Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg Văn hóa công vụ Vĩnh Phúc

Số hiệu: 130/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 06/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1847/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ (sau đây viết tắt là Quyết định số 1847/QĐ-TTg) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg .

c) Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương;

b) Việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương;

c) Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc nêu gương trong thực hiện văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định về văn hóa công vụ.

2. Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ.

3. Triển khai thực hiện nghiêm và đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là một trong các tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Nội vụ

a) Căn cứ chương trình, tài liệu bồi dưỡng về văn hóa công vụ do Bộ Nội vụ biên soạn, hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019

c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Căn cứ các quy định về văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Quyết định số 1847/QĐ-TTg và các văn bản hiện hành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh thay thế Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2019

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí văn hóa công vụ và tiêu chuẩn, điều kiện công nhận cơ quan, đơn vị, địa phương đạt chuẩn văn hóa phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2020

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương đạt chuẩn văn hóa.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và các năm tiếp theo

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông về văn hóa công vụ, kịp thời nêu gương, biểu dương người tốt, việc tốt; phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí được cấp để triển khai Kế hoạch.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

5. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Rà soát, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cơ quan, đơn vị phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2019

b) Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên

c) Tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đưa nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào các chỉ tiêu để đánh giá, bình xét thi đua của cơ quan, đơn vị.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm.

e) Biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên

6. Các cơ quan của Đảng ở cấp huyện, cấp xã; các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng các nội dung của Đề án chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình.

IV. GIẢI PHÁP

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị mình về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Việc triển khai Kế hoạch này phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

5. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị về chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện đề án văn hóa công vụ. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này để ban hành các quy định, văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Bộ Nội vụ; (b/c)
- TTTU, TTHĐND tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Ban TCTU, Ban TGTU;
- Các huyện, thành ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh;
- Lưu: VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 06/08/2019 về thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


712

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!