Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1483/KH-UBND tuyên truyền phổ biến bộ luật luật pháp lệnh mới Bình Dương 2016

Số hiệu: 1483/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 16/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/KH-UBND

Bình Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC BỘ LUẬT, LUẬT, PHÁP LỆNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thời gian qua, để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Quốc hội đã ban hành nhiều Bộ luật, Luật, Pháp lệnh (gọi tắt là văn bản luật) để điều chỉnh các quan hệ dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội của đt nước. Đây là những văn bản luật rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đthống nhất nhận thức và triển khai hiệu quả các văn bản luật theo quy định của Luật Ph biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật này như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức tuyên truyn, ph biến các văn bản luật nhằm bảo đảm tính kịp thời, đồng b, thống nhất và hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản của các văn bản luật; đặc biệt là nội dung mới liên quan mật thiết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để đưa các văn bản luật vào thực tế cuộc sống, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các văn bản luật được triển khai, thực hiện bao gồm:

- 16 Bộ luật, Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

- 08 Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

- 15 Bộ luật, luật khác có hiệu lực thi hành từ năm 2016, 2017.

2. Nội dung thực hiện:

a) Đối với các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mà Trung ương, tỉnh có hướng dẫn, chỉ đạo ban hành Kế hoạch triển khai, phổ biến ở địa phương mà đến nay chưa ban hành Kế hoạch thì cơ quan, đơn vị chủ trì phải khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó xác định rõ nội dung, hình thức phổ biến cho phù hợp với từng nhóm đối tượng như tổ chức phổ biến rộng rãi, tập huấn chuyên sâu nội dung văn bản luật, biên soạn tài liệu và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thi hành các văn bản luật.

- Cơ quan tham mưu: Các sở, ban, ngành chủ trì triển khai thực hiện các văn bản luật mà chưa trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thì khẩn trương xây dựng và tham mưu.

- Cơ quan phối hợp, thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian tham mưu ban hành Kế hoạch:

+ Các văn bản luật có hiệu luật từ năm 2016: chậm nhất Quý II/2016.

+ Các văn bản luật có hiệu luật từ năm 2017: chậm nhất Quý III/2016.

+ Riêng đối với các văn bản luật có hiệu lực sau năm 2017 thì tham mưu ban hành Kế hoạch trước thời điểm văn bản luật có hiệu lực ít nhất 06 tháng hoặc theo hướng dẫn của Trung ương.

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực, chuyên môn; lồng ghép tuyên truyền các văn bản luật trong sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng của cơ quan, đơn vị. Phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo.

c) Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ pháp chế, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu).

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Tổ chức rà soát toàn diện các văn bản luật: thực hiện theo Công văn số 739/UBND-NC ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan, ngành cấp trên.

e) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các văn bản luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của các văn bản luật nhất là những nội dung mới, đồng thời có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành các văn bản luật này.

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương xây dựng chương trình chạy chữ chân màn hình “các thông tin về pháp luật” trên kênh BTV1 (chương trình thời sự) nhằm giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành của Trung ương và địa phương.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ngành, đoàn thể có trang thông tin điện tử (website), báo, tạp chí tăng cường viết các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyn vnội dung của các văn bản luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, năm 2017 và những năm tiếp theo.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các ngành là thành viên Mặt trận tăng cường tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành; các văn bản luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác hc tp, tìm hiu, tuân thủ và chp hành pháp luật.

3. Giao Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thi hành các n bản luật trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch chuyên đhoặc lồng ghép vào Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật để triển khai các luật mới ban hành nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lp nhân dân; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cn thiết cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực thi pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ; Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các s
, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài, Website tỉnh;
- LĐVP (N, V), Thùy;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BỘ LUẬT, LUẬT, PHÁP LỆNH MỚI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1483/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

Bộ Luật, Luật, Pháp lệnh

Ngày được thông qua

Ngày có hiu lc

16 Bộ luật, Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

1

Bộ luật Dân sự

24/11/2015

01/01/2017

2

Bộ luật Hình sự

27/11/2015

01/7/2016

3

Bộ luật Ttụng dân sự

25/11/2015

01/7/2016

4

Bộ Luật TTụng Hình Sự

27/11/2015

01/07/2016

5

Luật Ttụng hành chính

25/11/2015

01/07/2016

6

Luật Hoạt động giám sát của Quc hội và Hội đồng nhân dân

20/11/2015

01/07/2016

7

Luật Tchức cơ quan điu tra hình sự

26/11/2015

01/07/2016

8

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

25/11/2015

01/07/2016

9

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng

26/11/2015

01/07/2016

10

Luật Trưng cầu ý dân

25/11/2015

01/07/2016

11

Luật An toàn thông tin mạng

19/11/2015

01/07/2016

12

Luật Thng kê

23/11/2015

01/07/2016

13

Luật Khí tượng thủy văn

23/11/2015

01/07/2016

14

Lut Kế toán

20/11/2015

01/01/2017

15

Luật Phí và lệ phí

25/11/2015

01/01/2017

16

Bộ luật Hàng hải Việt Nam

25/11/2015

01/07/2017

08 Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

17

Luật Tiếp cận thông tin

06/4/2016

01/7/2018

18

Luật Điu ước quc tế

09/04/2016

01/7/2016

19

Lut Báo chí

05/4/2016

01/01/2017

20

Lut Trẻ em

05/4/2016

01/6/2017

21

Lut Dưc

06/04/2016

01/01/2017

22

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

06/4/2016

01/7/2016

23

Luật Thuế xut khu, thuế nhập khẩu

06/04/2016

01/09/2016

24

Pháp lệnh quản lý thị trường.

25/06/2015

01/07/2016

15 Bộ luật, Luật khác có hiệu lực thi hành từ năm 2016, 2017

25

Luật An toàn, vệ sinh lao động

25/6/2015

01/7/2016

26

Luật Tài nguyên, môi trường bin và hải đảo

25/06/2015

01/07/2016

27

Luật Kiểm toán Nhà nước

24/06/2015

01/01/2016

28

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

22/06/2015

01/07/2016

29

Luật Tổ chức Chính phủ

19/06/2015

01/01/2016

30

Luật Nghĩa vụ quân sự

19/06/2015

01/01/2016

31

Luật Thú y

19/06/2015

01/07/2016

32

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

19/06/2015

01/01/2016

33

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

09/06/2015

01/01/2016

34

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

26/11/2014

01/01/2016

35

Luật Tổ chức Quốc hội

20/11/2014

01/01/2016

36

Luật Căn cước công dân

20/11/2014

01/01/2016

37

Lut H tch

20/11/2014

01/01/2016

38

Luật Bảo hiểm xã hội

20/11/2014

01/01/2016

39

Luật Ngân sách Nhà nước

25/06/2015

01/01/2017

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1483/KH-UBND ngày 16/05/2016 về tuyên truyền, phổ biến các bộ luật, luật, pháp lệnh mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.572

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!