Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 139/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Văn bản số 4209/BNV-ĐT ngày 15/8/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 544/TTr-SNV ngày 30/12/2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng theo quy định; phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị và của Ủy ban nhân dân tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ: Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.

2. Bồi dưỡng

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; nhân viên y tế thôn bản.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch này.

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này và nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, thẩm định dự toán kinh phí mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 của các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức mở lớp theo đúng quy định;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức mở lớp bồi dưỡng lập dự toán kinh phí, quản lý, sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định hiện hành.

3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ theo kế hoạch.

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Cử cán bộ, công chức, viên chức hoặc trình cấp có thẩm quyền hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý và kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản (gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất) để xem xét giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị được giao NV tại KH;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- TP Nội chính, HC-TC; TH (Huy);
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số: 139/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

Số TT

Các lớp bồi dưỡng

Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức mở lớp

 Cơ quan, đơn vị phối hợp và giảng bài

Đối tượng bồi dưỡng

Thời gian học

Tổng số học viên

Đối tượng học viên là

Nguồn kinh phí

Cán bộ, công chức

Viên chức

Đối tượng khác

1

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính

Trường Chính trị tỉnh

Trường Chính trị tỉnh

Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp

02 tháng

240

190

50

 

Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức: Ngân sách tỉnh;
Bồi dưỡng cho viên chức: Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc viên chức đóng góp

2

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên

Trường Chính trị tỉnh

Trường Chính trị tỉnh

Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp

02 tháng

480

385

95

 

Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức: Ngân sách tỉnh;
Bồi dưỡng cho viên chức: Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc viên chức đóng góp

3

Bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Trường Chính trị tỉnh

Trường Chính trị tỉnh

Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố

05 ngày

1733

 

 

1733

Ngân sách tỉnh

4

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện

Sở Nội vụ

Trường Chính trị tỉnh

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện

05 ngày

3800

 

 

3800

Ngân sách tỉnh

5

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Sở Nội vụ

Học viện hành chính Quốc gia

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

20 ngày

70

55

15

 

Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức: Ngân sách tỉnh;
Bồi dưỡng cho viên chức: Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc viên chức đóng góp

6

Bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Sở Nội vụ

Trường Chính trị tỉnh

Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng

20 ngày

300

205

95

 

Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức: Ngân sách tỉnh;
Bồi dưỡng cho viên chức: Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc viên chức đóng góp

7

Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Sở Tư pháp

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện bồi dưỡng theo quy định hiện hành của nhà nước

Công chức phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

06 ngày

150

150

 

 

Ngân sách tỉnh

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên y tế thôn, bản

Sở Y tế

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện bồi dưỡng theo quy định hiện hành của nhà nước

Nhân viên y tế thôn, bản thuộc các xã của các huyện trên địa bàn tỉnh

03 tháng

290

 

 

290

Ngân sách tỉnh

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục

Trường Đại học Tân Trào

Trường Đại học Tân Trào

Viên chức quản lý giáo dục và diện quy hoạch viên chức quản lý các cấp học của tỉnh

02 tháng

120

 

120

 

Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc học viên đóng góp

10

Bồi dưỡng công tác tư vấn học đường

Trường Đại học Tân Trào

Trường Đại học Tân Trào

Giáo viên các cơ sở giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

01 tháng

150

 

150

 

Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc học viên đóng góp

11

Bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng IV, III, II

Trường Đại học Tân Trào

Trường Đại học Tân Trào

Giáo viên các cơ sử giáo dục mầm non

01 tháng

400

 

400

 

Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc học viên đóng góp

12

Bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng IV, III, II

Trường Đại học Tân Trào

Trường Đại học Tân Trào

Giáo viên các cơ sử giáo dục tiểu học

01 tháng

400

 

400

 

Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc học viên đóng góp

13

Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng III, II, I

Trường Đại học Tân Trào

Trường Đại học Tân Trào

Giáo viên các cơ sử giáo dục trung học cơ sở

01 tháng

450

 

450

 

Kinh phí của đơn vị sự nghiệp hoặc học viên đóng góp

Cộng:

8.583

985

1.775

5.823

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.199

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54