Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2017 triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 135/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 24/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 13/3/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (sau đây gọi tắt là Chỉ thị); Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện; kiện toàn tổ chức, biên chế trong triển khai thực hiện đng bộ, có hiệu quả công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo hoàn thành các công việc được phân công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan đối với việc triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt là việc thu thập, nhập dữ liệu, khai thác thông tin và chuyển đổi dữ liệu dân cư một cách chính xác, đầy đủ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, ci cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyn, thành phố, thị xã

- Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành; vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành; vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư. Qua đó, tạo sự đng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của Nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 896 tại địa phương theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896 của Chính phủ. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch này.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tập huấn về công tác thu thập thông tin về dân cư, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý dân cư và các lực lượng có liên quan.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị liên quan khảo sát để tiếp nhận các thiết bị. cài đặt phần mềm, đường truyền kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thu thập thông tin về dân cư; chuẩn hóa dữ liệu để sẵn sàng cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cơ bản của công dân theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Luật Căn cước công dân và Điều 4, Điều 5 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ. Tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; kịp thời bổ sung, cập nhật hồ sơ, sổ sách, các thông tin có liên quan đến dân cư trên địa bàn, xây dựng và cng cố tàng thư hồ sơ hộ khẩu phục vụ kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin công dân trong quá trình triển khai.

- Bố trí đội ngũ cán bộ có kiến thức về công nghệ thông tin tham gia đào tạo, tập huấn phần mềm, chuyển giao trang thiết bị và sử dụng hệ thống phần mềm thuộc dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân; kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin dân cư; hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, chồng chéo thông tin giữa các dữ liệu chuyên ngành.

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố, thị xã tập trung xây dựng, cng cố tàng thư hồ sơ hộ khẩu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tổ chức thu thập, kiểm tra, đối soát thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Sở Tư pháp

- Phối hợp với cơ quan Công an thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giải quyết những tồn tại, sai sót trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân, đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư.

- Tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử; mở rộng cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, có kiến thức về công nghệ thông tin; tổ chức đào tạo, tập huấn phần mềm, kết nối, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú kết ni với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thu thập thông tin cơ bản của công dân trên địa bàn tỉnh hiện đang cư trú ở nước ngoài.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an tổ chức thu thập thông tin cơ bản của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, trao đổi, khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2017 đến hết năm 2018.

2. Yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nội dung trên.

2. Giao Công an tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ Công an tỉnh để được giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ
trách NC);
- Lưu VT, NC;
- Gửi:
+ Bản giấy: Thành phần không nhận ĐT;
+ Bản điện tử: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2017 triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251