Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 14/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Số hiệu: 14/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 22/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2016

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2016.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật tại địa phương qua đó đề ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; trong đó xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực hoặc theo địa bàn quản lý. Ngoài lĩnh vực theo dõi trọng tâm, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện chủ động lựa chọn nội dung khác để thực hiện theo dõi phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2016

2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn các VBQPPL về công tác theo dõi thi hành pháp luật, lĩnh vực trọng tâm, chuyên đề cho cán bộ, công chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Sở Tư pháp. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh bố trí công chức thực hiện công tác pháp chế để thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã phân công công chức làm nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2016

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị và một số UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016

II. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

1. Lĩnh vực thực hiện theo dõi

- Phạm vi theo dõi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ vào kế hoạch của bộ, ngành, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế để xác định lĩnh vực trọng tâm, tổ chức triển khai thực hiện theo việc dõi thi hành pháp luật trong năm 2016; bám sát các nội dung được quy định từ Điều 7 đến Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP

- Hình thức theo dõi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

a) Lĩnh vực trọng tâm:

- Pháp luật về nhà ở xã hội, vùng thường xuyên bị thiên tai;

- Pháp luật về nhà ở cho người có công.

b) Lĩnh vực khác:

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện căn cứ tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo cho công tác này trên địa bàn tỉnh được thực hiện toàn diện.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BTP .

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:

Tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm và những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện được giao quản lý đối với lĩnh vực được kiểm tra.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

c) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:

Tổ chức điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật về từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua các hình thức: Phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức khác trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

d)Thu thập, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; trên cơ sở đó xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

đ) Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh:

Trên cơ sở báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan; UBND tỉnh xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2016

III. Trách nhiỆm THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng thông báo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tiến hành kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm được quy định tại Kế hoạch này và các lĩnh vực nổi cộm khác có liên quan (nếu có);

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, lĩnh vực quản lý và Kế hoạch này. Trong đó, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

3. UBND cấp huyện

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này;

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương, trong đó xác định cụ thể lĩnh vực trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

IV. Kinh phí thỰc hiỆn

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật trong dự toán kinh phí hoạt động chung năm 2016. Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo; nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND Tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, địa phương, phản ánh về UBND tỉnh (qua Sởpháp) để kịp thời hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- TAND Tỉnh; VKSND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục THA dân sự Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, TP, NCĐp.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 14/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


253
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56