Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 118/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Cà Mau

Số hiệu: 118/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 29/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THI HÀNH LUT CNH V

Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Đtriển khai thi hành có hiệu quả Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau nhằm triển khai thi hành Luật bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật Cảnh vệ đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh làm công tác cảnh vệ.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác cảnh vệ; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về cảnh vệ trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai, thi hành Luật đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về cảnh vệ của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là người trực tiếp làm công tác cảnh vệ.

b) Trên cơ sở tài liệu được Bộ, ngành Trung ương biên soạn phục vụ cho việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Cảnh vệ; giao cơ quan chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan tổ chức nghiên cứu, biên soạn đề cương tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận.

c) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn đề cương phổ biến pháp luật về cảnh vệ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cơ quan, tổ chức và nhân dân.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, in ấn, phát hành, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ với nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn.

b) Tổ chức triển khai, tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

c) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh biên soạn tài liệu tập huấn, in ấn, phát hành, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ; tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu pháp luật về cảnh vệ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà trong công tác cảnh vệ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ thuộc Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu pháp luật về cảnh vệ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà trong công tác cảnh vệ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ thuộc Quân sự và Biên phòng tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cảnh vệ để đề xuất sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả rà soát gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 31/12/2017 để tập hợp, báo cáo Bộ Công an.

4. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Cảnh vệ

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cảnh vệ; các Thông tư quy định chi tiết thi hành liên quan đến Luật Cảnh vệ (khi được ban hành).

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức triển khai Thông tư quy định liên quan đến tổ chức, biên chế, chức danh, trang bị, tiêu chuẩn tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng (khi được ban hành).

5. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác cảnh vệ

a) Công an tỉnh

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác cảnh vệ; chấn chỉnh tác phong, cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, chính xác.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước khi có Kế hoạch của Bộ Công an.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, bản lĩnh, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác cảnh vệ; chấn chỉnh tác phong, cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, chính xác.

c) Các cơ quan có liên quan khi được giao nhiệm vụ, bố trí kinh phí triển khai thi hành Luật Cảnh vệ từ nguồn kinh phí thường xuyên cho công tác cảnh vệ và theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau bố trí kinh phí cho công tác cảnh vệ theo phân cấp về ngân sách.

7. Kinh phí triển khai thi hành Luật Cảnh vệ

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2017 để triển khai thực hiện.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (b/c);
- Các sở, ban, ngành tỉnh (Vic);
- UBND các huyện, TP.Cà Mau (Vic);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (N);
- Lưu: VT.Tr 39/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 118/KH-UBND ngày 29/11/2017 về triển khai thi hành Luật Cảnh vệ do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


638

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!