Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1452/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1452/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục tiêu

- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính thông qua hệ thống bưu chính của thành phố.

- Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân.

- Bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sự phối hợp giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. Nội dung thực hiện

1. Giao thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện:

- Niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích quy định (các thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết). Thời gian thực hiện trong tháng 3 năm 2017;

- Niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện trong tháng 3 năm 2017;

- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện trong tháng 4 năm 2017;

- Triển khai thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận - huyện lập danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Thời gian thực hiện trong tháng 3 năm 2017;

- Tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố theo thẩm quyền; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Thời gian thực hiện trong tháng 4 năm 2017.

3. Giao Sở Tài chính:

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận - huyện thực hiện thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2017.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Bưu điện thành phố hướng dẫn giải pháp kỹ thuật để các sở, ban, ngành, quận - huyện thực hiện việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 kết hợp với giải pháp chuyển phát hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện thành phố trong tháng 4 năm 2017;

- Phối hợp Sở Tư pháp công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. Thời gian thực hiện trong tháng 4 năm 2017.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các đơn vị
(nếu có).

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTUB:CT, các PCT;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND 24 quận-huyện;
- Bưu điện thành phố;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX, KT;
- Lưu: VT (P.VX-T) XP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1452/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


704
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235