Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1935/KH-BHXH 2021 bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 2025

Số hiệu: 1935/KH-BHXH Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 05/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG VÀ NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đi mới công tác thi đua, khen thưởng; Phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 do Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động với chủ đề: “Đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp”, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, bồi dưng và nhân rộng ĐHTT trong các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng, lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực công tác nghiệp vụ đtôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng nhằm tuyên truyền, quảng bá về phong cách công chức, viên chức, người lao động và hình ảnh Ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì mục đích an sinh cho người dân và xã hội; phấn đấu đến năm 2025 có tập thể được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, một số cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và nhiều tập thể, cá nhân được tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước để vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam lần thứ VI.

- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng ĐHTT tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các đơn vị) cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do Ngành, địa phương, đơn vị phát động góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hằng năm; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình ĐHTT gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động... của đơn vị, của Ngành trong mỗi giai đoạn nhất định. Tập thể, cá nhân điển hình được lựa chọn xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị để mọi người học tập, noi gương.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG ĐHTT

1. Đối tượng

- Tập thể gồm các đơn vị (đơn vị chuyên môn giúp việc; đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Bảo hiểm xã hội tỉnh) và cấp phòng trực thuộc các đơn vị; Bảo hiểm xã hội huyện thuộc BHXH tỉnh.

- Cá nhân là công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành BHXH Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn xây dựng ĐHTT

ĐHTT là nhân tố quan trọng làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước. Các ĐHTT phải là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý, điều hành; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngoài ra tập thể, cá nhân ĐHTT phải đạt một trong những tiêu chuẩn sau đây:

a) Tiêu chuẩn ĐHTT đối với tập thể

- Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, liên tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao hàng năm; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; có những giải pháp, sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; không có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Được tặng thưởng một trong các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: “Anh hùng Lao động”; “Cờ thi đua của Chính phủ”; “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam”; “Huân chương các loại”; “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (căn cứ vào năm ban hành Quyết định khen thưởng, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2025).

b) Tiêu chuẩn ĐHTT đối với cá nhân

- Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có 02 năm liên tục trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giải pháp được công nhận; tích cực tham gia công tác đoàn thể hoặc đạt giải trong các cuộc thi, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Ngành BHXH Việt Nam hoặc do địa phương tổ chức;

Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải là người luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới, quy tụ công chức, viên chức, người lao động, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm; minh bạch, công tâm, khả năng phát hiện và sử dụng công chức, viên chức, người lao động cấp dưới có đức, có tài, được công chức, viên chức, người lao động, đảng viên và quần chúng tín nhiệm và gắn với tiêu chuẩn ĐHTT của tập thể nêu tại Điểm 1 trên.

- Được tặng thưởng một trong các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: “Anh hùng Lao động”; “Chiến sỹ thi đua ngành BHXH Việt Nam”; “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; “Huân chương các loại”; “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” (căn cứ vào năm ban hành Quyết định khen thưởng, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2025).

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Phát hiện, lựa chọn, đăng ký ĐHTT

- Việc bồi dưỡng, xây dựng ĐHTT được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ được giao và được xác định từ đơn vị cơ sở. Do vậy, hằng năm trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các chỉ tiêu thi đua, và đăng ký tham gia thi đua của các tập thể, cá nhân, lãnh đạo đơn vị, từng bộ phận trong mỗi đơn vị cn chủ động phát hiện, lựa chọn và giới thiệu các tập thể, cá nhân là những nhân tố tích cực, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao để xây dựng ĐHTT;

- Trên cơ sở danh sách được giới thiệu của các đơn vị cơ sở và tiêu chí về tập thể, cá nhân ĐHTT, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị rà soát, đánh giá, thẩm định, lựa chọn ít nhất 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong các lĩnh vực công tác để lên kế hoạch xây dựng thành các gương ĐHTT của đơn vị, của Ngành.

2. Bồi dưỡng, xây dựng ĐHTT

Hàng năm trên cơ sở các mô hình, gương ĐHTT đã phát hiện, lựa chọn và đăng ký với Khối, Cụm thi đua và BHXH Việt Nam, các đơn vị cần tập trung bồi dưỡng, xây dựng ĐHTT theo kế hoạch cụ thể, trong đó:

- Xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể phấn đấu thực hiện mục tiêu đề ra;

- Đề xuất các sáng kiến, giải pháp công tác đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ;

- Trên cơ sở xác định các nhân tố xây dựng ĐHTT, các đơn vị tạo mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các nhân tố sớm trở thành điển hình hoặc có biện pháp cụ thể hướng dẫn, động viên để các tổ chức tích cực đăng ký trở thành điển hình. Tiếp tục theo dõi, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, hỗ trợ cho điển hình phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công tác đồng thời kịp thời uốn nắn, phát hiện những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch.

3. Phổ biến, tuyên truyền và nhân rộng ĐHTT

Việc phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT trong Ngành cần được tổ chức với các hình thức phong phú và phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao:

- Thông qua các cuộc họp, trong các dịp kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao và gắn với các đạt sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hằng năm hoặc lồng ghép tuyên truyền qua các hoạt động phối hợp với các đoàn thể, trên trang thông tin điện tử của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị định kỳ tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt để mọi người nghiên cứu, học tập.

- Từ công tác phổ biến, tuyên tuyền và nhân rộng ĐHTT tại cơ sở, lãnh đạo, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị khảo sát, đánh giá hiệu quả đồng thời lựa chọn các điển hình tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực công tác để các đơn vị và các cá nhân khác học tập.

- Hằng năm Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua phối hợp, trao đổi với các đơn vị trong Khối, Cụm rà soát đánh giá các ĐHTT do các đơn vị trong Khối, Cụm đề xuất, giới thiệu, lựa chọn các gương ĐHTT tiêu biểu có thể áp dụng tại các đơn vị trong Khối, Cụm thi đua (chú trọng những điển hình trong các lĩnh vực công tác trọng tâm, những mặt công tác còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện như: công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác cải cách hành chính; công tác công nghệ thông tin; công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN;...) để tổ chức nhân rộng trong Khối, Cụm thi đua bằng hình thức báo cáo điển hình, trao đổi, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm... tại hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động Khối, Cụm thi đua hoặc tổ chức tham quan thực tế, học tập mô hình tiên tiến ngay tại đơn vị có tập thể, cá nhân ĐHTT.

- Trên cơ sở danh sách ĐHTT do các Khối, Cụm thi đua đề xuất, giới thiệu, Vụ Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam tổng hợp, phối hợp với các vụ, ban, đơn vị chuyên môn, đánh giá hiệu quả đạt được sau khi phổ biến nhân rộng tại Khối, Cụm thi đua; rà soát, phân loại sáng kiến, giải pháp theo từng lĩnh vực công tác hoặc mô hình tập thể ĐHTT.... chọn ra các ĐHTT tiêu biểu xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng thành hạt nhân tích cực và phbiến nhân rộng trong toàn Ngành.

- Các đơn vị chủ động phối hp với cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Ngành mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến, nêu gương các tập thể cá nhân ĐHTT; Tổ chức nhân rộng theo từng lĩnh vực công tác hoặc gắn với hội nghị, hội thảo, giao ban theo chuyên đề tại các hội nghsơ kết, tổng kết của Ngành.

- Biên soạn tài liệu về các gương ĐHTT, các sáng kiến, giải pháp công tác đem lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao để các tập thể, cá nhân nghiên cứu học tập.

- Tổ chức tham quan trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của ĐHTT và nghe ĐHTT báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

4. Tiến độ thực hiện

a) Trong Quý III năm 2021: các đơn vị ban hành Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng ĐHTT giai đoạn 2021- 2025 của đơn vị (trong đó lưu ý: cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể lãnh đạo; vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể; đề ra các hoạt động cụ thể để bồi dưỡng, nhân rộng ĐHTT; công tác tuyên truyền, nhân rộng, công tác biểu dương khen thưởng gương ĐHTT; chế độ thông tin báo cáo) gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), đồng thời gửi Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua nơi đơn vị đang sinh hoạt trước ngày 30/9/2021.

b) Hàng năm (từ nay đến hết Quý I năm 2025): công tác xây dựng, bồi dưỡng ĐHTT là công tác được thực hiện thường xuyên liên tục. Trong quá trình theo dõi, chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng xây dựng ĐHTT, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, lãnh đạo, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung các nhân tố mới, điển hình mới cho phù hợp vi tình hình thực tiễn của đơn vị đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra. Lựa chọn, giới thiệu ít nhất 01 tập thể và 01 cá nhân ĐHTT (kèm báo cáo ĐHTT theo Mẫu 01, Mẫu 02) gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), đồng thời gửi Khối trưởng, Cụm trưởng cụm thi đua nơi đơn vị đang sinh hoạt cùng thời gian gửi báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm hoặc báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

Trên cơ sở ĐHTT do các đơn vị trong Khối, Cụm thi đua giới thiệu và qua học tập gương ĐHTT, hằng năm Khối, Cụm thi đua tiếp tục lựa chọn và giới thiệu ít nhất 03 gương ĐHTT tiêu biểu đã được các đơn vị trong Khối, Cụm học tập, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác để đề nghị khen thưởng (nếu có) và tiếp tục nhân rộng trong toàn Ngành. Danh sách giới thiệu gương ĐHTT theo mẫu 03 (kèm theo báo cáo ĐHTT) của các Khối, Cụm thi đua gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31/7 hàng năm.

Các sáng kiến, giải pháp công tác đem lại hiệu quả thiết thực góp phn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao và đã được lãnh đạo, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị công nhận, giới thiệu về BHXH Việt Nam được biên tập thành các bài học kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu, gương lao động sáng tạo... để tổ chức tuyên truyền phổ biến nhân rộng trong toàn Ngành.

c) Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện "Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng ĐHTT" giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị được thực hiện trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Tập thể, cá nhân có nhiều thành tích là các ĐHTT cần được động viên khen thưởng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để các ĐHTT tiếp tục phát huy, khẳng định trong thực tiễn công tác và ngày càng lan tỏa.

d) Trong năm 2024: BHXH Việt Nam hướng dẫn tổ chức Hội nghị ĐHTT các cấp giai đoạn 2021 - 2025 và Đại hội thi đua yêu nước của Ngành BHXH Việt Nam lần thứ VI; tiến hành lựa chọn các tập thể, cá nhân là ĐHTT đặc biệt xuất sắc để vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước của Ngành BHXH Việt Nam lần thứ VI.

đ) Trong quý I năm 2025: các đơn vị xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị ĐHTT giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị; BHXH Việt Nam ban hành xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của Ngành BHXH Việt Nam ln thứ VI.

IV. KINH PHÍ

Chi thực hiện "Kế hoạch, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng ĐHTT" giai đoạn 2021 - 2025 được sử dụng từ nguồn chi cho công tác thi đua, khen thưởng tối đa bằng 20% tổng quỹ tiền lương, ngạch, bậc của công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được phê duyệt cả năm, và từ nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài (theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 2516/QĐ-BHXH ngày 31/12/2020 của BHXH Việt Nam).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, các Khối, Cụm thi đua trong Ngành căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình, gương ĐHTT tại đơn vị và Khối, cụm thi đua, đồng thời lập danh sách đăng ký xây dng ĐHTT của đơn vị gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) đúng thời gian quy định.

Chủ động phối hợp với Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH, các cơ quan thông tin truyền thông tại địa phương và của đơn vị mở các chuyên trang, chuyên mục để tôn vinh, tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt, việc tốt; phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình xuất sắc tiêu biểu; đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng.

2. Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị kịp thời tuyên truyền, nêu gương ĐHTT, gương người tốt, việc tốt, tuyên dương cách làm sáng tạo, hiệu quả của các gương điển hình xuất sắc, tiêu biểu để cổ vũ, lôi cuốn các đơn vị và cá nhân trong Ngành học tập và làm theo, tạo động lực là nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

3. Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch này;

- Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo BHXH Việt Nam các biện pháp tổ chức học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, ĐHTT trên phạm vi toàn Ngành; với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam có kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, ĐHTT của các đơn vị, của Ngành;

- Báo cáo kết quả, đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng để biểu dương, khích lệ động viên kịp thời công sức đóng góp và hiệu quả của các ĐHTT;

- Tổng hợp, báo cáo Tng Giám đốc kết quả thực hiện; tham mưu tổ chức sơ, tổng kết kế hoạch này gắn với đánh giá tổng kết phong trào thi đua theo quy định hằng năm.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Khối, Cụm thi đua nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Khối, Cụm thi đua trong Ngành;
- Lưu: VT, TĐKT (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

Mẫu 01-Đối với cá nhân

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM (GIAI ĐOẠN)...

Về “………..”

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên:                                                             Giới tính:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Chức vụ:

- Đơn vị công tác:

II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Thành tích phải bám sát quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nêu bật những kết quả, thành tích đạt được theo tiêu chuẩn của điển hình tiên tiến thuộc các ngành, lĩnh vực với những nội dung chính như sau:

- Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo hoặc biện pháp đổi mới, cải tiến hoặc đề án, đề tài nghiên cứu khoa học ... trong thực tiễn công tác (nêu rõ nội dung, phạm vi, kết quả, hiệu quả áp dụng).

- Những thành tích xuất sắc nổi bật đã đạt được (về số lượng, quy mô, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. Trong kết quả, thành tích, ngoài việc đánh giá có tính chất định tính, phải thể hiện bằng các chỉ tiêu cụ thể về số lượng, chất lượng; tỷ lệ % đạt, vượt so với định mức, kế hoạch giao, tỷ lệ % so sánh các năm...); nêu bật phạm vi tác dụng, hiệu quả mang lại của những kết quả, thành tích đó đối với đơn vị, Ngành, địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác (phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tinh thần phục vụ; học tập nâng cao trình độ; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tinh thần đoàn kết; vai trò, ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đảng, đoàn thể; tham gia các hoạt động từ thiện...).

2. Đề xuất, kiến nghị với đơn vị, ngành về cơ chế, chính sách, các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các phong trào thi đua cũng như sự phát triển của đơn vị, Ngành.

3. Kết quả khen thưởng (nếu có)

(Nội dung tóm tắt thành tích ngắn gọn, giới hạn trong phạm vi từ 02 - 03 trang giấy A4. Đối với báo cáo trình bày tại hội nghị có thể minh họa bằng trình chiếu hình ảnh, video clip (nếu có)).

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO

 

Mẫu 02-Đối với tập thể

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM (GIAI ĐOẠN)...

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên tập thể:

- Thời gian thành lập, địa điểm trụ sở chính:

- Tóm tắt cơ cấu bộ máy tổ chức:

- Tóm tắt vị trí, chức năng, nhiệm vụ chính được giao:

II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Thành tích phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu bật những kết quả, thành tích đạt được theo tiêu chuẩn của điển hình tiên tiến thuộc lĩnh vực, với những nội dung chính như sau:

- Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả (nêu rõ nội dung, kết quả, hiệu quả áp dụng cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; những sáng kiến, đề án, đề tài khoa học, những đổi mới, cải cách, cải tiến thuộc phạm vi quản lý hoạt động của đơn vị).

- Những thành tích xuất sắc nổi bật đã đạt được (về số lượng, quy mô, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. Trong kết quả, thành tích, ngoài việc đánh giá có tính chất định tính, phải thể hiện bằng các chỉ tiêu cụ thể về số lượng, chất lượng; tỷ lệ % đạt, vượt so với định mức, kế hoạch giao, tỷ lệ % so sánh với năm trước...); nêu bật phạm vi tác dụng, hiệu quả mang lại của những kết quả, thành tích đó đối với đơn vị, Ngành, địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác (việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết nội bộ; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện...)

2. Giải pháp trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hiện để có được thành tích điển hình.

3. Đề xuất, kiến nghị với đơn vị, Ngành về cơ chế, chính sách, các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phong trào thi đua cũng như sự phát triển của cơ quan, đơn vị, Ngành.

4. Kết quả khen thưởng đạt được (nếu có)

(Nội dung tóm tắt thành tích ngắn gọn, giới hạn trong phạm vi từ 02 - 03 trang giấy A4. Đối với báo cáo trình bày tại hội nghị có thể minh họa bằng trình chiếu hình ảnh, video clip (nếu có)).

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
(Nếu có)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Ký, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1935/KH-BHXH ngày 05/07/2021 về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.582

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!