Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 131/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

Căn cứ Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 01/8/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành Y tế;

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia, các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia và các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia để phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, trật tự an toàn xã hội để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; gắn việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với việc triển khai các văn bản pháp luật có liên quan.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; đảm bảo Luật được triển khai đầy đủ, thống nhất và đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật.

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị và từng đối tượng, địa bàn;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

b) Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

c) Nghiên cứu, lồng ghép các nội dung truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của rượu, bia vào chương trình chính khóa, hoạt động ngoại khóa của các cấp học phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục - Đào tạo;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Thực hiện các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia.

a) Thông tin, giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng rượu, bia để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, báo chí, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

b) Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quy định cấm công chức, viên chức và người lao động sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giữa hai buổi trong ngày làm việc, ngày trực, đưa nội dung này vào nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

c) Kiểm soát chặt chẽ việc quảng cáo rượu, bia trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc quảng cáo rượu, bia tuân thủ các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

d) Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa, hạn chế hoặc không sử dụng rượu, bia trong việc cưới, tang, lễ hội. Lồng ghép công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của rượu bia với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

3. Thực hiện các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia.

a) Quản lý chặt chẽ việc cấp phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh, quản lý quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và nhãn hàng hóa đối với rượu, bia.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

b) Tăng cường quản lý việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, bia; điều kiện kinh doanh rượu, bia; an toàn thực phẩm; khuyến mại; tài trợ; ghi nhãn sản phẩm; địa điểm, đối tượng, phương thức không được bán rượu, bia; việc mở mới địa điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ đảm bảo tuân thủ khoảng cách theo quy định tại khoản 7 Điều 32 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

c) Tăng cường các biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia sản xuất trong nước, nhập khẩu; các biện pháp phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, nhập lậu và không đảm bảo chất lượng, không an toàn.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường;

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Thực hiện các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia.

a) Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn, sàng lọc, phát hiện sớm, dự phòng và điều trị can thiệp, phục hồi chức năng, phòng, chống nghiện, tái nghiện và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện rượu, bia.

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo, sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia, đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

d) Đẩy mạnh việc chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tội phạm do sử dụng rượu, bia gây ra với sự tham gia tích cực của các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội và cộng đồng.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

5. Giải pháp về hoàn thiện pháp luật, cơ chế, tổ chức nguồn lực, nghiên cứu khoa học.

a) Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia được sửa đổi, bổ sung và tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản về phòng chống tác hại của rượu, bia để triển khai thực hiện kế hoạch này.

c) Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác tư vấn, sàng lọc, phát hiện sớm, dự phòng và điều trị can thiệp, phục hồi chức năng, phòng chống nghiện, tái nghiện và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện rượu, bia cho đội ngũ làm công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

d) Định kỳ các cơ quan, sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thống kê, đánh giá thực trạng sản xuất, sử dụng rượu, bia; mối liên quan giữa lạm dụng rượu, bia với tác hại về sức khỏe và kinh tế - xã hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành và cơ quan chủ quản, tham mưu đề xuất các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp và khả thi với tình hình thực tế của tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này chủ động sử dụng nguồn kinh phí tự chủ đã giao cho các cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để sử dụng theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Y tế là cơ quan thường trực về công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia, chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai việc thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Sơn La; định kỳ kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế kết quả thực hiện.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội hàng năm xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia trước ngày 10 tháng 01 của năm và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành, của địa phương, đơn vị. Năm 2020, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Kế hoạch "Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Sơn La" để kịp thời triển khai thực hiện. Đối với các cơ quan, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2020, rà soát, bổ sung kế hoạch (nếu cần thiết) để đảm bảo phù hợp với nội dung và nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại kế hoạch này.

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu bia trên địa bàn, trực tiếp chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương; huy động các nguồn lực, bố trí ngân sách hàng năm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện, thành phố.

- Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, xem xét, cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán chi hàng năm của các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu bia theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý kinh phí cho công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan: Nghiên cứu phát động và triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn liền với các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia; Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong việc thực hiện và giám sát thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: về sản xuất, kinh doanh rượu, bia trong cộng đồng, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự xã hội, bạo lực gia đình và hành vi vi phạm pháp luật khác do sử dụng rượu, bia trong cộng đồng.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Định kỳ hàng năm, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia gửi UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp báo cáo theo quy định. (Thời điểm báo cáo: từ ngày 10 tháng 11 năm trước đến ngày 10 tháng 11 của năm báo cáo).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (B/c);
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- TT. HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các TC đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX Hùng (20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 08/06/2020 về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


700

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209