Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 171/KH-UBND 2018 hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2015 Hà Giang

Số hiệu: 171/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Minh Tiến
Ngày ban hành: 31/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/KH-UBND

Hà Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015);

Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2018;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 94/TB-UBND ngày 26/4/2018 của Thường trực UBND tỉnh về hoàn thiện kế hoạch áp dụng hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã trên địa bàn tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND các xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của UBND các xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Đến 31 tháng 12 năm 2018, xây dựng, áp dụng thành công HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý tại 50% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Hỗ trợ công tác cải cách hành chính, kiểm soát chặt chẽ các quy trình quản lý, điều hành nội bộ và tác nghiệp về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.

- Chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo các hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, đúng thời gian theo các thủ tục hành chính đã ban hành và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật của Nhà nước trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL, được công bố phù hợp tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

- Khắc phục cách nghĩ, cách làm việc thủ công, xây dựng nền hành chính khoa học đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Xác định số xã, phường, thị trấn phải triển khai xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 195 xã, phường, thị trấn. Hiện tại có 05 phường và 13 thị trấn đã xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Số xã, phường, thị trấn này sẽ tiến hành chuyển đổi HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh.

- Số xã phải xây dựng mới, áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn toàn tỉnh là 177 xã.

2. Các bước triển khai tại UBND cấp xã

2.1. Đào tạo nguồn nhân lực:

- Đào tạo, tập huấn nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng, đào tạo cách thức xây dựng hệ thống tài liệu quy trình xử lý công việc và các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá viên chất lượng nội bộ cho đội ngũ CBCC của các UBND xã tại 11 huyện, thành phố (dự kiến mỗi xã : 03 - 04 người tham dự; mỗi huyện tổ chức thành 01 lớp).

2.2. Xây dựng, chuẩn hóa Mô hình khung:

Xây dựng, chuẩn hóa Bộ tài liệu HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; quy trình xử lý công việc và các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt, thành Bộ tài liệu thống nhất để có cơ sở triển khai áp dụng HTQLCL đối với 177 xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2.3. Triển khai xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại 177 xã trên địa bàn tỉnh theo mô hình khung, đã được phê duyệt gồm: Xây dựng hệ thống tài liệu theo mô hình khung HTQLCL; Hướng dẫn áp dụng vận hành hệ thống tài liệu; hướng dẫn đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo.

2.4. Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng sau công bố

Ủy ban nhân dân xã sau khi công bố áp dụng HTQLCL, có trách nhiệm duy trì Hệ thống quản lý có hiệu lực. Tất cả tài liệu quản lý phải thường xuyên được áp dụng và cập nhật, các hoạt động theo dõi, đo lường định kỳ hệ thống vẫn phải được tiến hành đầy đủ.

3. Tiến độ thực hiện theo các năm

* Năm 2018:

Xây dựng áp dụng mới tại 95 xã thuộc các huyện, bao gồm: Thành phố Hà Giang 03 xã; huyện Quản Bạ 05 xã; huyện Yên Minh: 07 xã; huyện Đồng Văn 08 xã; huyện Mèo Vạc 17 xã; huyện Bắc Mê 04 xã; huyện Vị Xuyên 13 xã; huyện Bắc Quang 14 xã; huyện Quang Bình 07 xã; huyện Hoàng Su Phì 11 xã và huyện Xín Mần 06 xã.

* Năm 2019:

Triển khai thực hiện tại 82 xã còn lại thuộc các huyện còn lại, bao gồm: huyện Quản Bạ 07 xã; huyện Yên Minh: 10 xã; huyện Đồng Văn 09 xã; huyện Bắc Mê 08 xã; huyện Vị Xuyên 09 xã; huyện Bắc Quang 07 xã; huyện Quang Bình 07 xã; huyện Hoàng Su Phì 13 xã và huyện Xín Mần 12 xã.

- Phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tất cả UBND xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang đều áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. Tổ chức theo dõi, giám sát quá trình xây dựng và áp dụng

4.1. Theo dõi, đánh giá

- Ban triển khai ISO, đội ngũ cán bộ đánh giá nội bộ của UBND các xã có nhiệm vụ đánh giá, theo dõi hoạt động áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại đơn vị mình.

- Tổ chức đánh giá nội bộ theo định kỳ, kịp thời khắc phục các sai sót; thường xuyên có hành động phòng ngừa, cải tiến hệ thống và phát huy hiệu lực, hiệu quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan.

4.2. Thực hiện Báo cáo

Trong quá trình triển khai, các UBND xã phải gửi các báo cáo dưới đây về Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan chủ trì) để giúp UBND tỉnh quản lý và chỉ đạo kịp thời việc triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các cơ quan, đơn vị:

- Quyết định thành lập Ban triển khai ISO;

- Báo cáo danh mục đề xuất các quy trình giải quyết công việc áp dụng ISO;

- Báo cáo khảo sát thực trạng;

- Báo cáo đào tạo;

- Hệ thống tài liệu quản lý của các cơ quan, đơn vị sau khi được phê duyệt;

- Báo cáo đánh giá nội bộ;

- Quyết định công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN (KHÁI TOÁN)

1. Tổng kinh phí (khái toán) thực hiện năm 2018 là: 1.637.634 triệu đồng (theo Văn bản số 937/STC-HCSN ngày 18/5/2018 của Sở Tài chính), để thực hiện các nội dung:

- Đào tạo, tập huấn nhận thức chung, cách thức xây dựng tài liệu, đánh giá nội bộ tại các huyện thành phố;

- Công tác phí hướng dẫn áp dụng, vận hành và công bố HTQLCL tại các xã;

- Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các xã;

- Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai năm 2018;

- Kinh phí xây dựng mô hình khung.

2. Kinh phí năm 2019: Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh giao trong dự toán ngân sách năm 2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND các xã.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo: Đôn đốc và kiểm tra các bộ phận, đơn vị mình phụ trách trong việc triển khai kế hoạch; Báo cáo kịp thời tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch của ngành, đơn vị mình phụ trách về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực BCĐ)

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao. Tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch triển khai chuyển đổi mở rộng hệ thống quản lý chất lượng.

- Giao Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức thực hiện triển khai theo nội dung kế hoạch, cụ thể: (Lưu ý thực hiện dứt điểm theo từng huyện)

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức của các UBND xã trên địa bàn 11 huyện, thành phố;

+ Hướng dẫn, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị tham gia;

+ Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh kết quả triển khai kế hoạch.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã, phường, thị trấn; gắn hiệu quả triển khai với việc đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm và chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND các xã theo kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí và tham mưu cho UBND tỉnh bố trí cấp kinh phí cho các đơn vị liên quan để thực hiện kế hoạch.

5. Sở Thông tin Truyền thông, Báo, Đài PTTH tỉnh

Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ và các cơ quan có liên quan tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc áp dụng HTQLCL tại các UBND xã trên địa bàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo kết quả việc triển khai áp dụng tại UBND các xã về UBND tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị mình. Tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí theo quy định.

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm soát quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Ban Chỉ đạo ISO tỉnh và Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh về hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại đơn vị.

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện với UBND huyện, thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND các xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC XÃ XÂY DỰNG ÁP DỤNG MỚI HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

  Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên cơ quan

Năm thực hiện

Kinh phí xây dựng quy trình hệ thống và quy trình tác nghiệp, chi phí khác

Ghi chú

I

Huyện Quản Bạ

 

75

 

1

UBND xã Cán Tỷ

2018

15

 

2

UBND xã Quản Bạ

2018

15

 

3

UBND xã Quyết Tiến

2018

15

 

4

UBND xã Đông Hà

2018

15

 

5

UBND xã Thanh Vân

2018

15

 

II

Huyện Yên Minh

 

105

 

1

UBND xã Bạch Đích

2018

15

 

2

UBND xã Đông Minh

2018

15

 

3

UBND xã Hữu Vinh

2018

15

 

4

UBND xã Lao và Chải

2018

15

 

5

UBND xã Na Khê

2018

15

 

6

UBND xã Mậu Duệ

2018

15

 

7

UBND xã Phú Lũng

2018

15

 

III

Huyện Đồng Văn

 

120

 

1

UBND xã Lũng Phìn

2018

15

 

2

UBND xã Lũng Táo

2018

15

 

3

UBND xã Phố Cáo

2018

15

 

4

UBND xã Xà Phìn

2018

15

 

5

UBND xã Sủng Là

2018

15

 

6

UBND xã Sủng Trái

2018

15

 

7

UBND xã Thài Phìn Tủng

2018

15

 

8

UBND xã Vần Chải

2018

15

 

IV

Huyện Mèo Vạc

 

255

 

1

UBND xã Khâu Vai

2018

15

 

2

UBND xã Pả Vi

2018

15

 

3

UBND xã Pải Lủng

2018

15

 

4

UBND xã Sủng Máng

2018

15

 

5

UBND xã Sủng Trà

2018

15

 

6

UBND xã Tả Lủng

2018

15

 

7

UBND xã Cán Chu Phìn

2018

15

 

8

UBND xã Giàng Chu Phìn

2018

15

 

9

UBND xã Lũng Chinh

2018

15

 

10

UBND xã Lũng Pù

2018

15

 

11

UBND xã Nậm Ban

2018

15

 

12

UBND xã Niêm Sơn

2018

15

 

13

UBND xã Niêm Tòng

2018

15

 

14

UBND xã Sơn Vĩ

2018

15

 

15

UBND xã Tả Ngát

2018

15

 

16

UBND xã Thượng Phùng

2018

15

 

17

UBND xã Xín Cái

2018

15

 

V

Huyện Bắc Mê

 

60

 

1

UBND xã Lạc Nông

2018

15

 

2

UBND xã Yên Cường

2018

15

 

3

UBND xã Yên Định

2018

15

 

4

UBND xã Yên Phong

2018

15

 

VI

Huyện Vị Xuyên

 

195

 

1

UBND xã Bạch Ngọc

2018

15

 

2

UBND xã Đạo Đức

2018

15

 

3

UBND xã Minh Tân

2018

15

 

4

UBND xã Ngọc Linh

2018

15

 

5

UBND xã Ngọc Minh

2018

15

 

6

UBND xã Phong Quang

2018

15

 

7

UBND xã Phú Linh

2018

15

 

8

UBND xã Phương Tiến

2018

15

 

9

UBND xã Quảng Ngần

2018

15

 

10

UBND xã Việt Lâm

2018

15

 

11

UBND xã Trung Thành

2018

15

 

12

UBND xã Thanh Thủy

2018

15

 

13

UBND xã Thuận Hòa

2018

15

 

VII

Huyện Bắc Quang

 

210

 

1

UBND xã Bằng Hành

2018

15

 

2

UBND xã Đông Thành

2018

15

 

3

UBND xã Đồng Yên

2018

15

 

4

UBND xã Hùng An

2018

15

 

5

UBND xã Kim Ngọc

2018

15

 

6

UBND xã Liên Hiệp

2018

15

 

7

UBND xã Tân Lập

2018

15

 

8

UBND xã Tân Quang

2018

15

 

9

UBND xã Tân Thành

2018

15

 

10

UBND xã Việt Hồng

2018

15

 

11

UBND xã Vĩnh Phúc

2018

15

 

12

UBND xã Quang Minh

2018

15

 

13

UBND xã Việt Vinh

2018

15

 

14

UBND xã Vĩnh Hảo

2018

15

 

VIII

Huyện Quang Bình

 

105

 

1

UBND xã Tân Bắc

2018

15

 

2

UBND xã Tân Nam

2018

15

 

3

UBND xã Tân Trịnh

2018

15

 

4

UBND xã Xuân Giang

2018

15

 

5

UBND xã Yên Hà

2018

15

 

6

UBND xã Vĩ Thượng

2018

15

 

7

UBND xã Yên Thành

2018

15

 

IX

Huyện Hoàng Su Phì

 

165

 

1

UBND xã Bản Luốc

2018

15

 

2

UBND xã Bản Péo

2018

15

 

3

UBND xã Chiến Phố

2018

15

 

4

UBND xã Hồ Thầu

2018

15

 

5

UBND xã Nam Sơn

2018

15

 

6

UBND xã Nậm Dịch

2018

15

 

7

UBND xã Nậm Ty

2018

15

 

8

UBND xã Ngàm Đăng Vài

2018

15

 

9

UBND xã Pố Lồ

2018

15

 

10

UBND xã Thông Nguyên

2018

15

 

11

UBND xã Tụ Nhân

2018

15

 

X

Huyện Xín Mần

 

90

 

1

UBND xã Bản Ngò

2018

15

 

2

UBND xã Khuôn Lùng

2018

15

 

3

UBND xã Nà Chì

2018

15

 

4

UBND xã Nấm Dẩn

2018

15

 

5

UBND xã Nàn Ma

2018

15

 

6

UBND xã Quảng Nguyên

2018

15

 

XI

Thành phố Hà Giang

 

45

 

1

UBND xã Ngọc Đường

2018

15

 

2

UBND xã Phương Thiện

2018

15

 

3

UBND xã Phương Độ

2018

15

 

Tổng 95 xã

 

1.425

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 171/KH-UBND ngày 31/05/2018 về triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.302

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!