Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1800/KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2012

Số hiệu: 1800/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 20/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1800/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÌNH TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2012

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 09/6/2011 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2012 của tỉnh như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a. Mục đích

- Hoàn thiện hệ thống thể chế của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng quản lý, huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính;

- Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) ở các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc với cơ quan hành chính nhà nước;

- Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tinh gọn, phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh, rà soát và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan hành chính để tránh sự chồng chéo trong thực thi công vụ, đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; sắp xếp đúng vị trí công việc, phù hợp với trình độ chuyên môn, phát huy được năng lực, sở trường của công chức, viên chức;

- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và 9001:2008 trong quản lý hành chính;

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí; phát huy dân chủ, huy động sự tham gia tích cực của người dân vào thực hiện công tác CCHC.

b. Yêu cầu

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác CCHC của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả đảm bảo đúng tiến độ của Kế hoạch đề ra; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

- Bố trí kinh phí hợp lý từ ngân sách bảo đảm cho công tác CCHC được thực hiện đạt hiệu quả.

2. Nội dung và giải pháp thực hiện

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung của Kế hoạch này, định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

- Hằng tháng các cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện công tác CCHC vào chương trình, nội dung kỳ họp để đánh giá kết quả, tình hình thực hiện và đề ra giải pháp cho thời gian tiếp theo;

- Có hình thức khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích thực hiện CCHC và không xét khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm những tổ chức, cá nhân không làm tốt công tác CCHC;

Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, hằng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Vụ CCHC;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (H.Th 120b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

NỘI DUNG NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1800/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Số TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Công tác chỉ đạo, điều hành

1

Triển khai, quán triệt kế hoạch CCHC của tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Tổ chức Hội nghị triển khai

Tháng 01 năm 2012

2

Ban hành, thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2012 của cơ quan, đơn vị.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch CCHC năm 2012.

Tháng 01 năm 2012

II

Cải cách thể chế, thủ tục hành chính

1

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế để nâng cao chất lượng quản lý, thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Nghị quyết HĐND, QĐ, Chỉ thị UBND các cấp.

Trong năm 2012

2

Rà soát Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Báo cáo rà soát của các cơ quan đơn vị chưa hoàn thành;

Quý I năm 2012

3

Tổng hợp để công bố bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2012

4

Công khai và áp dụng bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Thông báo, niêm yết công khai Bộ TTHC.

Quý I năm 2012

5

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền đảm bảo phù hợp với các quy định cửa pháp luật và tình hình thực tế.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL 6 tháng đầu năm và cả năm.

Trong năm 2012

6

Tổng hợp việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo tổng hợp hàng quý, 6 tháng và cả năm

Trong năm 2012

7

Duy trì, thực hiện cơ chế một cửa, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận một cửa; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, bố trí công chức làm việc tại bộ phận một cửa theo đúng quy định

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Quy định về tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa; báo cáo kết quả thực hiện.

6 tháng đầu năm 2012

8

Sửa đổi Quyết định 49/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thống nhất về mô hình bộ phận một cửa ở các ngành, các cấp

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm 2012

9

Đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa hiện đại đang thực hiện tại UBND thành phố Hòa Bình.

Sở Nội vụ phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình.

Báo cáo đánh giá.

Quý II năm 2011

10

Triển khai mô hình một cửa hiện đại tại UBND huyện Lương Sơn.

UBND huyện Lương Sơn phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đề án xây dựng; Quy định về tổ chức và hoạt động; Vận hành thực hiện.

Trong năm 2012

11

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Y tế.

Báo cáo kết quả khảo sát với UBND tỉnh.

Quý III, quý IV năm 2012

III

Cải cách tổ chức, bộ máy

1

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy định đầy đủ, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc.

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

Quyết định của UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm 2012

2

Kiểm tra, đánh giá tình hình sắp xếp, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất, kiến nghị.

Quý III, quý IV năm 2012

3

Sắp xếp lại các tổ chức kém hiệu quả, không phù hợp

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

Quyết định của UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Trong năm 2012

4

Sửa đổi, bổ sung, ban hành các Quy định về: Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công; Quy định chế độ hội họp, tiếp dân; trình tự giải quyết công việc; nâng lương trước thời hạn; Quy chế dân chủ...

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Quyết định của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

6 tháng đầu năm 2012

5

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Chính phủ.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quyết định của UBND tỉnh.

Sau khi có Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

IV

Xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức

1

Triển khai thực hiện Luật Viên chức và các văn bản thi hành Luật Viên chức, Luật cán bộ, công chức;

Sở Nội vụ

Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện

Sau khi có các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

2

Sửa đổi Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình đảm bảo phù hợp với Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

Quý I năm 2012

3

Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức;

Sở Nội vụ

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2012

4

Xây dựng dự toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Tháng 1 năm 2012

5

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012.

Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Kế hoạch triển khai; báo cáo kết quả thực hiện.

Trong năm 2012

6

Xây dựng Quy chế thi tuyển, xét tuyển khi tuyển dụng công chức, viên chức;

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

6 tháng đầu năm 2012

7

Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh

Trong năm 2012

8

Xây dựng chính sách nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn về trình độ;

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

Trong năm 2012

9

Thực hiện chuyển đổi vị trí công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Kế hoạch thực hiện; Quyết định chuyển đổi; báo cáo kết quả thực hiện.

Trong năm 2012

10

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ của cán bộ, công chức

Sở Nội vụ

Kế hoạch thanh tra; báo cáo kết quả.

Trong năm 2012

11

Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong thi hành công vụ.

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

6 tháng đầu năm 2012

12

Triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ quản lý một số đơn vị sự nghiệp nhà nước của tỉnh Hòa Bình; đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhân rộng đến các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch triển khai; báo cáo kết quả thực hiện.

Trong năm 2012

V

Cải cách tài chính công

1

Triển khai các quy định mới của Chính phủ về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Chế độ tiền lương, phụ cấp mới theo quy định

Sau khi có NĐ của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

2

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện;

Báo cáo đánh giá.

Trong năm 2012

3

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục;

Sở Tài chính

Văn bản hướng dẫn

6 tháng đầu năm 2012

VI

Hiện đại hóa nền hành chính

1

Thiết lập trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố chưa thực hiện

Trang thông tin điện tử của Sở, ngành, UBND cấp huyện

Trong năm 2012

2

Đầu tư trang bị thiết bị tin học bảo đảm hoạt động và điều hành công việc mỗi cơ quan, đơn vị

Các Sở, ban, ngành UBND cấp huyện, cấp xã.

Máy vi tính, máy in, máy photocopy, mạng LAN, mạng INTERNET

Trong năm 2012

3

Duy trì mạng thông tin trực tuyến từ UBND tỉnh đến các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố

Báo cáo 6 tháng và cả năm

Trong năm 2012

4

Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện giải quyết công việc trong nội bộ các cơ quan, giữa các cơ quan và giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân qua mạng Internet

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Các dịch vụ được cung cấp; báo cáo kết quả

Trong năm 2012

5

Công khai bộ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Bộ TTHC được công khai

Trong năm 2012

6

Đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Chứng chỉ chuyển đổi; chứng chỉ công nhận;

Trong năm 2012

7

Đánh giá chất lượng các cơ quan, đơn vị đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và 9001:2008

Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo 6 tháng và năm

Trong năm 2012

8

Rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng trụ sở cơ quan hành chính các cấp; lập phương án xây dựng, sửa chữa.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo và phương án đề xuất.

Trong năm 2012

VII

Công tác tuyên truyền công tác CCHC

1

Tổ chức các lớp tập huấn triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch CCHC năm 2012 của tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC.

Sở Nội vụ

Kế hoạch tổ chức; triển khai thực hiện và báo cáo kết quả

6 tháng đầu năm 2012

2

Mở chuyên mục CCHC trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đài PT và TH tỉnh, Đài PTvà TH các huyện, TP

Phát sóng chuyên mục.

6 tháng đầu năm 2012

3

Đăng tin, bài về hoạt động CCHC định kỳ hàng tháng trên báo Hòa Bình, trên trang Web của tỉnh.

Báo Hòa Bình, cổng thông tin điện tử cùa tỉnh

Tin và bài viết

Trong năm 2012

4

Phát hành rộng rãi các tài liệu, panô tuyên truyền về công tác CCHC.

Sở Nội vụ

Kế hoạch tuyên truyền.

Trong năm 2012

5

Tổ chức đi tham quan, học tập các mô hình, kinh nghiệm hay trong công tác CCHC ở các tỉnh khác.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch triển khai

Trong năm 2012

VIII

Công tác kiểm tra, đánh giá

1

Kiểm tra công tác CCHC ở các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Các Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Đài PT và TH tỉnh, Báo HB.

Kế hoạch kiểm tra; báo cáo kết quả.

Trong năm 2012

2

Sửa đổi Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

Quý II năm 2012

3

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

Hội đồng đánh giá cấp tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Quý IV năm 2012

4

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các phòng, ban chuyên môn thuộc các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện;

Hội đồng đánh giá cấp Sở, ngành và cấp huyện.

Quyết định của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện.

Quý IV năm 2012

5

Ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh;

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

Sau khi có Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá CCHC của Bộ Nội vụ ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1800/KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116