Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1880/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 1880/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 20/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT HÌNH SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự; Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự; Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự; Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 07/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện một số Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Thông báo Kết luận số 233-TB/TU ngày 12/4/2016 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban nội chính quý I/2016, Văn bản số 733/UBND-NC1 ngày 07/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng, ban hành văn bản triển khai thực hiện các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, 10-Quốc hội khóa XIII, căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (sau đây viết tắt là các Bộ luật, Luật) trên địa bàn tỉnh, như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đưa các Bộ luật, Luật được tổ chức thi hành đúng thời điểm, đúng đối tượng và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc tổ chức triển khai thi hành các Bộ luật, Luật bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa các cơ quan cấp tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn thể tỉnh và các địa phương trong việc triển khai thi hành các Bộ luật, Luật.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác triển khai thi hành các Bộ luật, Luật là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ phải phát huy vai trò chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

- Có lộ trình cụ thể bảo đảm từ ngày 01/7/2016 các Bộ luật, Luật trên được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, tiến độ đã nêu trong Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Việc tổ chức tập huấn các Bộ luật, Luật phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng...

B. NỘI DUNG

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thi hành các Bộ luật, Luật

Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành các Bộ luật, Luật trong cơ quan, đơn vị, ngành, cấp mình.

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/5/2016.

2. Tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Quốc hội, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành các Bộ luật, Luật và phổ biến nội dung cơ bản của Luật

* Ở tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Báo cáo viên: Mời Báo cáo viên của Trung ương và của tỉnh.

- Thành phần: Ở tỉnh: Kính mời Lãnh đạo: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức Hội, Đoàn; Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình; Trường Chính trị tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; các chức danh tư pháp: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên ở tỉnh.

Ở cấp huyện: Mời đại diện lãnh đạo: Huyện, Thành, Thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ; Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Tư pháp; Thủ trưởng các ngành: Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 01/7/2016.

* Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của các Bộ luật, Luật cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

* Đề nghị TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của các Bộ luật, Luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký tòa án và hội thẩm nhân dân; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Bộ luật, Luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

* Các sở, ban, ngành: Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 01/7/2016 (sau hội nghị của tỉnh).

* UBND huyện, thành, thị: Tổ chức Hội nghị đến các thành phần tương tự Hội nghị của UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 01/7/2016 (sau hội nghị của tỉnh).

* UBND cấp xã: Tổ chức Hội nghị đến toàn thể cán bộ, công chức cấp xã, các khu dân cư, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể của khu dân cư. Đồng thời, chỉ đạo các khu dân cư tổ chức hội nghị phổ biến đến toàn thể nhân dân trong khu dân cư.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 (sau hội nghị của cấp huyện).

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu

a) Đối với Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng hành chính; các nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật, Luật

* Ở cấp tỉnh:

Thành phần: Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ban, ngành và các chức danh: Công chứng viên, Đấu giá viên, Trợ giúp viên pháp lý, luật sư, giám định viên tư pháp các đối tượng khác trong ngành Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 (sau hội nghị của Trung ương).

* Ở cấp huyện:

Thành phần: Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp- hộ tịch; tổ trưởng tổ hòa giải; Trưởng khu dân cư; Trưởng Ban công tác mặt trận; Trưởng các đoàn thể khu dân cư.

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 (sau hội nghị của tỉnh).

b) Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu các Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cho đội ngũ trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

- Thời gian thực hiện: m 2016 và các năm tiếp theo (theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

c) Đề nghị TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu các Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử.

- Thời gian thực hiện: m 2016 và các năm tiếp theo (theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao).

4. Tham gia ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật, Luật

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo (theo đề nghị của các bộ, ngành Trung ương).

5. Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản QPPL của tỉnh phù hợp với các Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các Bộ luật, Luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

a) Đối với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: m 2016 và các năm tiếp theo.

b) Đối với Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Hình thức, thời gian thực hiện: Thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo của các bộ, ngành chủ quản.

7. Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến các Bộ luật, Luật kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của các Bộ luật, Luật

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Nội dung, hình thức, thời gian thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành chủ quản.

II. NHIỆM VỤ RIÊNG

1. Đối với Bộ luật Hình sự

- Nhiệm vụ: Rà soát các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự để thực hiện việc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp.

- Nội dung, hình thức, thời gian thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ và Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao.

2. Đối với Bộ luật Tố tụng Hình sự

a) Nhiệm vụ: Rà soát những bị can đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01/7/2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới để hủy bỏ biện pháp tạm giam đang bị áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Viện KSND tỉnh, Công an tỉnh

- Nội dung, hình thức, thời gian thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ và kế hoạch, chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, và các bộ, ngành liên quan.

b) Nhiệm vụ: Chuẩn bị cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và các điều kiện cần thiết khác tổ chức thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hoạt động hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật.

- Cơ quan chủ trì, phối hợp: Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Nội dung, hình thức, thời gian thực hiện: Thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và bộ, ngành liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Hội nghị quán triệt, phổ biến các Bộ luật và Luật đã nêu tại phần II của Kế hoạch này: chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ hội nghị; cấp phát 07 quyển Bộ luật, Luật cho tủ sách pháp luật cấp xã, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh; cấp phát quyển Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự cho các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan khẩn trương kiện toàn đội ngũ giám định viên chuyên ngành đảm bảo chất lượng, số lượng phục vụ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn theo quy định.

- Tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

- Lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do Sở Tư pháp lập, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm Giám định Pháp y - Sở Y tế, Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh để phục vụ hoạt động nghiệp vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành, các địa phương về kinh phí thực hiện việc triển khai thi hành các Bộ luật, Luật theo qui định.

c) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh

- Mở chuyên trang, chuyên mục để đăng tải, phổ biến các Nghị quyết của Quốc hội, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Bộ luật, Luật; các văn bản của HĐND, UBND tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp, toàn văn các Bộ luật, Luật và những điểm mới của các Bộ luật, Luật; thường xuyên phản ánh tình hình triển khai thi hành các Bộ luật, Luật trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

d) Các sở, ban, ngành

- Đăng tải, phổ biến sâu rộng các Bộ luật, Luật trên các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; phát hành các Bản tin, tập san… chuyên đề của ngành (đối với các sở, ngành có Bản tin, tập san…) về các văn bản chỉ đạo tổ chức thi hành các Bộ luật, Luật của Trung ương, của tỉnh và các nội dung cơ bản của các Bộ luật, Luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

đ) UBND các huyện, thành, thị

- Đăng tải, phổ biến sâu rộng các Bộ luật, Luật trên các Trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thành, thị; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND cấp xã có các hình thức thích hợp để tổ chức triển khai phổ biến nội dung của các Bộ luật, Luật cũng như tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Bố trí nguồn nhân lực, kinh phí đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

e) Các doanh nghiệp; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- Lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp, những nội dung cơ bản của các Bộ luật, Luật đến cán bộ, người lao động của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

g) Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

- Tổ chức quán triệt, phổ biến các Nghị quyết của Quốc hội, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Bộ luật, Luật; các văn bản của HĐND, UBND tỉnh về triển khai thi hành và toàn văn các Bộ luật, Luật và những điểm mới của các Bộ luật, Luật đến các cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

h) Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thi hành các Bộ luật, Luật trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình; chỉ đạo toàn hệ thống trực thuộc xây dựng kế hoạch và phổ biến các nội dung cơ bản của các Bộ luật, Luật đến hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

i) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức triển khai thi hành các Bộ luật, Luật theo Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Chế độ báo cáo

a) Đối với Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính: Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp) kết quả triển khai thi hành các Bộ luật, Luật trước ngày 30/9/2016.

b) Đối với Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam: Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Công an tỉnh) kết quả triển khai thi hành các Bộ luật, Luật trước ngày 30/9/2016.

c) Báo cáo đột xuất: Thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

d) Giao Công an tỉnh, Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch ở cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo. UBND các cấp xem xét, bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thông tin kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp), Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an, Bộ Tư pháp;
- Viện KSND tối cao; TAND tối cao;
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Trường Đại học, CĐ, THCN;
- Đài PT-TH, Báo Phú Thọ;
- HU, HĐND, UBND huyện, thành, thị;
- CVP, các PVP;
- NCTH;
- Lưu: VT, NC1 (160b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1880/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177