Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 179/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 26/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/KH-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC SỞ, CƠ QUAN TƯƠNG ĐƯƠNG SỞ, UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 20162020”, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch “Xây dựng Bộ Chỉ s đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Xây dựng Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội theo nhiệm vụ được giao tại. Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Đề án xác định “Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội” gồm các nội dung chính sau:

- Xây dựng Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội được xác định gm một số nội dung (Ch s) liên quan đến các vn đ như: Tiếp cận thông tin; Tính năng động; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý... Mỗi Chỉ số gồm các chỉ số thành phần khác nhau. Mỗi Chỉ số thành phần được chuẩn hóa theo thang điểm 10.

2. Tổ chức thí điểm áp dụng tại một số cơ quan, đơn vị.

3. Đánh giá kết quả thí điểm, chỉnh sửa, hoàn thiện Đ án

4. Trình UBND Thành phố xem xét, ban hành Đề án

III. TIN ĐỘ THỰC HIỆN

- Quý III/2017: Xây dựng dự thảo Đề án.

- Quý III, IV/2017: Tổ chức thí điểm áp dụng.

- Quý IV/2017: Đánh giá kết quả thí điểm, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án.

- Quý I/2018: Trình UBND Thành phố xem xét, ban hành Đề án.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Xây dựng Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

* Thành phần Ban chỉ đạo gồm:

- Trưởng Ban là đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Trưởng Ban là đ/c Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

- Các ủy viên: Giám đốc một số Sở, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, một số Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị giúp UBND Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

* Thành phần Tổ giúp việc gồm:

- Tổ trưởng là đ/c Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

- Tổ phó là đ/c Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thành viên là cán bộ, công chức một số Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã.

Tổ giúp việc có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Sở Ni v

- Tham mưu UBND Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Có trách nhiệm phối hợp, tham mưu Ban chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu về Cải cách hành chính của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ban chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo trong việc Xây dựng Đề án xác định Chỉ số Năng lực điều hành đảm bảo phục vụ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy và Kế hoạch s171/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố.

4. Văn phòng UBND Thành phố

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ban chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo trong việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiến độ và chất lượng trong việc thực hiện Kế hoạch này.

5. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

- Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo trong việc đảm bảo tính khoa học, hợp lý của Bộ Chỉ số Năng lực điều hành. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tính thống nhất của Bộ Chỉ số Năng lực điều hành với các chỉ số khác như PAR Index, SIPAS, PAPI.

- Tham gia, góp ý xây dựng Đề án; cử cán bộ, công chức tham gia, phối hợp thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu của UBND Thành phố và Ban chỉ đạo.

6. Các S, Thanh tra Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã

Tham gia, góp ý xây dựng Đề án; cử cán bộ, công chức tham gia, phối hp thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu của UBND Thành phố và Ban chỉ đạo.

7. Trong trường hợp cần thiết, Ban chỉ đạo có thể mời một số nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan nghiên cứu (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ) tham gia tư vấn, thực hiện Kế hoạch.

V. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch (bao gồm hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc) được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố bố trí từ nguồn chi đã được phê duyệt trong Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan tương đương Sở
;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, các PVP; Các phòng: NC, TKBT, KT, HCTC
;
- Lưu: VT, NC(B), SNV(5), SKH&ĐT(5).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 26/07/2017 xây dựng Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của Sở, cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


940

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102