Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 131/KH-UBND về đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện và cấp sở tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Số hiệu: 131/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 21/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 131/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ CẤP SỞ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện (Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT);

Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 50/KH-BCĐ ngày 21/4/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 713/TTr-TTTT ngày 17/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện và cấp sở tỉnh Quảng Ninh năm 2020 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành và cung cấp nhiều tiện ích cho người dân qua mạng internet, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử tại các đơn vị nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, cán bộ, công chức các đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban trong việc ứng dụng CNTT, khai thác có hiệu quả Hệ thống Chính quyền điện tử để tăng hiệu quả, chất lượng công việc của cơ quan, đơn vị.

- Khen thưởng kịp thời những đơn vị tích cực, làm tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử.

- Từng bước cụ thể hóa mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh từ cấp tỉnh đến cấp xã để tiếp theo có lộ trình đầu tư, xây dựng Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh ngày càng hoàn thiện, chuyên nghiệp.

- Cung cấp kết quả chính xác phần hiện đại hóa nền hành chính để đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực và minh bạch. Phản ánh đúng thực trạng xây dựng Chính quyền điện tử tại các đơn vị, địa phương trong phạm vi toàn tỉnh.

- Các kết quả đánh giá trong từng chỉ tiêu phải có số liệu minh chứng tin cậy, đầy đủ và chính xác.

- Chỉ ra được những mặt còn tồn tại, hạn chế để tìm hướng khắc phục trong những năm tiếp theo.

II. PHẠM VI, QUY MÔ ĐÁNH GIÁ

1. Phạm vi đánh giá: Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh năm 2020 có phạm vi từ cấp tỉnh đến cấp xã.

2. Đối tượng triển khai đánh giá xếp hạng:

- Nhóm 1 gồm: 30 đơn vị (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 17 sở; 09 ban, ngành; Trường Đại học Hạ Long; Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ).

- Nhóm 2 gồm: 13 UBND huyện, thị xã, thành phố (gồm các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện).

- Nhóm 3 gồm: 177 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

III. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Đối với các sở, ban, ngành: Được đánh giá theo bộ tiêu chí của tỉnh ban hành (theo Phụ lục 2 gửi kèm).

2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Được đánh giá theo bộ tiêu chí được quy định tại Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và bổ sung thêm một số tiêu chí để phù hợp với thực tiễn, đặc thù của tỉnh (theo Phụ lục 3 gửi kèm).

3. Đối với các xã, phường, thị trấn: Được đánh giá theo bộ tiêu chí được quy định tại Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ sung thêm một số tiêu chí để phù hợp với thực tiễn, đặc thù của tỉnh (theo Phụ lục 4 gửi kèm).

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Gửi phiếu đánh giá và hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu thập số liệu, tự đánh giá mức độ Chính quyền điện tử: Trước ngày 30/9/2020.

2. Kiểm tra, thẩm định số liệu và tổ chức đánh giá: Hoàn thành trước ngày 30/12/2020.

3. Phê duyệt, tổ chức công bố kết quả đánh giá: Trong Quý I năm 2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Là cơ quan thường trực đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

- Gửi phiếu đánh giá và hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu thập số liệu, tự đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trước ngày 30/9/2020.

- Thành lập Tổ thẩm định và đánh giá số liệu để đánh giá Mức độ Chính quyền điện tử của các đơn vị. Chủ trì tổng hợp số liệu, lập báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/01/2021.

- Phối hợp với Sở Nội vụ sử dụng kết quả chỉ số đánh giá mức độ Chính quyền điện tử năm 2020 của Tỉnh vào Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng kết quả chỉ so đánh giá mức độ Chính quyền điện tử năm 2020 vào Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định và đánh giá số liệu.

3. Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm phục vụ Hành chính Công tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh:

Cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định và đánh giá số liệu.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Tổng hợp phiếu tự đánh giá cùng tài liệu minh chứng của các xã, phường, thị trấn để gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Các cơ quan, đơn vị:

- Có trách nhiệm thu thập, tổng hợp đầy đủ số liệu, báo cáo chính xác, trung thực và khách quan mức độ Chính quyền điện tử năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo hướng dẫn và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất là 15 ngày sau khi nhận được phiếu đánh giá.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu, làm rõ hoặc giải trình về các số liệu báo cáo của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao mức độ xây dựng Chính quyền điện tử hàng năm, trong đó triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi có kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử đối với cơ quan, đơn vị mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan đơn vị thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành (t/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (t/h);
- V0-5, TH, TTTT-VP;
- Lưu: VT,XD6.
N.10-KH.015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRONG PHẠM VI ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị

I

Các Sở, ban, ngành

1

Sở Công Thương

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Sở Giao thông vận tải

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Sở Khoa học và Công nghệ

6

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

7

Sở Ngoại vụ

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Sở Nội vụ

10

S Tài chính

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

12

Sở Tư pháp

13

Sở Văn hóa và Thể thao

14

Sở Xây dựng

15

Sở Y tế

16

S Du lịch

17

Sở Thông tin và Truyền thông

18

Thanh tra tỉnh

19

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

20

Ban An toàn giao thông

21

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

22

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh

23

Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long

24

Ban Xúc Tiến và hỗ trợ đầu tư

25

Ban Dân tộc

26

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông

27

Ban Xây dựng nông thôn mới

28

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

29

Trường Đại học Hạ Long

30

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

II

Các huyện, thị xã, thành phố

1

UBND thành phố H Long

2

UBND thành phố Cẩm Phả

3

UBND thành phố Móng Cái

4

UBND thành phố Uông Bí

5

UBND thị xã Đông Triều

6

UBND thị xã Quảng Yên

7

UBND huyện Ba Chẽ

8

UBND huyện Bình Liêu

9

UBND huyện Cô Tô

10

UBND huyện Đầm Hà

11

UBND huyn Hải Hà

12

UBND huyn Tiên Yên

13

UBND huyện Vân Đồn

III

Các đơn vị cấp xã

1

177 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 131/KH-UBND về đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện và cấp sở tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236