Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2018 về bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 115/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 05/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 06m 2018 

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HỘ TỊCH CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch; Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện và thực hiện Công văn số 742/BTP-TCCB ngày 12/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh (lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho toàn thể đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức tư pháp - hộ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Hộ tịch (sau đây gọi tắt là công chức tư pháp).

- Củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức pháp luật về hộ tịch, góp phần tăng cường hiệu quả, chất lượng của công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phải thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả.

- Đảm bảo 100% công chức tư pháp tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ hộ tịch.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng, số lượng, thời gian bồi dưỡng và thực hiện

a) Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch:

Công chức tư pháp Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức tư pháp Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

b) Số lượng:

- Phòng Tư pháp các huyện và thị xã: Từ 02-04 học viên/đơn vị; Phòng Tư pháp thành phố Huế từ 02-06 học viên.

- Các xã, phường, thị trấn: Từ 02-03 học viên/đơn vị cấp xã.

c) Số lớp: 03 - 04 lớp (tùy theo số học viên đăng ký và được triệu tập).

d) Thời gian bồi dưỡng: 06 ngày/lớp.

đ) Thời gian thực hiện lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch: Quý III/2018.

e) Địa điểm mở lớp bồi dưỡng: tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Thực hiện theo Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện.

3. Đơn vị bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch

Giao STư pháp phối hợp liên kết với Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tổ chức bồi dưỡng theo Chương trình đã được Bộ Tư pháp ban hành và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch theo quy định.

4. Kinh phí thực hiện

- Học phí do cơ quan, đơn vị cử công chức tham gia lớp học thanh toán theo từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

- Kinh phí đi lại, lưu trú, trợ cấp tiền ăn của học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch do cơ quan, đơn vị cử công chức tham gia lớp học thanh toán theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (thuê cơ sở tổ chức lớp bi dưỡng; tổ chức quản lý lớp bồi dưỡng và các kinh phí khác phục lớp bồi dưỡng...) được cấp bổ sung cho Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

III. TCHỨC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Đơn vị chủ trì thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh (tháng 6/2018).

- Phối hợp với Trường Trung cấp Luật Đồng Hới bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (tháng 6/2018).

- Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Chun bị các điều kiện đtổ chức, quản lý, giám sát, đánh giá kết quả lớp bồi dưỡng; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp thm tra danh sách học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch làm cơ sở đtriệu tập học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch; phối hợp đánh giá kết quả lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

3. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. UBND các huyện, thị xã và thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đánh giá tiêu chuẩn công chức tư pháp tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo quy định và cử công chức tư pháp tại địa phương tham dự theo Kế hoạch này; thanh toán học phí, công tác phí, các chế độ của học viên theo quy định; bố trí, sắp xếp công việc của đơn vị đđảm bảo việc công chức tham gia bi dưỡng nghiệp vụ đy đủ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch đề nghị Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đxem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực- BTP;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị nêu tại mục III;
- CVP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2018 về bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159