Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14548/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14548/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đáp ứng yêu cầu công bố, công khai minh bạch và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông; tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức thực hiện tốt quyền giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải gắn kết với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng quy định hành chính, thủ tục hành chính phải đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Nội dung kế hoạch bảo đảm sự phân công công việc hợp lý, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông; thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến kết hợp với bưu chính công ích; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian quy định.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

A. Hoàn thiện các quy chế, quy định về kiểm soát thủ tục hành chính

1

Cập nhật, sửa đổi các quy định liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính do Trung ương ban hành

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Quyết định của UBND tỉnh

Quý I/2019

2

Tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên

3

Kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Thường xuyên

B. Về tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát quy định, thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối của các sở, ban, ngành, cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ

Quý I/2019

2

Tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; phương hướng khắc phục

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Quý III/2019

C. Về rà soát quy định, thủ tục hành chính

1

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2019 của UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành của tỉnh

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Phương án kiến nghị Đơn giản hóa TTHC của sở, ban, ngành

Từ tháng 02 đến tháng 9/2019

2

Xây dựng phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính chung của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành của tỉnh

Phương án đơn giản hóa TTHC chung của tỉnh

Quý IV/2019

3

Tổ chức đánh giá tác động đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Thường xuyên

D. Công bố, công khai thủ tục hành chính

1

Cập nhật bổ sung thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp huyện và cấp xã

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

Thường xuyên

2

Nhập nội dung, thông tin thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Thực hiện theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

3

Kết nối, đồng bộ nội dung, thông tin thủ tục hành chính của tỉnh từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ về Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin & Truyền thông

 

4

Xây dựng, chỉnh sửa quy trình (lưu đồ) các bước giải quyết cụ thể của từng thủ tục hành chính - dịch vụ công (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Lưu đồ

Thường xuyên

5

Thống kê và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục dịch vụ công, dịch vụ bưu chính công ích… để làm cơ sở giải quyết theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên

6

Cấu hình hoặc chỉnh sửa cấu hình quy trình (lưu đồ) các bước giải quyết thủ tục hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên Phần mềm điện tử (Egov) chung của tỉnh

Sở Thông tin & Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh & Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

 

Thường xuyên

7

Xây dựng hồ sơ mẫu để công khai cho người dân, doanh nghiệp biết, tham khảo

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Bộ hồ sơ MẪU

Thường xuyên

8

Công khai hồ sơ đã tiếp nhận và kết quả giải quyết của các đơn vị, địa phương đảm bảo thông tin chính xác giữa Phần mềm Egov, trên Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử, trên Phần mềm Zalo

Sở Thông tin & Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh & Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

 

Thường xuyên

E. Kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính của cán bộ, công chức, viên chức

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên

2

Kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông và các đơn vị liên quan

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp về tính hiệu quả, minh bạch về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá

Quý II, III/2019

G. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục, dịch vụ công theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông

Báo cáo kết quả thực hiện

Thường xuyên

2

Tổ chức thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Đất đai, đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tư pháp, chính sách xã hội, quảng cáo, an toàn thực phẩm...

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên

3

Mở rộng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ theo mô hình "Phi địa giới hành chính" nhằm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu giải quyết công việc

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

Quyết định hoặc văn bản của UBND tỉnh

Thường xuyên

4

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công cần thiết đối với người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, như: điện, nước, công chứng, xử phạt hành chính...

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

Quyết định hoặc văn bản của UBND tỉnh

Thường xuyên

5

Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Sở

Thông tin & Truyền thông

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Quyết định hoặc văn bản của UBND tỉnh

Thường xuyên

6

Triển khai các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số thủ tục hành chính trực tuyến được công bố

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả hồ sơ nộp mức 3, mức 4

Thường xuyên

H. Chỉ đạo và triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo sở, ngành, UBND cấp huyện với người dân, doanh nghiệp về giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính & các chính sách liên quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành, địa phương

Đài Phát thanh - Truyền hình & các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

 

Theo Chương trình

2

Triển khai có hiệu quả Tổng đài Dịch vụ công 1022 của tỉnh; theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin & Truyền thông

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 9784/KH-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nội vụ

Báo cáo của từng cơ quan, đơn vị, địa phương

Thường xuyên

4

Kiện toàn Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nội vụ

 

Thường xuyên

5

Triển khai có hiệu quả quy định liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nội vụ

Báo cáo của từng cơ quan, đơn vị, địa phương

Thường xuyên

6

Triển khai có hiệu quả Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Phương án kiến nghị đơn giản hóa của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Theo kế hoạch của UBND tỉnh

7

Xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo chung của tỉnh năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện

Phương án đơn giản hóa báo cáo chung của tỉnh

Quý IV/2019

8

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ, đột xuất

Văn phòng UBND tỉnh

Đơn vị có liên quan

Báo cáo của từng đơn vị; báo cáo của UBND tỉnh

Theo định kỳ và đột xuất

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xác định các nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cụ thể, xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đúng nội dung, tiến độ đề ra.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện ban hành trước ngày 31 tháng 01 năm 2019.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa rà soát lại cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện và xã, phường, thị trấn; kịp thời ban hành Quyết định thay đổi, bổ sung đảm bảo đủ nhân lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Sở Tài chính bố trí đủ kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh.

4. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 14548/KH-UBND ngày 28/12/2018 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39