Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 121/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo phòng chống vi phạm pháp luật thi hành án Hòa Bình 2015

Số hiệu: 121/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH H
Ò
A BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 121/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02-CT/TU NGÀY 28/10/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT, TỘI PHẠM VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chng vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chng vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án. Khắc phục tư tưởng coi công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm là nhiệm vụ của các ngành và lực lượng chức năng.

2. Nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chuyên môn; tăng cường phối, kết hợp giữa các cơ quan liên quan và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

3. Quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nhiệm vụ, giải pháp

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm: Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị s46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết s63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm...

- Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động thanh tra, kim tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm để cung cấp, thông báo cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật. Đng thời nâng cao trách nhiệm của ngưi đứng đầu chịu trách nhiệm trước cp ủy Đảng và cấp trên nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm, về những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức cấp dưới hoặc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết.

- Các cơ quan tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng nâng cao phẩm cht, năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác đu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên... nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ và nhân dân trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật cũng như tội phạm trên địa bàn.

- Phối hợp vi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị, xã hội các cp trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; động viên, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng mãn hạn tù, tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng sau cai nghiện ma túy... tại địa phương sm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng và tránh tái phạm. Đẩy mạnh hơn nữa vai trò giám sát xã hội đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chng vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án.

2. Phân công nhiệm vụ

- Công an tỉnh

+ Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

+ Tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung rà soát các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội, các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng đặc xá, tù tha... đchủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, không đhình thành các tụ đim, băng, , nhóm, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đu tranh triệt phá các tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm trên địa bàn...

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì đường đây nóng, hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thi mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm.

+ Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý lưu trú, quản lý ngành ngh kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội; phối hợp làm tốt công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ; đu tranh ngăn chặn hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ xử lý hành chính đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện bắt buộc và giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

+ Nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá các vụ án; kiên quyết đấu tranh, xử lý các trường hợp phạm tội, vi phạm pháp luật, không để xảy ra trường hợp phạm tội liên tục, phạm tội kéo dài gây mất lòng tin trong nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy t, xét xử, nhất là đi với các vụ án có tội phạm hoạt động theo băng, nhóm.

+ Triển khai, thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án hình sự.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

+ Tiếp tục phát huy và làm tốt chức năng kiểm sát nhằm đảm bo việc chấp hành nghiêm minh các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý ti phạm, không đxảy ra oan sai, sót lọt tội phạm.

+ Tăng cường hoạt động kiểm sát trong công tác thi hành án, nếu phát hiện vi phạm cần kịp thời kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

+ Định kỳ chủ trì sơ kết, tổng kết công tác phối kết hợp giữa các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong tiếp nhận, quản lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khi tố; trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

+ Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban nội chính Tnh ủy) theo quy định.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

+ Tổ chức công tác xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, tăng cường xét xử lưu động phục vụ tích cực cho công tác phòng ngừa răn đe và đấu tranh chống tội phạm.

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân trong các giai đoạn tố tụng, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

+ Phối hợp Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lựa chọn các vụ án đim, vụ án được xã hội quan tâm đưa ra xét xử ti địa bàn nơi xảy ra tội phạm nhm tuyên truyn, giáo dục nâng cao ý thức chp hành pháp luật trong qun chúng nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Cục thi hành án dân sự tnh

+ Tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp tăng cường công tác thi hành án dân sự, công tác quản lý, đôn đốc thi hành án hành chính trên địa bàn.

+ Quản lý, chỉ đạo về thi hành án dân sự trên địa bàn, đảm bảo việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.

+ Tổ chức thi hành các bn án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự trên địa bàn.

+ Phối hợp với cơ quan Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.

+ Chủ trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QC-LN/CTHADS-CA-VKSND-TAND ngày 18/9/2014 giữa Cục thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự.

- Sở Tư pháp

+ Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành chưa phù hợp nhm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án.

+ Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật toàn tỉnh để làm nòng cốt thc hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cơ sở và từng người dân.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng Thông tin, điện tử tỉnh

+ Thường xuyên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật nhm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm pháp luật và tội phạm trong nhân dân.

+ Phát hiện, đưa tin về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... nhằm huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

- Các Sở, Ban, Ngành

+ Hàng năm chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị. Chú trọng thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức.

+ Thường xuyên làm tốt công tác tự thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ h, thiếu sót mà tội phạm có thể li dụng hoạt động; phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công nhân viên theo thẩm quyền hoặc cung cấp, thông báo cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

+ Chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là cơ quan Công an phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đúng trình tự quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên.

+ Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực lựa chọn, xây dựng các vụ án đim, án rút gọn theo tinh thn cải cách tư pháp; đy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để giáo dục, răn đe tội phạm.

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp với cơ quan Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; có chính sách hỗ trợ, cảm hóa, giúp đỡ tạo việc làm cho người được đặc xá, tù tha về, đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng và các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa phương... có điều kiện n định cuộc sống; những trường hợp tiến bộ cn có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng để giáo dục các đối tượng chậm tiến khác.

+ Chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh T quc”, nhất là công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể ở địa phương, đơn vị mình phù hợp với yêu cầu thực tế để chỉ đạo và thực hiện. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra công tác triển khai, thực hiện của các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Viện KSND t
nh;
- Tòa án nhân dân t
nh;
- Cục Thi hành án dân sự t
nh;
- Văn phòng T
nh ủy;
-
Ủy ban Kiểm tra Tnh ủy;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị t
nh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND t
nh (Bùi Quang Toàn);
- Lưu: VT, NC (V80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 09/12/2015 thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.927

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236