Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 122/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 11/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng BThông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sdụng tần số phát thanh FM;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới theo Chthị 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thực hiện quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, Chương trình mục tiêu Y tế - Dân s giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định rõ nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Đề án phải bám sát Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhất là Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, triển khai thắng lợi các mục tiêu, định hướng và giải pháp của Đề án, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

- Đề cao tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

a) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố việc sắp xếp, sáp nhập Đài Phát thanh cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn (Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục - Thể thao, Nhà Thiếu nhi) theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao.

- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành Quý III năm 2018.

b) Tổ chức tập huấn cung cấp thông tin chuyên đề để nâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức Đài Phát thanh cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Lộ trình thực hiện:

+ Năm 2018: Tối thiểu 02 Hội nghị tập huấn.

+ Năm 2019, 2020: Tối thiểu 05 Hội nghị tập huấn/năm.

c) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức Đài Phát thanh cấp huyện, đảm bảo phù hợp vị trí việc làm (VTVL).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Lộ trình thực hiện:

+ Năm 2018: Tối thiểu 30% cán bộ, viên chức đảm bảo phù hợp VTVL.

+ Năm 2019: Tối thiểu 80% cán bộ, viên chức đảm bảo phù hợp VTVL.

+ Năm 2020: Hoàn thành và duy trì 100% cán bộ, viên chức đảm bảo phù hợp VTVL.

2. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng

a) Rà soát, thống kê các thiết bị, vật tư phát thanh, truyền thanh và Giấy phép tần số của Đài Truyền thanh cấp huyện (thời gian khấu hao, tình trạng hoạt động, yêu cầu kỹ thuật so với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tần số sử dụng...).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.

- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành Quý III năm 2018.

b) Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số của Đài Phát thanh cấp huyện, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng để cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thng kê, khai thác lại tin, bài, chương trình đã phát.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành Quý III năm 2019.

c) Đầu tư trang bị hệ thống truyền thanh không dây, khuyến khích ng dụng số hóa vào truyền dẫn phát thanh.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.

- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trước Quý IV năm 2019.

d) Duy trì hoạt động tiếp sóng phát lại chương trình truyền hình của các đài truyền hình của Trung ương và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng của 02 trạm phát lại phát thanh truyền hình tại địa bàn huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vĩ.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vĩ

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

đ) Nâng cấp Đài Phát thanh cấp huyện và trạm phát lại truyền thanh - truyền hình theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; thực hiện duy tu, bảo dưỡng thiết bị phát sóng phát thanh, truyền thanh nhằm đảm bảo sự phù hợp kỹ thuật theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đảm bảo 100% cơ sở truyền thanh cấp xã tiếp được sóng của Đài Phát thanh cấp huyn.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trước Quý IV năm 2019.

3. Nâng cao chất lượng nội dung chương trình

a) Bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

b) Bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, kiến thức y dược học, góp phần tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào thực tế, thay đổi thái độ, thực hành hành vi có lợi cho sức khỏe với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

c) ng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các chương trình phát thanh; xây dựng cơ chế thu nhận và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.

d) Quyết định thời lượng phát sóng chương trình phát thanh của Đài Phát thanh cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ về Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện, Đài Phát thanh cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cho ý kiến về sự phù hợp kỹ thuật của các thiết bị, vật tư phát thanh so với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện kiện toàn, tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại địa phương với nội dung, nhiệm vụ được giao.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tập hun chuyên đnâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức Đài Phát thanh cấp huyện; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng nội dung chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông đầu tư, duy trì cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập Đài Phát thanh cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vĩ kiểm tra, rà soát và đề xuất các vị trí việc làm đảm bảo việc quản lý, vận hành, khai thác 02 trạm phát lại phát thanh truyền hình trên địa bàn huyện.

5. SKế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển của thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị của các Đài Phát thanh cấp huyện trên địa bàn thành phố.

6. S Tài chính

Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020; thẩm định dự toán trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý vốn, giải ngân, thanh quyết toán theo đúng quy định và đảm bảo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

7. Sở Văn hóa và Thể thao

Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất việc sắp xếp, sáp nhập Đài Phát thanh cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cung cấp thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng ng thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào thực tế với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

9. SY tế

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động y tế, phòng chng dịch bệnh, khám chữa bệnh, giúp người dân thay đi thái độ, thực hành hành vi có lợi cho sức khỏe với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

10. Các sở, ban, ngành thành phố

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo các cấp ủy Đng tăng cường chỉ đạo, định hướng các Đài Phát thanh cấp huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung chương trình.

12. Đề nghị Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực V

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.

Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- TTTU, TTHĐND TP;

- CT, các PCT UBND TP;
- Như Mục III;
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng KTGSTĐKT;
- CV: GD;
- Lưu: V
T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98