Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1585/KH-UBND năm 2011 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016" trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 1585/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Hồng Nga
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585/KH-UBND

Hà Nam, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016" theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Xác định rõ những nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

5. Bồi dưỡng chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực của người làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

b) Nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

c) Nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

d) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến

a) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng, ban hành các văn bản, chính sách, chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo giai đoạn, hàng năm; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể xây dựng, ban hành văn bản phối hợp tuyên truyền, phổ biến, pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố ký kết và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân theo ngành, lĩnh vực, đối tượng ở địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý I hàng năm.

b) Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn các tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho phù hợp, thiết thực với đối tượng, đặc thù của địa phương.

Tăng cường trang bị những tài liệu liên quan đến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: 2012 - 2016.

c) Tăng cường trách nhiệm của các Sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tăng cường vai trò thường trực của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp mình. Thực hiện, kiểm tra định kỳ hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cơ quan, đơn vị ở địa phương thuộc phạm vi quản lý của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát động các phong trào học tập pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống tham nhũng (bộ phận pháp chế của các cơ quan có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ này).

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình điểm tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, diễn đàn đối thoại với chuyên đề về thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Hỗ trợ tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức.

- Duy trì thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc. Bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương xây dựng và nhân rộng mô hình điểm tại các xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Chỉ đạo điểm năm 2012 - 2013; Tổng kết, hướng dẫn, nhân rộng: 2013 - 2016.

đ) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn.

Các Sở, ban, ngành tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho người thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc phạm vi ngành mình quản lý; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

e) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong việc triển khai “Ngày pháp luật” tại các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố.

Sở Tư pháp hướng dẫn chung việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

Các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào “Ngày pháp luật” tại Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương mình.

Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

f) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật, đưa tin bài về những tấm gương trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để có phương pháp tuyên truyền phù hợp như: Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua hoạt động tuyên truyền của các tổ dân phố, thôn, xóm, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, nói chuyện chuyên đề, tổ chức hội thi…

g) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Báo Hà Nam tổ chức Hội thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí.

Bài dự thi có chất lượng sẽ được Ban tổ chức giới thiệu đăng tải trên Báo Hà Nam.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ quý I năm 2012 và kết thúc vào hết năm 2016.

2. Kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, căn cứ vào Kế hoạch, lập dự toán kinh phí triển khai các hoạt động được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Kinh phí tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức được bố trí từ nguồn chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của cơ quan, đơn vị.

3. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì Đề án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thành lập Ban điều hành Đề án, xây dựng Quy chế, Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện đề án, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án theo từng giai đoạn đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo yêu cầu của Kế hoạch này; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện các nội dung, hoạt động cụ thể có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp với Sở Tư pháp trong tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 10) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

c) Đài Phát thanh truyền hình, Báo Hà Nam mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

đ) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở như: Biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, panô, áp phích tuyên truyền…

e) Thanh tra tỉnh chỉ đạo Thanh tra các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tổ chức bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

f) Sở Nội vụ tổ chức lồng ghép và hướng dẫn các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện lồng ghép bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

g) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng theo Đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo bồi dưỡng (được phê duyệt tại Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ).

h) Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQ các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

i) Hàng năm căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện Đề án, các đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1585/KH-UBND năm 2011 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016" trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123