Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 132/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31-CT/TU NGÀY 25/7/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đưa việc việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị.

2. Thông qua việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị; tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, dân chủ, đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị trong sạch, lớn mạnh;

3. Việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được triển khai nghiêm túc. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và các văn bản pháp luật về Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị; nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Đồng thời tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và Quyết định số 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong các tiêu chí thi đua của cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

3. Kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cửa cơ quan, đơn vị; đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị cho phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, tránh chung chung, hình thức.

4. Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tiếp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện; đổi mới nội dung, hình thức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân; thể chế và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg , ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới” ban hành kèm theo Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thuộc lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị mình phụ trách trong việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 , ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP , ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , ngày 09/1/2015 của Chính phủ về việc ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Quyết định số 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017- 2022”; tăng cường tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và nguyện vọng chính đáng đối với người lao động.

6. Cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên hiểu và thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

2. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoặc chương trình thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho phù hợp với lĩnh vực của cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.

3. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 50b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


67

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84