Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1235/KH-UBND 2020 Đề án tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên Lai Châu

Số hiệu: 1235/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1235/KH-UBND

Lai Châu, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Thực hiện Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên (sau đây gọi là Đề án) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên (DBĐV); nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với chiến lược xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, có chất lượng cao trong tình hình mới.

Tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ, chính xác hơn về chính sách, pháp luật về quốc phòng, quân sự nói chung, Luật Lực lượng dự bị động viên nói riêng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và nhân dân trong xây dựng lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên phạm vi toàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

Tổ chức Tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, cơ quan Quân sự cấp huyện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ nội dung, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Đề án. Lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, nội dung cụ thể, sát với điều kiện thực tế; bảo đảm Đề án được triển khai chất lượng, thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tập huấn cán bộ

1.1. Nội dung tập huấn

- Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

1.2. Hình thức, thành phần, thời gian, địa điểm

1.2.1. Cấp tỉnh

* Hình thức: Tổ chức hội nghị trực tuyến.

* Thành phần:

- Điểm cầu UBND tỉnh:

+ Chủ trì: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

+ Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Lai Châu; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Trưởng các Ban thuộc các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật.

+ Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn 880.

- Điểm cầu UBND các huyện, thành phố:

+ Chủ trì: Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

+ Đại diện Thường trực HĐND; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; đại diện lãnh đạo phòng, ban, đoàn thể của huyện; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên/Ban CHQS các huyện, thành phố; Đồn trưởng Đồn Biên phòng trên địa bàn.

* Thời gian

- Quý III năm 2020 bắt đầu thực hiện Đề án (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

- Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh và Phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố.

- Quý IV năm 2020 cấp phát tài liệu phục vụ cho tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên; bắt đầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên phạm vi toàn tỉnh, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

1.2.2. Cấp huyện:

* Hình thức: Tổ chức Hội nghị.

* Thành phần: Do UBND các huyện, thành phố mời (trừ các đại biểu đã được tham gia tập huấn).

* Thời gian: Hoàn thành trước 31/12/2020 (thực hiện sau Hội nghị tập huấn cấp tỉnh; thời gian cụ thể do UBND các huyện, thành phố tự xác định).

* Địa điểm: Do UBND các huyện, thành phố tự xác định.

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác

2.1. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Tăng cường thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng, bắt đầu từ quý IV năm 2020 đến quý IV năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin ở cơ sở

- Xây dựng các chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên đài truyền thanh và truyền hình cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng, bắt đầu từ quý IV năm 2020 đến quý IV năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: UBND cấp huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện Đề án này.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm Hội nghị tập huấn về Luật Lực lượng dự bị động viên.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đơn vị trực thuộc.

Tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả việc triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan định hướng nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Phối hợp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị để góp phần thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các ngành, địa phương lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn theo nội dung của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch này.

5. Công an tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Tập trung tuyên truyền hoạt động phối hợp giữa Công an nhân dân và lực lượng Quân nhân dự bị trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng và Nhân dân khu vực biên giới của tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và lực lượng Quân nhân dự bị các địa phương biên giới trong giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

7. Sở Tư pháp

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng Quân nhân dự bị đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan, đơn vị.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan cung cấp, định hướng thông tin cho các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí về kết quả triển khai thực hiện Luật Lực lượng dự bị động viên.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở, như: Hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động...

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức và lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành trong chương trình giáo dục chính trị đầu khóa và chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh.

11. Sở Nội vụ

Lồng ghép các nội dung của Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành trong các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức các cấp.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên.

Đưa tin, bài, ảnh về hoạt động của lực lượng DBĐV, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, hoạt động của lực lượng DBĐV.

13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn, triển khai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chuẩn bị các điều kiện để tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành theo các nội dung được xác định tại Kế hoạch này.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền; thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) kết quả triển khai các nội dung tại Kế hoạch này theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Quân lực/BTTM;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 2;
- Phòng Quân lực/Quân khu 2;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1235/KH-UBND ngày 22/06/2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


920

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!