Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 139/KH-UBND 2018 áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 hoạt động cơ quan nhà nước Bắc Kạn

Số hiệu: 139/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 09/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

DUY TRÌ VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 (Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ cho công tác cải cách hành chính của tỉnh.

2. Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 100% cơ quan hành chính nhà nước tỉnh theo Kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục thực hiện công tác áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 100% cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh, số lượng cơ quan được kiểm tra là 37 cơ quan (trong đó kiểm tra thực tế tại 13 cơ quan, đơn vị).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kiểm tra việc duy trì, áp dụng và ci tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018: 54.470.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, bn trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Nguồn kinh phí thực hiện duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị từ nguồn chi thường xuyên được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về giao ch tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

- Kinh phí thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước và các quy định nhà nước khác có liên quan; Thông tư số 40/2017/TT-BTC này 28/4/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

IV. TCHỨC THC HIỆN

1. SKhoa học và Công nghệ

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành, gồm một số nội dung chính sau:

- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ:

+ Theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Kế hoạch và gửi hồ sơ công bố Hệ thống quản lý chất lượng về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để lưu trữ, theo dõi, tổng hợp.

+ Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng thời gian quy định.

+ Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị nhà nước năm 2018.

2. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định.

3. Sở Nội v

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, gắn với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng;

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2018.

- Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

- Mở rộng phạm vi áp dụng hoặc xây dựng các quy trình nội bộ, các hoạt động khác của cơ quan theo quy định.

- Tổ chức đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức; Cử lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn theo Kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

- Theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính, tự bố trí kinh phí đối với các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị theo quy định.

- Định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

5. Các cơ quan, đơn vị bắt đầu xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, lập dự toán kinh phí đối với các hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị theo quy định, gửi cơ quan cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, các tổ chức tư vn đxây dựng hệ thống tài liệu, nhằm hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị.

- Triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

- Định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần thiết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương; các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu chung.

 

 

Nơi nhận:
Gửi bn điện tử và gi bản giy cho các đơn vị chưa có TDOffice:
- Các cơ quan, đơn vị tại mục IV (t/hiện);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (ô Thất);
- L
ưu: VT, Huy, Minh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 139/KH-UBND ngày 09/04/2018 về duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


968

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!