Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1894/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 1894/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Huỳnh Nữ Thu Hà
Ngày ban hành: 29/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1894/KH-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật tín ngưng, tôn giáo, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo trên phạm vi toàn tnh.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm triển khai, thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Xác định nội dung công việc phải gn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước địa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/01/2018 Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tnh.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện đđảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật tín ngưng, tôn giáo.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo:

1.1. Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì:

- Sở Nội vụ chtrì, phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo bằng các hình thức: tổ chức hội nghị; tờ gp; phối hợp với cơ quan Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo tới chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo và các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến Luật tín ngưng, tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức giới thiệu, tập hun chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo bng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đtrong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

1.2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu Quý II năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đề xuất sa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất:

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ (làm đầu mi tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

- Thời gian hoàn thành: tháng 8 năm 2017 (gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ).

3. Rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưng, tôn giáo phù hợp với quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo:

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017.

4. Khen thưng:

- Sở Nội vụ chủ trì trong việc đánh giá, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưng cho các tập th, cá nhân tham gia đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thời gian hoàn thành: trước tháng 10 năm 2017.

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

- Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công bo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí cho các sở, ban, ngành đtriển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đtriển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

- Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và hàng năm (vào ngày 25/12) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc thì kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) đđược hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- T/T Tỉnh ủy (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- Các hội, đoàn thể của t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1894/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152