Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 132/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 21/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 816/NQ-UBTVQH14 NGÀY 21/11/2019 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2. Từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường; chuyển đổi các loại giấy tờ, đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và nhân dân.

II. YÊU CẦU

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường nội dung Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đảm bảo sự hoạt động thống nhất, liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở, chính quyền các đơn vị hành chính sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

3. Việc nhập, bàn giao, chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính phải được tiến hành đồng bộ theo nguyên tắc thuộc địa bàn đơn vị hành chính nào thì được nhập, bàn giao nguyên hiện trạng. Trước khi bàn giao phải thực hiện thống kê, kiểm kê theo từng lĩnh vực quản lý, đảm bảo chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ký biên bản tổng hợp chung, giao nhận giữa các bên. Các cơ quan chuyên môn thực hiện việc thống kê, kiểm kê theo từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đúng quy định.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1.1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị: Công bố Nghị quyết số 816/NQ- UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; bàn giao 03 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Yên Sơn về thành phố Tuyên Quang.

- Thời gian: Từ 14 giờ, Thứ năm, ngày 26/12/2019.

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh.

- Thành phần tham dự:

+ Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh không phải là Tỉnh ủy viên;

+ Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan thường trú Báo nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang.

+ Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang;

+ Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, phường thuộc thành phố Tuyên Quang; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp: Xã Kim Phú, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn; xã Sầm Dương, Lâm Xuyên, Tuân Lộ, Thanh Phát thuộc huyện Sơn Dương.

1.2. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (phần nội dung có liên quan); Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; công bố các quyết định về việc thành lập các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội, các cơ quan, đơn vị, các quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý ở những đơn vị hành chính cấp xã mới.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2019.

2. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp đơn vị hành chính:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang báo cáo Ban Thường vụ huyện, Thành ủy để kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã mới.

- Thực hiện khắc dấu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới theo quy định.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/01/2020.

3. Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân để bầu các chức danh của HĐND và UBND các đơn vị hành chính mới theo quy định. Thời gian hoàn thành: Ngày 02/01/2020.

4. Bố trí trụ sở, sắp xếp nơi làm việc của đơn vị hành chính mới:

Ủy ban nhân dân: huyện Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc bố trí trụ sở, sắp xếp nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới, đảm bảo ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động có hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến giao dịch, giải quyết công việc của tổ chức, nhân dân.

Thời gian hoàn thành trước ngày 28/12/2019.

5. Tổ chức tiếp nhận, bàn giao, chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính theo địa giới đơn vị hành chính mới:

- Ủy ban nhân huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc rà soát, kiểm kê, thống kê tài sản, tài chính, nguồn vốn, nguồn đầu tư; tài liệu, hồ sơ, sổ sách, cơ sở vật chất ở các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp để phục vụ công tác bàn giao, chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính theo địa giới đơn vị hành chính mới.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/02/2020.

6. Chuyển đổi các loại giấy tờ cho, tổ chức, công dân; chuyển thôn thành tổ dân phố ở những phường mới được thành lập

- Ủy ban nhân dân: huyện Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND ở đơn vị hành chính mới triển khai thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính theo quy định Điều 11 Nghị quyết 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời gian hoàn thành: Trước 31/12/2020.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về chuyển thôn thành tổ dân phố ở các phường mới được thành lập theo quy định. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 28/02/2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị triển khai ở cấp tỉnh;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Lập hồ sơ bổ sung khối lượng các hạng mục công việc xây dựng hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính cho các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường theo Nghị quyết số 816/NQ- UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào thực hiện cùng Dự án 513 tỉnh Tuyên Quang đang triển khai thực hiện trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định sau khi công bố Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành ở tỉnh có liên quan đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chuẩn bị hội trường, phát hành giấy mời đại biểu dự hội nghị và các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị.

3. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; các sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Tuyên Quang, UBND các huyện Yên Sơn, Sơn Dương thực hiện kiểm kê, thống kê và bàn giao những nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp…, chuyển đổi tên gọi cơ quan, tổ chức gắn với địa danh đơn vị hành chính mới để đảm bảo hoạt động phù hợp với nội dung Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; điều chỉnh hoặc tham mưu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thuộc tổ chức, ngành đối với các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang; hướng dẫn cơ quan, đơn vị của đơn vị hành chính mới thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực được giao; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

4. UBND: huyện Yên Sơn, huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang:

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thành lập bộ máy, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, chuẩn bị cơ sở vật chất ở các đơn vị hành chính cấp xã mới có liên quan đến ngành và huyện. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện hướng dẫn các xã, thị trấn kiểm kê, thống kê lập thủ tục để nhập, bàn giao, chuyển giao trách nhiệm quản lý và tiếp nhận theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan của huyện nắm chắc tình hình ở địa phương, nhất là những đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn có liên quan: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình kế hoạch. Tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, sổ sách...; thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

5. Công an tỉnh: Triển khai thực hiện việc thành lập Công an phường ở những phường mới được thành lập. Hướng dẫn các đơn vị hành chính cấp xã mới, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới đảm bảo đúng quy định pháp luật; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau khi công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở các đơn vị hành chính có liên quan.

6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp, hướng dẫn UBND thành phố Tuyên Quang, UBND các huyện Yên Sơn, Sơn Dương triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu vực phòng thủ huyện, thành phố; công tác quân sự địa phương, hoạt động của Ban chỉ huy Quân sự cấp xã; công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, công tác giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, chính sách hậu phương, quân đội ở những đơn vị hành chính xã theo địa giới hành chính mới.

7. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh

- Hướng dẫn cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội thuộc thành phố Tuyên Quang và các huyện Yên Sơn, Sơn Dương thực hiện kiện toàn tổ chức, bàn giao, chuyển giao trách nhiệm quản lý về tổ chức của mình ở các đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở huyện, ở xã tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

8. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, của cấp huyện có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thiết thực trong nhân dân về nội dung Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, gắn với việc mở rộng, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị để sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất) để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Thành ủy Tuyên Quang;
- Huyện ủy: Yên Sơn, Sơn Dương;
- UBND TP Tuyên Quang;
- UBND huyện: Yên Sơn, Sơn Dương;
- Báo Tuyên Quang;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Hội nghị tỉnh;
- TP: NC, THCB, HC-TC, QT-TV;
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 132/KH-UBND ngày 21/12/2019 thực hiện Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.456

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.18.161