Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 149/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 16/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/KH-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH V TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật cnh vệ (cóhiệu lựcthi hành từ ngày 01/7/2018) trên địa bàn tỉnh, cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

1. Mục đích:

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thi hành Luật cnh vệ, bảo đm kịp thời, thống nhất, hiệu qu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tổ chức tốt việc ph biến Luật cnh vệ đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác cnh vệ; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về cảnh vệ trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật cnh vệ.

b) Trong quá trình thực hiện phải đảm bo sự phối hợp chặt ch gia các cơ quan liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ nhng vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành có hiệu quả Luật cảnh vệ.

II. NỘI DUNG:

1. Phổ biến pháp luật về cảnh vệ:

a) Tổ chức phổ biến Luật cảnh vệ và các văn bản hướng dn thi hành với nội dung và các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về cảnh vệ của Nhân dân,người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nht là người trực tiếp làm công tác cảnh vệ.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phbiến Luật cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật về cnh vệ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân với nội dung rõ ràng, d hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện Luật được thng nhất.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức ph biến Luật văn bn hướng dẫn thi hành; m các đợt cao điểm và thường xuyên để ph biến sâu rộng pháp luật về cảnh vệ.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡngnghiệp vụ cảnh vệ:

a) Biên soạn, cấp phát tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ với nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn.

b) Tổ chức triển khai, tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

c) Phân công thực hiện:

- Công an tnh biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cnh vệ; tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu pháp luật về cnh vệ, bồi dưng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ, yêu cầu ci cách hành chính, chng quan liêu, gây phiền hà trong công tác cảnh vệ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cnh vệ trong Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tnh tổ chức lập huấn, tập huấn chuyên sâu pháp luật về cảnh vệ, bồi dưng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ, yêu cầu ci cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà trong công tác cảnh vệ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ trong đơn vị mình.

c) Thời gian thực hiện: Quý I/2018 và các năm tiếp theo.

3. T chc rà soát các văn bn quyphạm pháp luật có liên quan:

a) Tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác cảnh vệ để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật cảnh vệ và các văn bn hướng dẫn thi hành.

b) Phân công thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, và UBND các huyện, thành phố.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 03 năm 2018.

4. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác cảnh vệ:

a) Công an tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác cảnh vệ; chấn chnh tác phong, cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, chính xác.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác cảnh vệ; chấn chỉnh tác phong, ci tiến phương pháp làm việc, bảo đảm hiệu qu, kịp thời, chính xác.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên cho công tác cảnh vệ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

d) UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí cho công tác cảnh vệ theo phân công địa phương mình.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luật Cảnh vệ

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bo đảm việc triển khai thi hành Luật Cảnh vệ, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định ca pháp luật.

c) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật cảnh vệ được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

III. T CHC THỰCHIỆN.

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu qu; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật cảnh vệ trong cơ quan, đơn vị mình.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Bộ Công an (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thư
ng trực HDND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành liên quan
;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT-NC2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


237
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127