Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 122/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019; Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ về phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh". Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý trong công tác phòng, chống tham nhũng; xác định những hạn chế, nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ và giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới;

- Thúc đẩy hoạt động đánh giá công tác PCTN và xây dựng văn hóa chống tham nhũng đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo công tác PCTN; từng bước đáp ứng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, đầy đủ các nội dung theo đề cương hướng dẫn;

- Báo cáo đánh giá của các đơn vị phải đảm bảo chính xác về số liệu, mỗi nội dung đánh giá đều phải có số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể (tài liệu kiểm chứng làm căn cứ để tổ công tác đối chiếu báo cáo kết quả đánh giá của đơn vị); thống kê số liệu, trích yếu nội dung các văn bản của nội dung đánh giá trong báo cáo.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

1. Nội dung, thời kỳ đánh giá

- Nội dung đánh giá: thực hiện theo bộ chỉ số đánh giá ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ (có Quyết định số 312/QĐ-TTCP gửi kèm theo).

- Thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/12/2019.

2. Thời gian thực hiện

- Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh hoàn thành công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình và gửi dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kèm theo tài liệu kiểm chứng và bảng kê tài liệu về Tổ công tác (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 30/6/2020. Ngoài việc gửi bằng văn bản qua đường bưu điện, để kịp thời phục vụ công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo, các đơn vị đồng thời gửi dữ liệu qua hộp thư công vụ: pctn.thanhtra@sonla.gov.vn.

- Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 10/7/2020: Tổ công tác tiến hành kiểm tra tài liệu kiểm chứng, thẩm định dự thảo báo cáo đánh giá, chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

- Từ ngày 11/7/2020 đến ngày 20/7/2020: Tổ công tác tổng hợp, đánh giá, xây dựng dự thảo báo cáo để xin ý kiến tham gia của Thanh tra Chính phủ và các đơn vị.

- Từ ngày 21/7/2020 đến ngày 31/7/2020: Tổ công tác tiếp thu ý kiến của Thanh tra Chính phủ và các đơn vị, hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Lưu ý: Các đơn vị hoàn thành trước 30/6/2020, thông báo cho bộ phận giúp việc của Tổ công tác, để Tổ công tác sớm triển khai việc đánh giá đảm bảo tiến độ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ công tác đánh giá

Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của tỉnh gồm:

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh - Tổ phó thường trực;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Tổ phó;

- Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn, phối hợp các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung đánh giá được phân công, tổng hợp báo cáo kết quả với tổ công tác đánh giá (qua Thanh tra tỉnh).

2. Cơ quan chủ trì

Giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tổ chức quán triệt kế hoạch, nội dung phương pháp đánh của bộ chỉ số ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch;

- Phối hợp với thành viên tổ công tác các đơn vị chức năng liên quan để thẩm định báo cáo, chấm điểm các nội dung đánh giá của bộ chỉ số; làm căn cứ xếp loại việc thực hiện của các đơn vị;

- Đôn đốc, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 của UBND tỉnh, báo cáo Tổ công tác, báo cáo Thanh tra Chính phủ.

3. Các sở, ngành là thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm thu thập tài liệu kiểm chứng, tổng hợp kết quả tổ chức đánh giá, chấm điểm các nội dung được phân công.

4. Các đơn vị thực hiện công tác đánh giá

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý triển khai thực hiện công tác đánh giá của đơn vị mình, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo các nội dung nêu trong bộ chỉ số;

- Bộ phận tham mưu các sở, huyện, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp tài liệu để làm rõ theo yêu cầu của Tổ công tác.

5. Các đơn vị liên quan: Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến các nội dung đánh giá theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

6. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng kinh phí được giao của các đơn vị trong dự toán đầu năm.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La./.

 


Nơi nhận:
- Cục 4 -TTCP (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh (p/h);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh (p/h);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy (p/h);
- Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS (p/h);
- Các tổ chức xã hội, đoàn thể (p/h);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng TCHCQT);
- Các trường Cao đẳng;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hằng (30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 122/KH-UBND ngày 28/05/2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108