giám định viên theo lĩnh vực; cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2020.

5. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cần thiết cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, cán bộ chuyên môn làm giám định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở địa phương (các cơ quan tiến hành tố tụng; tình hình tổ chức, hoạt động giám định của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Đánh giá công tác giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý, tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung Kế hoạch này.

3. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách tỉnh và trên cơ sở dự toán của Sở Tư pháp xây dựng đúng quy định, Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh và CA tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2141/KH-UBND ngày 21/10/2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


487

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222