Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 133/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 09/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Để đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các cơ quan, đơn vị); UBND các huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khi thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng nội dung và tiến độ đã đề ra, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

- Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể để bảo đảm từ ngày bắt đầu có hiệu lực (01/7/2018), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được thực hiện đầy đủ, đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai thi hành Luật

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: từ quý IV năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật

2.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ và Nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2.2. Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chỉ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm và liên quan tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể Nhân dân.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các ngành, cơ quan có liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành trong cơ quan, ngành, địa phương mình.

- Các Sở, Ban, Ngành khác, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình.

2.3. Thời gian thực hiện: năm 2018 và những năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản pháp luật

- Các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức kiểm tra, tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật; báo cáo kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2018.

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trên.

4. Tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật

4.1. Công an tỉnh: Chủ trì tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo chỉ đạo của Bộ Công an gồm:

- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu, quy trình cấp phép và xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

- Dự thảo Thông tư quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

4.2. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tổ chức tham gia góp ý vào dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo chỉ đạo của Bộ Công thương gồm:

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương.

4.3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tổ chức tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn bản theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng gồm:

- Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

- Dự thảo Thông tư quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

- Dự thảo Thông tư quy chuẩn kỹ thuật kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

5.1. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phù hợp với đối tượng được tập huấn.

5.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

5.3. Phân công thực hiện

- Công an tỉnh: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành Quốc phòng.

- Sở Công thương: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương.

5.4. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

6.1. Công an tỉnh

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

- Khai thác, thực hiện có hiệu quả cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

6.2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.

- Khai thác, thực hiện có hiệu quả cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

6.3. Sở Công thương

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình.

- Khai thác, thực hiện có hiệu quả cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.

6.4. Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

7. Kinh phí triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

7.1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

7.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ cụ thể được giao trong Kế hoạch này, các cơ quan chức năng có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

7.3. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7.4. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2018, các cơ quan chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2018 để thực hiện.

7.5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương đề xuất kinh phí bảo đảm cho việc quản lý, cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của đơn vị mình gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/12/2018.

4. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm các cơ quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC (V60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184