Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2015 rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 136/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 28/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 136/KH-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện sự chỉ đạo của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trc Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Kế hoạch số 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN ngày 23/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch phối hợp rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai với các nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá đúng, khách quan, toàn diện thực trạng thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên toàn tỉnh; chỉ ra những kết quả đạt được, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các mô hình hay cần nhân rộng, nội dung cần kế thừa và phát triển và những vấn đề mới đặt ra trong công tác này;

b) Đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ công tác xây dựng và thi hành pháp luật, giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa, phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nhiệm vụ, hoạt động và giải pháp thực hiện Kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, chính xác, kịp thời, đúng tiến độ;

b) Nội dung đánh giá phải bao quát, toàn diện, phản ánh đúng thực tế khách quan, chú trọng phân tích, đánh giá những vướng mắc, bất cập, nguyên nhân và đề xut giải pháp khắc phục;

c) Tăng cường sự phối hợp, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, lồng ghép với các hoạt động chuyên môn khác của cơ quan, tổ chức.

II. NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và những vấn đ đặt ra tại địa phương.

a) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và những vấn đề đặt ra tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2015.

- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn (bao gồm đề cương báo cáo; phụ lục,...) đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và những vấn đề đặt ra tại địa phương.

b) T chức việc rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và những vấn đề đặt ra tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2015.

- Sản phẩm:

+ Danh mục kết quả rà soát tình hình, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn;

+ Báo cáo của UBND huyện, thành phố về kết quả rà soát tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của các thôn, bản, tổ dân phtrên địa bàn huyện, thành phố;

+ Lựa chọn được các bản hương ước, quy ước có nội dung tiêu biểu, phù hợp với tình hình thực tế, phát huy được hiệu quả trong công tác tự quản địa phương, để nghiên cứu, phổ biến nhân rộng; các bản hương ước, quy ước có nội dung không phù hợp với pháp luật, với tình hình thực tế hoặc hình thức không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo và trình tự thủ tục trong xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện để kịp thời hủy bỏ, bãi bỏ, chỉ đạo xây dựng mới theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo của UBND tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTTMTTQVN ngày 31/3/2000 của Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa - Thông tin và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư; Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQ-UBQGDS ngày 09/7/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTTMTTQVN:

a) Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai xây dựng báo cáo chuyên đề về công tác phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động trên địa bàn tỉnh gửi về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 05/7/2015;

b) Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo chuyên đề về công tác phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 05/7/2015;

c) y ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thiện việc xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn từ năm 1998 đến nay gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 05/7/2015;

d) Trên sở các báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh, xong trước 15/7/2015 để phát hành gửi Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

3. Phối hợp thực hiện các hoạt động cụ thể khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đnghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ văn bản chỉ đạo của ngành dọc và các văn bản phối hợp của bộ ngành trung ương, chủ động bố trí lãnh đạo hoặc cử cán bộ, công chức tham gia phối hợp với đơn vị thuộc các Bộ, ngành ở trung ương tchức các hoạt động theo nội dung kế hoạch số 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN ngày 23/3/2015 tại địa phương như: Thu thập tài liệu, rà soát, đánh giá thể chế, chính sách, về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản có liên quan; Tổ chức các Hội thảo, tọa đàm đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước quy ước… theo đề nghị của các đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kim tra việc thực hiện Kế hoạch này;

b) Xây dựng văn bản hướng dẫn, đề cương báo cáo, phụ lục, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và những vn đề đặt ra tại địa phương;

c) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh, về kết quả rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh (kèm Danh mục kết quả rà soát tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn trên địa bàn tỉnh) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành;

d) Lựa chọn các bản hương ước, quy ước điển hình của địa phương, nhân bản gửi Bộ Tư pháp phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác xây dựng hương ước, quy ước;

đ) Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ, ngành có liên quan để triển khai Kế hoạch số 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN.

e) Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách cấp chi phục vụ hoạt động thường xuyên của quan để phục vụ cho hoạt động được giao tại kế hoạch này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này;

b) Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng việc xây dựng, thực hiện hương ước quy ước theo lĩnh vực chuyên môn quản lý gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đảm bảo đúng thời gian quy định trong kế hoạch này;

c) Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ, ngành có liên quan để triển khai Kế hoạch số 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

d) Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách cấp chi phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan để phục vụ cho hoạt động được giao tại kế hoạch này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này;

b) Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đợt rà soát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng và thực hiện hương ước trên địa bàn gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động;

c) Xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng việc xây dựng, thực hiện hương ước quy ước gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đảm bảo đúng thời gian quy định trong kế hoạch này.

d) Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách cấp chi phục vụ hoạt động thường xuyên của quan để phục vụ cho hoạt động được giao tại kế hoạch này.

4. y ban nhân dân các huyện, thành ph

a) Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, chỉ đạo các quan chuyên môn thuộc Ủy ban có liên quan và UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn đảm bảo nội dung, tiến độ đã quy định, trong kế hoạch này;

b) Xây dựng báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ nội dung theo hướng dẫn của Sở Tư pháp gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đảm bảo đúng thời gian, quy định trong kế hoạch này;

c) Chỉ đạo việc lựa chọn và sao gửi 05 bản Quy ước đã được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt (công nhận) đang có hiệu lực thi hành có nội dung thiết thực, thể hiện tính đặc thù của vùng, miền phát huy được hiệu quả trong quản lý các mặt đời sống của người dân tại địa phương, nội dung các bản quy ước không được trùng lặp nhau gửi về Sở Tư pháp cùng với báo cáo của UBND cấp huyện;

d) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và trình UBND cấp huyện phê duyệt kinh phí phục vụ cho hoạt động rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước địa phương theo đề nghị của các phòng ban liên quan đến việc tchức thực hiện kế hoạch của UBND huyện.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; khu dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) đúng thời gian, quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Vụ PBGDPL-B Tư pháp;
- y ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch;
- STài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-NC,THCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2015 rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.613
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196