Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 20/KH-UBND 2019 chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng Đồng Tháp

Số hiệu: 20/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỪ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN ISO 9001:2015 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Thực hiện chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo và cung cấp dịch vụ có chất lượng, tạo sự hài lòng cho người dân.

2. Yêu cầu

- Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng, áp dụng phải bao gồm tất cả các họat động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết, gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ và hoạt động khác của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan; có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa đơn vị tư vấn và đơn vị chuyển đổi; kịp thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện trong quá trình chuyển đổi.

- Đến hết năm 2020 có 100% các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh chuyển đổi, áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

II. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã và các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc sở, ngành tỉnh; các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, bao gồm 189 đơn vị, cụ thể:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh: 20 đơn vị.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Sở: 13 đơn vị.

- UBND cấp huyện: 12 đơn vị.

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: 36 đơn vị.

- UBND xã phường, thị trấn: 108 đơn vị.

(Chi tiết xem Phụ lục 2 kèm theo).

III. Nội dung thực hiện

1. Nội dung chuyển đổi

Chuyển đổi quy trình và hoàn thiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm:

- Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình cũ để phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Xây dựng và mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Xây dựng các quy trình mới cho các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị mới được chuẩn hóa theo các quyết định của UBND tỉnh.

2. Phương thức chuyển đổi

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch; các kiến thức chung về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký chất lượng, cán bộ, chuyên viên thực hiện ISO, cán bộ phụ trách thủ tục hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và các cơ quan chuyên môn thuộc sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo đánh giá nội bộ, tập huấn ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng sau công bố.

- Yêu cầu việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các đơn vị phải đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện theo quy trình ISO 9001:2015.

IV. Thời gian và lộ trình thực hiện chuyển đổi

1. Thời gian thực hiện

Đến hết năm 2020, phấn đấu 100% các cơ quan hành chính đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 hoàn thành việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2. Lộ trình thực hiện

Được thực hiện trong 02 năm (từ năm 2019 - 2020) đối với các đơn vị đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Chi tiết xem Phụ lục 1 kèm theo).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với hoạt động đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý (theo phụ lục 2, mục II của Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh).

2. Đối với việc xây dựng, cập nhật chuyển đổi, duy trì, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan, đơn vị sử dụng từ nguồn kinh phí hàng năm của đơn vị (chi tiết tại Phụ lục 2, mục I của Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng triển khai thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

2. Thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng hằng năm của cơ quan bằng việc xây dựng kế hoạch duy trì, thực hiện đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo tối thiểu 01 lần/năm và cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc, công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng khi có sự thay đổi phạm vi áp dụng theo đúng quy định.

3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- LĐVP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT Đ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Phụ lục 1: LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số 20 /KH-UBND ngày 22 /01 /2019 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Trách nhiệm

Đối tượng thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

I

Năm 2019

1

Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức chung về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bảnTCVN ISO 9001:2015

Quý I/2019

Sở KH&CN

Các đơn vị tư vấn được chỉ định

Lãnh đạo, thư ký ISO, cán bộ có liên quan hệ thống của các cơ quan đang áp dụng TCVN ISO 9001

2

Hoàn thành chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quý IV/2019

Tổ chức tư vấn; cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi

Sở KH&CN

81 cơ quan: sở, ngành; cơ quan chuyên môn thuộc sở, ngành; UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện

II

Năm 2020

1

Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức chung về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bảnTCVN ISO 9001:2015

Quý I/2020

Sở KH&CN

Các đơn vị tư vấn được chỉ định

Lãnh đạo, thư ký ISO, cán bộ có liên quan hệ thống của các cơ quan đang áp dụng TCVN ISO 9001

2

Hoàn thành chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quý IV/2020

Tổ chức tư vấn; cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi.

Sở KH&CN

108 cơ quan cấp xã

 

Phụ lục 2: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG,

ÁP DỤNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Thời gian chuyển đổi

Ghi chú

2019

2020

I. Cơ quan Sở, Ngành tỉnh

01

VP UBND Tỉnh

X

 

 

02

Sở Xây dựng

X

 

 

03

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

 

 

04

Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

 

05

Sở Khoa học và Công nghệ

X

 

 

06

Sở Tài Chính

X

 

 

07

Sở Tư Pháp

X

 

 

08

Sở Nội vụ

X

 

 

09

Sở Ngoại vụ

X

 

 

10

Sở Nông nghiệp và PTNT

X

 

 

11

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

X

 

 

12

Sở Giao thông - Vận tải

X

 

 

13

Sở Y Tế

X

 

 

14

Sở Công Thương

X

 

 

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

X

 

 

16

Sở Thông tin - Truyền thông

X

 

 

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

 

18

Cục thuế Tỉnh

X

 

 

19

Thanh tra Tỉnh

X

 

 

20

Ban Quản lý Khu kinh tế

X

 

 

II. Cơ quan thuộc Sở, Ngành tỉnh

21

Chi cục Thủy lợi

X

 

 

22

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản

X

 

 

23

Chi cục Thú y

X

 

 

24

Chi cục Phát triển Nông thôn

X

 

 

25

Chi cục Bảo vệ môi trường

X

 

 

26

Chi cục Dân số - KHHGĐ

X

 

 

27

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

X

 

 

28

Chi cục Quản lý thị trường

X

 

 

29

Chi cục Thủy sản

X

 

 

30

Chi cục Bảo vệ thực vật

X

 

 

31

Chi cục Quản lý Đất đai

X

 

 

32

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

 

33

Chi cục Kiểm Lâm

X

 

 

III. UBND cấp huyện, cấp xã

1. Thành phố Cao Lãnh

34

UBND thành phố Cao Lãnh

X

 

 

35

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

36

Phòng Kinh tế

X

 

 

37

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

38

UBND Phường 1

 

X

 

39

UBND Phường 2

 

X

 

40

UBND xã Hòa An

 

X

 

41

UBND xã Tân Thuận Đông

 

X

 

42

UBND phường 3

 

X

 

43

UBND phường 4

 

X

 

44

UBND phường 11

 

X

 

45

UBND phường Mỹ Phú

 

X

 

46

UBND xã Mỹ Tân

 

X

 

47

UBND xã Tân Thuận Tây

 

X

 

48

UBND xã Tịnh Thới

 

X

 

2. Thành phố Sa Đéc

49

UBND Thành phố Sa Đéc

X

 

 

50

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

51

Phòng Kinh tế

X

 

 

52

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

53

UBND Phường 2

 

X

 

54

UBND Phường Tân Qui Đông

 

X

 

55

UBND xã Tân Khánh Đông

 

X

 

56

UBND xã Tân Qui Tây

 

X

 

57

UBND Phường Tân Phú Đông

 

X

 

58

UBND Phường 1

 

X

 

59

UBND Phường 3

 

X

 

60

UBND Phường An Hoà

 

X

 

3. Thị xã Hồng Ngự

61

UBND thị xã Hồng Ngự

X

 

 

62

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

63

Phòng Kinh tế

X

 

 

64

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

65

UBND Phường An Lộc

 

X

 

66

UBND xã An Bình A

 

X

 

67

UBND xã An Bình B

 

X

 

68

UBND xã Tân Hội

 

X

 

69

UBND phường An Lạc

 

X

 

70

UBND Phường An Thạnh

 

X

 

4. Huyện Hồng Ngự

71

UBND huyện Hồng Ngự

X

 

 

72

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

73

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

X

 

 

74

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

75

UBND xã Thường Thới Tiền

 

X

 

76

UBND xã Thường Phước 2

 

X

 

77

UBND xã Long Thuận

 

X

 

78

UBND xã Thường Phước 1

 

X

 

79

UBND xã Thường Lạc

 

X

 

80

UBND xã Phú Thuận A

 

X

 

81

UBND xã Phú Thuận B

 

X

 

82

UBND xã Long Khánh A

 

X

 

83

UBND xã Long Khánh B

 

X

 

5. Huyện Tân Hồng

83

UBND Huyện Tân Hồng

X

 

 

85

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

86

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

X

 

 

87

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

88

UBND Thị trấn Sa Rài

 

X

 

89

UBND xã Tân Công Chí

 

X

 

90

UBND xã Bình Phú

 

X

 

91

UBND xã Tân Hộ Cơ

 

X

 

92

UBND xã An Phước

 

X

 

93

UBND xã Tân Thành B

 

X

 

6. Huyện Tam Nông

94

UBND huyện Tam Nông

X

 

 

95

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

96

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

X

 

 

97

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

98

UBND Thị trấn Tràm Chim

 

X

 

99

UBND xã Phú Cường

 

X

 

100

UBND xã An Hòa

 

X

 

101

UBND xã Hoà Bình

 

X

 

102

UBND xã Phú Thọ

 

X

 

103

UBND xã Phú Đức

 

X

 

104

UBND xã An Long

 

X

 

105

UBND xã Phú Ninh

 

X

 

7. Huyện Thanh Bình

106

UBND huyện Thanh Bình

X

 

 

107

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

108

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

X

 

 

109

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

110

UBND Thị trấn Thanh Bình

 

X

 

111

UBND xã Tân Bình

 

X

 

112

UBND xã Bình Thành

 

X

 

113

UBND xã Bình Tấn

 

X

 

114

UBND xã Tân Mỹ

 

X

 

115

UBND xã Tân Phú

 

X

 

116

UBND xã Tân Thạnh

 

X

 

117

UBND xã Tân Long

 

X

 

118

UBND xã Tân Huề

 

X

 

8. Huyện Cao Lãnh

119

UBND huyện Cao Lãnh

X

 

 

120

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

121

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

X

 

 

122

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

123

UBND Thị trấn Mỹ Thọ

 

X

 

124

UBND xã Bình Thạnh

 

X

 

125

UBND xã Mỹ Thọ

 

X

 

126

UBND xã Gáo Giồng

 

X

 

127

UBND xã Tân Nghĩa

 

X

 

128

UBND xã An Bình

 

X

 

129

UBND xã Mỹ Xương

 

X

 

130

UBND xã Mỹ Hội

 

X

 

131

UBND xã Phong Mỹ

 

X

 

232

UBND xã Tân Hội Trung

 

X

 

133

UBND xã Bình Hàng Trung

 

X

 

134

UBND xã Bình Hàng Tây

 

X

 

135

UBND xã Mỹ Long

 

X

 

9. Huyện Lấp Vò

136

UBND huyện Lấp Vò

X

 

 

137

Phòng Tài nguyên – Môi trường

X

 

 

138

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

X

 

 

139

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

140

UBND Thị trấn Lấp Vò

 

X

 

141

UBND xã Định Yên

 

X

 

142

UBND xã Bình Thành

 

X

 

143

UBND xã Vĩnh Thạnh

 

X

 

144

UBND xã Long Hưng B

 

X

 

145

UBND xã Tân Mỹ

 

X

 

146

UBND xã Hội An Đông

 

X

 

147

UBND xã Bình Thạnh Trung

 

X

 

148

UBND xã Tân Khánh Trung

 

X

 

10. Huyện Lai Vung

149

UBND huyện Lai Vung

X

 

 

150

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

151

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

X

 

 

152

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

153

UBND Thị trấn Lai Vung

 

X

 

154

UBND xã Long Thắng

 

X

 

155

UBND xã Tân Thành

 

X

 

156

UBND xã Hòa Long

 

X

 

157

UBND xã Vĩnh Thới

 

X

 

158

UBND xã Tân Dương

 

X

 

159

UBND xã Hòa Thành

 

X

 

160

UBND xã Tân Phước

 

X

 

161

UBND xã Long Hậu

 

X

 

11. Huyện Châu Thành

162

UBND huyện Châu Thành

X

 

 

163

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

164

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

X

 

 

165

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

166

UBND Thị trấn Cái Tàu Hạ

 

X

 

167

UBND xã An Phú Thuận

 

X

 

168

UBND xã Tân Nhuận Đông

 

X

 

169

UBND xã An Khánh

 

X

 

170

UBND xã An Hiệp

 

X

 

171

UBND xã Tân Bình

 

X

 

172

UBND xã Phú Long

 

X

 

173

UBND xã Tân Phú

 

X

 

174

UBND xã An Nhơn

 

X

 

175

UBND xã Tân Phú Trung

 

X

 

12. Huyện Tháp Mười

176

UBND huyện Tháp Mười

X

 

 

177

Phòng Tài nguyên - Môi trường

X

 

 

178

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

X

 

 

179

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

X

 

 

180

UBND Thị trấn Mỹ An

 

X

 

181

UBND xã Thanh Mỹ

 

X

 

182

UBND xã Mỹ Đông

 

X

 

183

UBND xã Đốc Binh Kiều

 

X

 

184

UBND xã Trường Xuân

 

X

 

185

UBND xã Mỹ Quý

 

X

 

186

UBND xã Mỹ An

 

X

 

187

UBND xã Phú Điền

 

X

 

188

UBND xã Mỹ Hoà

 

X

 

189

UBND xã Tân Kiều

 

X

 

Tổng cộng

81

108

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 20/KH-UBND ngày 22/01/2019 về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.083

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!