Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 116/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 30/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ”

Thực hiện Kế hoạch số 632-KH/BCSĐCP ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ban Cán sự đảng Chính phủ về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nhằm vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và tham gia có trách nhiệm trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và đề án, kế hoạch thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyn biến tích cực, mạnh mẽ và hiệu quả trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước. Hướng đến xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

- Công tác vận động giám sát phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, có kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

- Công khai chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chính quyền; đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia giám sát.

- Mỗi cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, lắng nghe ý kiến góp ý và chịu sự giám sát của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết theo phân cấp quản lý.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

1.1. Giám sát việc xây dựng, ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

1.2. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; việc thực hiện sắp xếp các cơ quan trong cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021; Đề án của Tỉnh ủy để triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

2. Hình thức

2.1. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đtiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các phương tiện truyền thông đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, chương trình hành động, đề án và kế hoạch triển khai thực hiện đã được phê duyệt của cấp ủy, chính quyền các cấp.

2.2. Các cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân đối với việc triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đề án và kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã được phê duyệt của cấp ủy, chính quyền các cấp phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Thời gian hoàn thành việc xây dựng, ban hành kế hoạch trong tháng 11 năm 2018.

- Công khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đề án và kế hoạch đã được phê duyệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; tuyên truyền, phổ biến đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phát huy quyền và trách nhiệm trong tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

- Tiếp nhận và kịp thời trả lời kiến nghị, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân liên quan đến việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 10 để tổng hợp báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ.

2. Sở Nội vụ:

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan báo, đài trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và đề án, kế hoạch thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP. Cà Mau;
- LĐVP UBND tỉnh;
- NC (N4);
- Lưu: VT, M.A06/10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253