Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 339-KH/TU triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 126/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 339-KH/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16/8/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY

Thực hiện Kế hoạch số 339-KH/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 339-KH/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết đấu tranh xóa bỏ các tổ chức, đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép; không để tái trồng cây có chất ma túy; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần.

2. Tổ chức phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 339-KH/TU. Thực hiện nhất quán quan điểm không hợp pháp hóa các chất ma túy; xác định phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và tổ chức chính trị - xã hội.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch phải đảm bảo đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trách nhiệm chung:

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý, cụ thể:

1.1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 339-KH/TU. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh và chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua hằng năm. Quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

1.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma tuý, kết hợp với tuyên truyền về tác hại và hậu quả của tệ nạn ma tuý, nhất là về các loại ma tuý tổng hợp, các chất hướng thần mới. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại các thôn, xóm, bản, tổ nhân dân, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

1.3. Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xoá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội về ma tuý, tập trung vào các tụ điểm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy “thẩm lậu”, trung chuyển qua địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy. Phân công trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống ma túy.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn nâng cao hiệu quả Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy, chủ động phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép chất ma tuý. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

1.4. Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; rút kinh nghiệm, nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hình thức cai nghiện ma túy cho phù hợp với thực tiễn theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện có hiệu quả. Đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với người nghiện ma túy, không để phát sinh tội phạm.

1.5. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh, bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

1.6. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy; thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế về phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 339-KH/TU gắn với Chiến lược phòng, chống và kiểm soát ma tuý, Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống mua bán người của Chính phủ. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh theo từng năm, từng giai đoạn, phù hợp với từng địa bàn cụ thể; triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú ý có chứa tiền chất và ma túy, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, chủ động tấn công, trấn áp, triệt xóa các đường dây tội phạm về ma túy có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia; các tụ điểm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (quán ba, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn...). Thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng Công an.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp trong phòng, chống ma tuý, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh trong việc phát hiện, điều tra, truy tố và xử lý tội phạm về ma tuý theo quy định.

2.2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết toàn diện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh khi có hướng dẫn của Trung ương. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục triển khai Đề án “Tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Y tế tổ chức quản lý cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý, người đã được công nhận hoàn thành cai nghiện ma túy đúng quy định.

2.3. Sở Y tế

Đáp ứng đầy đủ thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy, chữa bệnh cho người nghiện ma tuý và TEST xét nghiệm ma tuý phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm về ma tuý và công tác cai nghiện ma túy. Tổ chức tập huấn, đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy trong lĩnh vực y tế.

2.4. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt công tác quản lý tiền chất ma túy trong lĩnh vực công nghiệp. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến tiền chất ma túy trên địa bàn để chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra việc sử dụng tiền chất sản xuất trái phép ma túy.

2.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào ở các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, vận chuyển, phân phối, mua bán và sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất. Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa không để phát sinh việc trồng, tái trồng các loại cây có chứa chất ma tuý.

2.6. Sở Tư pháp

Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực giáp ranh, địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý, đặc biệt là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” hằng năm. Tăng cường thời lượng đưa tin về phòng, chống ma tuý trên hệ thống thông tin, truyền thông; xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma tuý; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kết hợp với triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý.

2.8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa phát hiện, tố giác tội phạm về ma tuý, không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý.

2.9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý trong các cơ sở giáo dục, trường học. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.10. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thẩm tra, xem xét, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, để trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phân bổ vốn, thẩm tra dự toán kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2.11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan nội chính của tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma tuý đảm bảo kịp thời, nghiêm minh. Lựa chọn, đưa những vụ án điểm về ma tuý để xét xử công khai, lưu động nhằm giáo dục, răn đe, phục vụ công tác tuyên truyền.

2.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Xây dựng chương trình hành động, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để địa bàn xã, phường, thị trấn không có ma túy.

2.13. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 339-KH/TU, cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ phòng, chống ma túy vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn của địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm nội dung quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống ma tuý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Định kỳ, hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Công an tỉnh) tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Tuyên Quang;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP,NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 06/12/2019 thực hiện Kế hoạch 339-KH/TU triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188