Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 120/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 120/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 03/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/KH-UBND

Hà Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2018

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, vì vậy phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể.

3. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, làm việc hiệu quả, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

4. Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác Cải cách hành chính; Dân vận chính quyền; Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 08/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới về phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11-01-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các văn bản liên quan về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, nghiên cứu, kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ (trong đó xác định rõ nguyên tắc, quy trình thực hiện dân chủ) trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể của đơn vị mình, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Sở Nội vụ chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản (mới hoặc sửa đổi, bổ sung) chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về dân chủ xã hội chủ nghĩa để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, gắn với sơ kết, tổng kết trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kiện toàn, củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng nội dung, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong cơ quan. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

5. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng dẫn chủ hóa và công khai hóa; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị. Kết hợp kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan với công tác cải cách hành chính; trước hết là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân. Thực hiện tiếp công dân theo quy định, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu nại tồn đọng, kéo dài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh căn cứ Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị; đồng thời tiến hành rà soát lại các văn bản do cơ quan ban hành liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngoài các nội dung tại Kế hoạch này, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 40/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Chế độ báo cáo:

- Các cơ quan, đơn vị định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp); báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15 tháng 6; báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12 năm 2018.

- Giao Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Kế hoạch này; đồng thời phối hợp với cơ quan, đơn vị nêu trên tổng hợp thành báo cáo chung của UBND tỉnh và gửi UBND tỉnh: báo cáo 6 tháng gửi chậm nhất trong tháng 6, báo cáo năm gửi chậm nhất trong tháng 12 năm 2018.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, CVNCTH, Phòng HC-TC, Trung tâm TT-CB;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 120/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


497

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254