Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2018 về thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

Số hiệu: 213/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 20/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA"

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" (gọi tắt là Đề án), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tính chủ động, tích cực của cán bộ công chức và cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch; cư trú; bảo hiểm; lao động, thương binh và xã hội.

2. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính, đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

4. Việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính phải trên tinh thần cải cách hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân khi có yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nội dung liên thông các thủ tục hành chính theo quy định của Đề án và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2019 và các năm tiếp theo.

2. Tham mưu ban hành Quyết định công bố quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/01/2019.

3. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2019 và các năm tiếp theo.

4. Bố trí công chức và các điều kiện thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

- Kiện toàn, hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính tại UBND cấp xã.

+ Cơ quan chủ trì: UBND cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: các Sở: Nội vụ, Tài chính, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2019 và hàng năm.

- Bố trí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kinh phí đảm bảo cho việc nhận, chuyển giao hồ sơ giải quyết liên thông thủ tục hành chính.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2019 và hàng năm.

5. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2019.

6. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính

- Giao Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Đồng thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hàng năm của tỉnh.

7. Chế độ thông tin báo cáo

Các sở, ngành có liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo lĩnh vực quản lý ngành; UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện liên thông thủ tục hành chính tại địa phương về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (báo cáo lồng ghép trong báo cáo chuyên đề về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm hoặc định kỳ trên địa bàn tỉnh).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, sơ kết việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Là đầu mối theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Chủ động xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai tử; cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành quản lý; báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch này.

3. Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai, hướng dẫn; cung cấp biểu mẫu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên trong phạm vi quản lý ngành; Đồng thời tổng hợp báo cáo, đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm chế độ chính sách và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có hình thức tuyên truyền phù hợp để người dân biết, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính và liên thông các thủ tục hành chính để nhân dân biết, thực hiện quyền và nghĩa vụ về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan: Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính trên địa bàn theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp huyện, Công an cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất(trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

5. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Tiến hành tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng, quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính của Đề án và các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp đến mọi người dân.

- Công khai minh bạch quy trình và triển khai thực hiện có hiệu quả liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến người chết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Bố trí cán bộ đầu mối tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã có năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất và bố trí kinh phí bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Bố trí cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thực hiện việc đăng ký khai tử; sau khi đăng ký khai tử, chuyển bản sao Trích lục khai tử cho Công an xã, cán bộ chính sách làm các thủ tục tiếp theo khi người dân có yêu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

- Kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch; Phân công trách nhiệm và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể địa phương để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

- Báo cáo, thống kê, đánh giá kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến việc người chết theo quy định.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch này, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2018 về thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


216

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36