Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1974/KH-UBND 2015 sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 2011 2015 Ninh Thuận

Số hiệu: 1974/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 15/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1974/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-BNV ngày 02/3/2015 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020); Công văn số 1357/BNV-CCHC ngày 30/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc sơ kết thực hiện cải cách hành chính giai đoạn I và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

- Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ qua 05 năm triển khai Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó làm nổi bật những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện những sáng kiến và cách làm hay, những điển hình tốt trong cải cách hành chính cần nhân rộng để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu và các nhiệm vụ trong Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Ninh Thuận đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Yêu cầu:

- Việc sơ kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

- Việc sơ kết phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Sở, Ban, ngành, địa phương.

- Việc sơ kết phải đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT:

1. Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở, Ban, ngành, địa phương:

a) Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện báo cáo: Theo phụ lục 1 đính kèm Kế hoạch này.

b) Nội dung báo cáo: Thực hiện theo đề cương hướng dẫn tại các Phụ lục 2, 3, 4, 5, 6, 7 đính kèm Kế hoạch này.

c) Thời hạn báo cáo: Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 05/6/2015.

2. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015:

a) Đối với Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 trước ngày 19/6/2015.

- Các Sở, Ban, ngành tùy tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị có thể tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 trước ngày 19/6/2015.

- Khi tiến hành sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động thực hiện việc khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Đối với Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh: Tiến độ thực hiện theo Phụ lục 8 đính kèm Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch sơ kết đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định; theo dõi, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện chưa đảm bảo thời gian theo quy định để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và người dân (thông qua trang tin điện tử) đối với dự thảo báo cáo; đồng thời hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt báo cáo gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thực hiện báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 đảm bảo đúng đề cương hướng dẫn và tiến độ thời gian đã đề ra.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 đảm bảo đúng thời hạn quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc chuẩn bị và trình bày các báo cáo tham luận phục vụ Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ);
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT Lê Văn Bình;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, NC. ĐDM

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC 1

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN BÁO CÁO SƠ KẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
 (Kèm theo Kế hoạch số 1974/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Cơ quan, đơn vị

Nội dung báo cáo

I

Các Sở, Ban, ngành

 

1

Văn phòng UBND tỉnh

- Phụ lục 2

2

Sở Nội vụ

- Phụ lục 2

3

Sở Tư pháp

- Phụ lục 2

- Phụ lục 4

4

Sở Giao thông vận tải

- Phụ lục 2

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phụ lục 2

6

Sở Y tế

- Phụ lục 2

7

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phụ lục 2

8

Sở Tài chính

- Phụ lục 2

- Phụ lục 5

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phụ lục 2

10

Sở Xây dựng

- Phụ lục 2

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phụ lục 2

12

Sở Khoa học và Công nghệ

- Phụ lục 2

- Phụ lục 6

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phụ lục 2

14

Sở Công thương

- Phụ lục 2

15

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Phụ lục 2

16

Sở Thông tin và Truyền thông

- Phụ lục 2

- Phụ lục 7

17

Thanh tra tỉnh

- Phụ lục 2

18

Ban Dân tộc

- Phụ lục 2

19

Đài Phát thanh và Truyền hình

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

20

Cục Thuế tỉnh

- Phụ lục 2

21

Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Phụ lục 2

22

Kho bạc nhà nước tỉnh

- Phụ lục 2

23

Công an tỉnh

- Phụ lục 2

24

Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Phụ lục 2

25

Báo Ninh Thuận

- Phụ lục 3

II

Các huyện, thành phố

 

1

UBND Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

- Phụ lục 2

2

UBND huyện Ninh Phước

- Phụ lục 2

3

UBND huyện Ninh Hải

- Phụ lục 2

4

UBND huyện Ninh Sơn

- Phụ lục 2

5

UBND huyện Thuận Bắc

- Phụ lục 2

6

UBND huyện Thuận Nam

- Phụ lục 2

7

UBND huyện Bác Ái

- Phụ lục 2

 

PHỤ LỤC 2

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SƠ KẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
 (Kèm theo Kế hoạch số 1974/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 ủa Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Ngày 23/3/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1133/UBND-NC về việc tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 729/SNV-CCHC ngày 30/3/2015 đề nghị Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 tại cơ quan, đơn vị. Do đó, tại Đề cương này, các cơ quan, đơn vị chỉ tiến hành báo cáo một số nội dung sau:

I. Những sáng kiến trong triển khai công tác cải cách hành chính đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

STT

Năm

Số lượng sáng kiến

Tên cụ thể của từng sáng kiến

1

2011

 

 

2

2012

 

 

3

2013

 

 

4

2014

 

 

5

2015

 

 

II. Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2011-2015: Số cuộc kiểm tra, số lượt đơn vị được kiểm tra.

III. Những bài học kinh nghiệm trong triển khai công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Trong phần này, các cơ quan, đơn vị báo cáo những nội dung cụ thể sau:

I. Mục tiêu, kết quả dự kiến của Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020:

a) Mục tiêu chung:

b) Các mục tiêu cụ thể:

c) Các kết quả, sản phẩm cụ thể: Các cơ quan, đơn vị thống kê cụ thể các sản phẩm dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 tại cơ quan, đơn vị (không thống kê các nhiệm vụ mang tính chất thường xuyên)

STT

Nhiệm vụ

Kết quả, sản phẩm

Thời điểm dự kiến thực hiện

Kinh phí cần thiết để thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải pháp đảm bảo thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

4. Tổ chức thực hiện: Phân công trách nhiệm triển khai thực hiện

Phần thứ ba

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Các cơ quan, đơn vị đề xuất, kiến nghị các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (ngoài các nội dung đã kiến nghị tại báo cáo theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 729/SNV-CCHC ngày 30/3/2015)

 

 

 

 

Lưu ý: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, Ban, ngành khi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 phải chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 729/SNV-CCHC ngày 30/3/2015 của Sở Nội vụ và các nội dung theo Đề cương này để làm tài liệu phục vụ Hội nghị.

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 (Kèm theo Kế hoạch số 1974/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Hình thức tuyên truyền

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Số lượng bài viết về công tác cải cách hành chính

 

 

 

 

 

2

Số lượng phóng sự chuyên đề về công tác cải cách hành chính

 

 

 

 

 

3

Số lượng tiểu phẩm đã phát hành về công tác cải cách hành chính

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

BẢNG SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 (Kèm theo Kế hoạch số 1974/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Số lượng văn bản QPPL do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành hàng năm

 

 

 

 

 

2

Số văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh được rà soát, hệ thống hóa

 

 

 

 

 

3

Số văn bản đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ

 

 

 

 

 

4

Số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính của tỉnh

 

 

 

 

 

a)

Cấp tỉnh (chỉ tính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp)

 

 

 

 

 

b)

Cấp huyện

 

 

 

 

 

c)

Cấp xã

 

 

 

 

 

5

Số lượng TTHC đã rà soát

 

 

 

 

 

6

Số lượng TTHC đã sửa đổi, bổ sung

 

 

 

 

 

7

Số lượng TTHC đã bãi bỏ

 

 

 

 

 

8

Số lượng TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5

BẢNG SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
 (Kèm theo Kế hoạch số 1974/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

a)

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

b)

Cấp huyện

 

 

 

 

 

c)

Cấp xã

 

 

 

 

 

2

Số cơ quan hành chính thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính

 

 

 

 

 

a)

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

b)

Cấp huyện

 

 

 

 

 

c)

Cấp xã

 

 

 

 

 

3

Số đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

 

 

 

 

 

a)

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

b)

Cấp huyện

 

 

 

 

 

4

Mức độ thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh

 

 

 

 

 

a)

Số lượng các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn

 

 

 

 

 

b)

Số lượng các đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần

 

 

 

 

 

5

Mức độ thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp cấp huyện

 

 

 

 

 

a)

Số lượng các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn

 

 

 

 

 

b)

Số lượng các đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6

BẢNG SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ÁP DỤNG ISO
 (Kèm theo Kế hoạch số 1974/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Số cơ quan, đơn vị thực hiện áp dụng ISO

 

 

 

 

 

a)

Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

 

 

 

 

 

b)

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

 

 

 

 

c)

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

d)

Các cơ quan, đơn vị khác

 

 

 

 

 

2

Số cơ quan, đơn vị được kiểm tra tình hình áp dụng ISO hàng năm

 

 

 

 

 

3

Mức độ áp dụng ISO tại cơ quan, đơn vị

 

 

 

 

 

a)

Số cơ quan, đơn vị thực hệ thống ISO

 

 

 

 

 

b)

Số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt hệ thống ISO

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 7

BẢNG SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 (Kèm theo Kế hoạch số 1974/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Số cơ quan, đơn vị áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử

 

 

 

 

 

a)

Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

 

 

 

 

 

b)

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

 

 

 

 

c)

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

d)

Các cơ quan, đơn vị khác

 

 

 

 

 

2

Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

 

 

 

 

 

3

Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

 

 

 

 

4

Số cơ quan, đơn vị có Cổng (hoặc Trang) thông tin điện tử

 

 

 

 

 

a)

Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

 

 

 

 

 

b)

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

 

 

 

 

c)

Các cơ quan, đơn vị khác

 

 

 

 

 

5

Tỷ lệ văn bản chính thức được trao đổi dưới dạng điện tử

 

 

 

 

 

6

Tỷ lệ công chức được cấp hộp thư điện tử

 

 

 

 

 

7

Số cơ quan, đơn vị có sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc

 

 

 

 

 

a)

Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

 

 

 

 

 

b)

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

 

 

 

 

c)

Các cơ quan, đơn vị khác

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 8

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA TỈNH NINH THUẬN
 (Kèm theo Kế hoạch số 1974/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng Kế hoạch sơ kết

Sở Nội vụ

Trước ngày 13/5/2015

2

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 về Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chậm nhất ngày 05/6/2015

3

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Trước ngày 19/6/2015

4

Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và người dân

Sở Nội vụ

Trước ngày 15/6/2015

5

Hoàn tất các thủ tục khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của tỉnh

Sở Nội vụ

Trước ngày 30/6/2015

6

Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ký duyệt báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Sở Nội vụ

Trước ngày 30/6/2015

7

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Ninh Thuận

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh

Từ ngày 06-10/7/2015

(thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1974/KH-UBND ngày 15/05/2015 tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!