Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 112/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 11/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/KH-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

3. Căn cứ vào kết quả triển khai Kế hoạch làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã); đánh giá tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, ban hành các văn bản theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương.

2. Kiện toàn Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

4. Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018NĐ-CP và nội dung Kế hoạch này.

Các nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị; phân công cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai việc thực hiện Kế hoạch đến các đơn vị cấp xã trực thuộc.

3. Sở Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, bảo đảm tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện tại chỗ đối với tối thiểu 20% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ; tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện thực hiện tại chỗ đối với tối thiểu 50% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo theo quy định; đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- CT UBND tỉnh (b
áo cáo);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm Giải quyết TTHC;
- Phòng NC (Nhân), KGVX (Đăng);
- Phòng CCHC (KC);
- Lưu: VT, M.A04/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I. KIN TOÀN B PHN MT CA

1

Kiện toàn Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh

Sau khi có Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của Tỉnh ủy

Trung tâm Giải quyết TTHC chính tỉnh được kiện toàn và quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm

2

Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã

UBND cấp huyện, cấp xã

 

Quý IV/2018

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được kiện toàn và quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận này

3

Hoàn thành bố trí nơi làm việc, trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã

UBND cấp huyện, cấp xã

Cơ quan liên quan

- Cấp huyn: Quý I/2019

- Cấp xã: Quý III/2019

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được bố trí nơi làm việc và trang thiết bị hoạt động theo quy định

4

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Các sở, ban, ngành tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

Quyết định công bố danh mục

5

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

Trình Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 01 của tháng cui quý IV/2018 và hàng năm

Quyết định công bố danh mục

6

Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đi với việc giải quyết từng thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Trình Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 01 của tháng cui quý I/2019 và hàng năm

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

7

Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhn, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận Một cửa

Trung tâm giải quyết TTHC tỉnh; UBND cấp huyện

Các cơ quan liên quan

Quý II năm 2019 và hàng năm

Quyết định của Chủ tịch UBND cùng cấp về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận Một cửa. Trong đó:

- Tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh: Tối thiểu 20% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ.

- Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: Tối thiểu 50% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ.

8

Phối hợp với các cơ quan ngành dọc đặt tại địa phương lựa chọn các thủ tục hành chính đưa về tiếp nhận tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh; các cơ quan ngành dọc đặt tại địa phương; UBND cấp huyện

Các cơ quan liên quan

Thường xuyên

Báo cáo kết quả về UBND tỉnh

9

Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cùng với báo cáo CCHC định kỳ

Báo cáo kết quả về UBND tỉnh

II. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Hệ thng thông tin một cửa điện tử theo tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động

Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và các đơn vị có liên quan

Chậm nhất vào tháng 5/2019

Các hệ thống được hoàn thiện và quy chế hoạt động được ban hành

2

Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Thường xuyên

Các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến thủ tục hành chính được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử

III. TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP

1

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý IV năm 2018

Các lớp tập huấn được tổ chức theo Kế hoạch

2

Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên

Nghị định được tuyên truyền, ph biến rộng rãi, hiệu quả

3

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung Kế hoạch này

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Hàng năm

Báo cáo kết quả kiểm tra

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


394

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58