Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1277/KH-UBND năm 2017 tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Số hiệu: 1277/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Mai Thức
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1277/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 03 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG CƠ SỞ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TỈNH QUNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Qung Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tnh Quảng Trị đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thhệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp để triển khai thực hiện thng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ch yếu của Quy hoạch đề ra.

- Phân công cụ thcho các sở ngành liên quan, UBND các quận huyện thị xã đã chđộng triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

2. Yêu cầu

- Các ngành, các cấp, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ; căn cứ Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo điều hành, phối hợp cht chẽ huy động được các nguồn lực đầu tư cho phát triển lực lượng Cnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đm an ninh trật tự (ANTT) góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Các nội dung của quy hoạch cn được tiến hành khn trương bảo đảm chất lượng, tính khả thi, hiệu qu, đồng bộ, phù hợp thực tiễn và có sự phối hợp giữa các Sngành, địa phương và các đơn vị có liên quan, đáp ứng tiến độ đ ra.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Gii pháp thực hiện

- Tập trung đầu tư ngân sách Nhà nước để xây dựng doanh trại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh và các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tối thiểu. Huy động kinh phí từ nhiều nguồn: Từ các Đề án, Dự án của Bộ Công an về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chương trình, mục tiêu quốc gia về bảo đm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy, nguồn thu trích lại từ bảo hiểm cháy, n bt buộc, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn hỗ trợ đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

- Kho sát thực địa, đề xuất quy hoạch quđất xây dựng các doanh trại Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo tổ chức lãnh thđô thị một cách phù hợp với quyết định Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và b trí nhân lực hợp lý, thường xuyên đề xuất bổ sung nhân lực chất lượng cao đồng thời có kế hoạch đào tạo và tạo mọi điều kiện để cán bộ chiến sđi học, nghiên cứu, tham quan thực địa nâng cao trình độ.

- Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đ làm tt công tác qun lý Nhà nước về PCCC và CNCH; có đủ khnăng cứu chữa các vụ cháy lớn, phức tạp, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ thường ngày và làm nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ. Việc bổ sung biên chế cho lục lượng Cnh sát PCCC và CNCH thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

- Trang bị phương tiện PCCC và CNCH hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

- Khảo sát đánh giá chính xác thực trạng và năng lực của lực lượng PCCC tại chỗ, xây dựng lộ trình cụ thể từng bước nâng cao năng lực của lực lượng này.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH. Tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, quy định của cấp trên về công tác PCCC và CNCH, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo ra phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH gn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng rãi và vng chắc.

- Thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường với mực tiêu chung bo đm an toàn PCCC và thực hiện tốt chức năng CNCH nhưng vẫn góp phần bo vệ môi trường.

2. Quy hoạch mạng lưới

a) Giai đon 1 từ năm 2017 đến năm 2020

- Về tổ chc, bộ máy, biên chế của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

+ Hoàn thiện mô hình tchức Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Thành lập Đội Cnh sát PCCC và CNCH thị xã Quảng Trị trong năm 2017; thành lập Đi Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Vĩnh Linh và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Gio Linh vào năm 2018.

+ Thành lập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Trị vào năm 2020.

+ Căn cứ vào quy định của Bộ Công an hàng năm bổ sung quân s phù hợp với mô hình tổ chức và trang bị phương tiện.

- Về trang bị phương tiện của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH:

+ Bổ sung 03 xe chữa cháy; 02 xe cứu nạn, cứu hộ; 05 xe chở nước chữa cháy; 08 máy bơm chữa cháy; 02 ca nô chữa cháy; 02 xung chữa cháy.

+ Xây dựng trung tâm thông tin liên lạc chỉ huy điều hành chữa cháy và cứu nạn, cu hộ.

+ Bổ sung thiết bị thông tin liên lạc chỉ huy điều hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Về doanh trại của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH;

+ Sửa chữa, nâng cấp doanh trại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; sửa chữa, nâng cấp doanh trại Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Lao Bảo.

+ Cấp đất và tạo nguồn kinh phí xây dựng doanh trại các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thị xã Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh và huyện đảo Cn Cỏ

+ Cấp đất và tạo nguồn kinh phí xây dựng doanh trại Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Trị.

- Đối với lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại ch:

+ Nâng cao một bước năng lực của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại ch. Phấn đấu đến năm 2018 có 70% cơ sở thuộc diện qun lý có đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, 70% đơn vị hành chính cấp xã có đội dân phòng; đến năm 2020 có 100% cơ sở thuộc diện quản lý có đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, 100% đơn vị hành chính cấp xã có đội dân phòng.

+ Đề xuất thực hiện chế độ chính sách phù hợp theo quy định cửa pháp luật.

b) Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2030

- T năm 2021 đến năm 2025

+ Thành lập và xây dựng doanh trại các đơn vị Cnh sát PCCC và CNCH ở các huyện còn lại là: Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông (đóng quân tại các thị trn huyện lỵ).

+ Từng bước xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Từ năm 2026 đến năm 2030

Thành lập các trạm Cảnh sát PCCC và CNCH vtinh, đóng quân tại các thị trấn còn lại đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC và CNCH.

III. T CHC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

Chủ trì thực hiện các nội dung sau:

- Phối hp với các đơn vị liên quan đề xuất các cp bố trí vốn đầu tư theo quy hoạch đã dược phê duyệt.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh, trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo, giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch này.

- Phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cu hoàn thiện các dự án thành phân trình cấp cơ thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng lộ trình.

- Báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập và xây dựng các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy hoạch đã được phê duyt; báo cáo Bộ Công an đưa Quy hoạch thành lập Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Trị vào lộ trình chung để trình Chính phủ phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Công an tình và các sở, ban, ngành liên quan hàng năm cân đi ngân sách của địa phương, ngân sách Trung ương và các chương trình mục tiêu cho các Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp, tạo điều kiện cho Công an tỉnh và các ngành, địa phương tổ chức triển khai dự án. Xúc tiến đầu tư các dự án thành phần nhm kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với SKế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh bố trí tỷ l phân bngân sách hàng năm cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, phn đu bng mức chung chi cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cả nước; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Hướng dẫn thực hiện chế độ chi tiêu, quản lý tài chính phù hợp với quy định của luật pháp.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Ch trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chnh bổ sung việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đốt cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH nhm đảm bảo đủ quỹ đt cho các đơn vị Cnh sát phòng cy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ giai đoạn 2017-2020, đồng thời dành quỹ đất dự phòng cho các cơ sở dự kiến phát triển theo quy hoạch các giai đoạn tiếp theo.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu các biện pháp, giải pháp và tchức thực hiện nhằm làm tt công tác PCCC rừng theo quy định của Luật PCCC và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với công an tỉnh tham mưu việc bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, Lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

7. Sở Giáo dục và Đào to

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng nội dung, thời lượng bi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với cấp học, ngành học.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Quảng Trị:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác PCCC và CNCH và Quy hoạch phát triển lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

9. Các Sở, ngành khác của tỉnh

Căn cchức năng, nhiệm vụ của đơn vị làm tt công tác tham mưu UBND tỉnh đchỉ đạo nhng vn đ liên quan đến thực hiện Quy hoạch; phối hợp với Công an tỉnh đi với những nội dung liên quan trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030, tạo mọi điều kiện và phối hợp với Công an tỉnh btrí quy hoạch quỹ đất và các điều kiện khác theo lộ trình của Quy hoạch dự án phù hợp với điều kiện địa lý, dân cư... Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn đxuất cấp có thm quyền thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng theo đúng quy định.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

- Phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các tổ chức trực thuộc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đng thuận, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quQuy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở ca lực lượng Cnh sát PCCC và CNCH tỉnh Qung Trị đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030.

Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để xem xét, gii quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an: C66 - Bộ Công an;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- B
áo Qung Tr, Đài PTTH;
- UBND các huyện, thành ph thị xã;
- Chánh, PVP
UBND tnh;
-
Lưu: VT, CAT 5b, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1277/KH-UBND năm 2017 tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


658

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249