Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1463/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 1463/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Lương Văn Cầu
Ngày ban hành: 05/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/KH-UBND

Hải Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Kế hoạch số 4600/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc trong trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác CCHC trong những năm tiếp theo.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; làm cơ sở thẩm định, đánh giá chỉ số CCHC năm 2020 của các cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, trung thực, không làm cản trở đến các hoạt động của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

- Nội dung kiểm tra bám sát vào các nội dung CCHC của Trung ương và của tỉnh. Hồ sơ kiểm tra phải được lập đầy đủ và lưu trữ theo đúng quy định.

- Cơ quan, đơn vị được kiểm tra bố trí thời gian, địa điểm và cử cán bộ, công chức làm việc theo lịch làm việc của đoàn kiểm tra; tổng hợp đầy đủ những nội dung theo đề cương và chuẩn bị đầy đủ tài liệu cung cấp cho đoàn kiểm tra.

- Kết thúc đợt kiểm tra, các Đoàn kiểm tra có thông báo kết luận rõ ràng những kết quả đã được, những hạn chế, yếu kém, những vi phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân (nếu có) và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những biện pháp xử lý.

- Căn cứ Thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra phải có báo kết quả khắc phục những vấn đề phát hiện qua kiểm tra và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/12/2020.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị trên tất cả các nội dung theo Kế hoạch 4600/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC nhà nước năm 2020; kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Hải Dương; việc thực hiện Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC, Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ- UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh.

2. Kiểm tra công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, quản lý tài sản, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch…

(Có Đề cương báo cáo kiểm tra kèm theo Kế hoạch này)

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

a) Kiểm tra trực tiếp

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị sau đây:

- Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Thanh Hà, Gia Lộc, Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang, Kinh Môn.

b) Kiểm tra đột xuất

Nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, giao cho Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Các cơ quan, đơn vị tự tổ chức kiểm tra

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố còn lại tự tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân tinh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 05/9/2020.

2. Thời kỳ kiểm tra

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm kiểm tra.

3. Thời gian kiểm tra

Tổ chức kiểm tra trong tháng 9/2020 (Thời gian kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị sẽ có lịch cụ thể; giao Sở Nội vụ xây dựng lịch kiểm tra cụ thể và thông báo đến các cơ quan, đơn vị trước 05 ngày kiểm tra).

4. Phương pháp kiểm tra

a) Đối với các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra

Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra đối với đơn vị mình và đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, xây dựng báo cáo (theo Đề cương ban hành kèm theo Kế hoạch này), gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp trước ngày 05/9/2020.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra trực tiếp

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, sau đó sẽ kiểm tra thực tế tại một số địa phương, đơn vị trực thuộc.

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Thành phần Đoàn kiểm tra của tỉnh

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng đoàn;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ - Phó Trưởng đoàn;

- Các thành viên gồm đại diện các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh (dự và đưa tin).

2. Thành phần của các sở, ban, ngành, địa phương được kiểm tra

a) Đối với các sở, ngành tỉnh

- Đại diện lãnh đạo sở, ngành;

- Cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan.

b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân;

- Đại diện một số phòng chuyên môn: Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với các huyện), phòng Kinh tế và phòng Quản lý đô thị (đối với thị xã);

- Cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra; xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng cuộc kiểm tra; xây dựng lịch kiểm tra để thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch. Kết thúc kiểm tra có thông báo kết luận kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm của tập thể, cá nhân theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung phục vụ đoàn kiểm tra, xây dựng Báo cáo theo Đề cương kèm theo Kế hoạch này và gửi về Sở Nội vụ theo thời gian quy định, đồng thời tạo điều kiện giúp Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020; yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; (để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.Th (55b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1463/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


111

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34