Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 125/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các ngành, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thực hiện phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước bảo đảm tính kịp thời, thống nhất.

- Việc phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước giữa các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm thường xuyên, có hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1.1. Ở tỉnh:

Tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức được phân công làm công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

1.2. Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã:

- UBND cấp huyện tổ chức quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện, thành phố. Các Sở, ban, ngành căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức.

- UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã trên địa bàn quản lý tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước

2.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2.3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

4. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước

- Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan, địa phương.

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) kết quả rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1.1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch; báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất về kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

- Tham mưu với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh cân đối bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

1.4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

1.5. Các Sở, ban, ngành, đoàn th

Chủ động tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị mình, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

1.6. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- L
ãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP5, VP7.
PH/15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.514
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127