Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2019 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021

Số hiệu: 111/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 14/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 111/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ TRIỂN KHAI SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/5/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Kết luận số 951-KL/TU ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Phương án số 07/PA-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ văn bản số 2609/BNV-CQĐP ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021 như sau:

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ

Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021 đã được Bộ Nội vụ thông qua, tỉnh Lạng Sơn thực hiện sắp xếp 51 ĐVHC cấp xã thành 25 ĐVHC, cụ thể như sau:

1. Huyện Tràng Định: Sắp xếp 03 ĐVHC thành 02 ĐVHC, cụ thể:

1.1. Phương án sắp xếp:

Giải thể xã Bắc Ái để điều chỉnh địa giới hành chính nhập vào các xã liền kề, cụ thể:

- Nhập 04 thôn (Pò Có, Khuổi Vai, Cốc Slầy, Pò Muổng) thuộc xã Bắc Ái vào xã Đề Thám.

- Nhập 06 thôn (Hang Dường, Kéo Sách, Pò Đoỏng, Khau Luông, Khuổi Chiếp, Khuổi Âu) thuộc xã Bắc Ái vào xã Kim Đồng.

1.2. ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:

(1) Xã Đề Thám:

- Quy mô dân số: 4.977 người, tỷ lệ 99,54%.

- Diện tích tự nhiên: 50,98 Km2, tỷ lệ 101,96%.

(2) Xã Kim Đồng:

- Quy mô dân số: 2.603 người, tỷ lệ 52,06%.

- Diện tích tự nhiên: 71,3 Km2, tỷ lệ 142,6%.

2. Huyện Cao Lộc: Sắp xếp 02 ĐVHC thành 01 ĐVHC, cụ thể:

2.1. Phương án sắp xếp: Nhập 02 xã Song Giáp và xã Bình Trung để thành lập xã mới.

2.2. ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:

(3) Xã mới (xã Bình Trung) có quy mô:

- Quy mô dân số: 3.308 người, tỷ lệ 66,16%.

- Diện tích tự nhiên: 24,05 Km2, tỷ lệ 48,1%.

3. Huyện Văn Lãng: Sắp xếp 08 ĐVHC thành 05 ĐVHC, cụ thể:

3.1. Phương án sắp xếp:

- Nhập 02 xã Nam La và xã Hội Hoan để thành lập xã mới (xã Tây Hội).

- Giải thể 03 xã (Tân Lang, Tân Việt và xã Trùng Quán) để điều chỉnh địa giới hành chính nhập vào các xã liền kề, cụ thể:

+ Nhập thôn Thanh Hảo và một phần thôn Bó Củng thuộc xã Tân Lang, 07 thôn (Đoàn Kết, Lũng Thuông, Tồng Kịt, Nà Mành, Nà Liệt, Lũng Vài, Bản Vạc) thuộc xã Trùng Quán, 04 thôn (Nà Cạn, Khòn Búm, Bó Mịn, Nà Là) và một phần thôn Bản Quan, thuộc xã Tân Việt và xã An Hùng để thành lập xã mới (xã Bắc Hùng).

+ Nhập 05 thôn (Kéo Van, Pò Lâu, Tà Coóc, Khun Roọc, Bản Làng) và một phần thôn Bó Củng thuộc xã Tân Lang với 06 thôn (Pàn Kinh, Nà Chồng, Pà Danh, Bản Gioong, Khun Gioong, Nà Chi) thuộc xã Trùng Quán và 02 thôn (Nà Lẹng, Pá Mỵ) và một phần thôn Bản Quan thuộc xã Tân Việt để thành lập xã mới (xã Bắc Việt).

- Nhập 03 thôn (Tân Hội, Nà Cưởm, Nà Chà) thuộc xã Tân Lang và điều chỉnh địa giới hành chính 05 thôn (Thâm Mè A, Thâm Mè B, Khun Slam, Nà Khách, Lũng Cùng) thuộc xã Hoàng Việt vào thị trấn Na Sầm.

3.2. ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:

(4) Xã mới (xã Tây Hội) có quy mô:

- Quy mô dân số: 4.757 người, tỷ lệ 95%.

- Diện tích tự nhiên: 65,53 Km2, tỷ lệ 131%.

(5) Xã mới (xã Bắc Hùng) có quy mô:

- Quy mô dân số: 3.213 người, tỷ lệ 64,2%.

- Diện tích tự nhiên: 51,2 Km2, tỷ lệ 102%.

(6) Xã mới (xã Bắc Việt) có quy mô:

- Quy mô dân số: 2.860 người, tỷ lệ 57,2%.

- Diện tích tự nhiên: 50,26 Km2, tỷ lệ 100,5%.

(7) Thị trấn Na Sầm:

- Quy mô dân số: 6.220, tỷ lệ 77,75%.

- Diện tích tự nhiên: 14,03 Km2, tỷ lệ 100%.

(8) Xã Hoàng Việt (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính):

- Quy mô dân số: 3.839 người, tỷ lệ 76,78%.

- Diện tích tự nhiên: 30,2 Km2, tỷ lệ 60,4%.

4. Huyện Lộc Bình: Sắp xếp 13 ĐVHC thành 05 ĐVHC, cụ thể:

4.1. Phương án sắp xếp:

- Nhập xã Lục Thôn vào Thị trấn Lộc Bình.

- Nhập 03 xã (Bằng Khánh, Xuân Lễ và Xuân Mãn) để thành lập xã mới (xã Khánh Xuân).

- Nhập xã Quan Bản và xã Đông Quan để thành lập xã mới (xã Đông Quan).

- Nhập xã Hiệp Hạ và xã Minh Phát để thành lập xã mới (xã Minh Hiệp).

- Nhập 04 xã (Xuân Tình, Như Khuê, Vân Mộng và Nhượng Bạn) để thành lập xã mới (xã Thống Nhất).

4.2. ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:

(9) Thị trấn Lộc Bình:

- Quy mô dân số: 9.507, tỷ lệ 118,83%.

- Diện tích tự nhiên: 17,77 Km2, tỷ lệ 126,9%.

(10) Xã mới (xã Khánh Xuân) có quy mô:

- Quy mô dân số: 3.427 người, tỷ lệ 68,54%.

- Diện tích tự nhiên: 30,55 Km2, tỷ lệ 69,0%.

(11) Xã mới (xã Đông Quan) có quy mô:

- Quy mô dân số: 6.790 người, tỷ lệ 135,8%.

- Diện tích tự nhiên: 73,59 Km2, tỷ lệ 147,17%.

(12) Xã mới (xã Minh Hiệp) có quy mô:

- Quy mô dân số: 3.863 người, tỷ lệ 77,25%.

- Diện tích tự nhiên: 52,26 Km2, tỷ lệ 104,52%.

(13) Xã mới (xã Thống Nhất) có quy mô:

- Quy mô dân số: 6.791 người, tỷ lệ 135,82%.

- Diện tích tự nhiên: 47,31 Km2, tỷ lệ 94,62%.

5. Huyện Bắc Sơn: Sắp xếp 04 ĐVHC thành 02 ĐVHC, cụ thể:

5.1. Phương án sắp xếp:

- Nhập xã Hữu Vĩnh vào Thị trấn Bắc Sơn.

- Nhập xã Quỳnh Sơn và xã Bắc Sơn để thành lập xã mới (xã Bắc Quỳnh).

5.2. ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:

(14) Thị trấn Bắc Sơn:

- Quy mô dân số: 6.402, tỷ lệ 80,03%.

- Diện tích tự nhiên: 14,9 Km2, tỷ lệ 106,43%.

(15) Xã mới (xã Bắc Quỳnh) có quy mô:

- Quy mô dân số: 4.107, tỷ lệ 82,14%.

- Diện tích tự nhiên: 32,52 Km2, tỷ lệ 65,04%.

6. Huyện Bình Gia: Sắp xếp 03 ĐVHC thành 02 ĐVHC, cụ thể:

6.1. Phương án sắp xếp:

Nhập xã Tô Hiệu và điều chỉnh địa giới hành chính 02 thôn (Tòng Chu 1, Tòng Chu 2) thuộc xã Hoàng Văn Thụ vào thị trấn Bình Gia.

6.2. ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:

(16) Thị trấn Bình Gia:

- Quy mô dân số: 8.521, tỷ lệ 106,64%.

- Diện tích tự nhiên: 39,14 Km2, tỷ lệ 279,57%.

(17) Xã Hoàng Văn Thụ (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính)

- Quy mô dân số: 2.516, tỷ lệ 50,32%.

- Diện tích tự nhiên: 31,28 Km2, tỷ lệ 62,56%.

7. Huyện Văn Quan: Sắp xếp 12 ĐVHC thành 05 ĐVHC, cụ thể:

7.1. Phương án sắp xếp:

- Nhập 03 xã (Phú Mỹ, Việt Yên và Vân Mộng) để thành lập xã mới (xã Mỹ Liệt).

- Nhập 03 xã (Chu Túc, Đại An, Tràng Sơn) để thành lập xã mới (xã An Sơn).

- Giải thể 02 xã (Vĩnh Lại và xã Xuân Mai) để điều chỉnh địa giới hành chính nhập vào các xã liền kề, cụ thể:

+ Nhập 02 xã (Văn An và xã Song Giang) và 03 thôn (Nảm Lải, Nà Bung, Nà Sùng) thuộc xã Vĩnh Lại để thành lập xã mới (xã Điềm He).

+ Nhập 05 thôn (Cưởm Trên, Cưởm Dưới, Bản Dạ, Khòn Đon, Khòn Khẻ) thuộc xã Xuân Mai vào xã Bình Phúc.

- Nhập thôn Bản Coóng thuộc xã Xuân Mai và 02 thôn (Nà Lộc, Bản Bác) thuộc xã Vĩnh Lại vào thị trấn Văn Quan.

7.2. ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:

(18) Xã mới (xã Mỹ Liệt) có quy mô:

- Quy mô dân số: 3.228 người, tỷ lệ 64,4%.

- Diện tích tự nhiên: 36,72 Km2, tỷ lệ 73,4%.

(19) Xã mới (xã Điềm He) có quy mô:

- Quy mô dân số: 5.353 người, tỷ lệ 107,06%.

- Diện tích tự nhiên: 32,37 Km2, tỷ lệ 65%.

(20) Xã mới (xã An Sơn) có quy mô:

- Quy mô dân số: 6.304 người, tỷ lệ 126,08%.

- Diện tích tự nhiên: 53,07 Km2, tỷ lệ 106,14%.

(21) Xã mới (xã Bình Phúc) có quy mô:

- Quy mô dân số: 3.868 người, tỷ lệ 77,36%.

- Diện tích tự nhiên: 39,84 Km2, tỷ lệ 79,68%.

(22) Thị trấn Văn Quan:

- Quy mô dân số: 5.427, tỷ lệ 67,84%.

- Diện tích tự nhiên: 17,37 Km2, tỷ lệ 124,21%.

8. Huyện Chi Lăng: Sắp xếp 02 ĐVHC thành 01 ĐVHC, cụ thể:

8.1. Phương án sắp xếp: Nhập xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ.

8.2. ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:

(23) Thị trấn Đồng Mỏ:

- Quy mô dân số: 14.276, tỷ lệ 178,44%.

- Diện tích tự nhiên: 35,63 Km2, tỷ lệ 254,5%.

9. Huyện Hữu Lũng: Sắp xếp 04 ĐVHC thành 02 ĐVHC, cụ thể:

9.1. Phương án sắp xếp:

- Nhập xã Đô Lương và xã Vân Nham để thành lập xã mới (xã Vân Nham).

- Nhập xã Thiện Kỵ và xã Tân Lập để thành lập xã mới (xã Thiện Tân).

9.2. ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:

(24) Xã mới (Vân Nham) có quy mô:

- Quy mô dân số: 8.665 người, tỷ lệ 174,3%.

- Diện tích tự nhiên: 36,53 Km2, tỷ lệ 73,06%.

(25) Xã mới (Thiện Tân) có quy mô:

- Quy mô dân số: 5.381người, tỷ lệ 107,62%.

- Diện tích tự nhiên: 49,21 Km2, tỷ lệ 98,42%.

10. Huyện Đình Lập: Chưa thực hiện sắp xếp ĐVHC

Huyện Đình Lập có diện tích tự nhiên 1.189,56 Km2 (đạt tỷ lệ 139,9%), tuy nhiên, ĐVHC cấp xã, tại thời điểm hiện tại có 12 ĐVHC (02 thị trấn và 10 xã) chưa đáp ứng tiêu chuẩn về số ĐVHC cấp xã trực thuộc theo quy đinh (có từ 16 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất 01 thị trấn) cũng như không có ĐVHC nào có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2019-2021, do vậy giai đoạn 2019-2021 chưa thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã.

11. Thành phố Lạng Sơn: Chưa thực hiện sắp xếp ĐVHC

Thành phố Lạng Sơn là Đô thị loại II, có 08 ĐVHC trực thuộc (gồm 05 phường và 03 xã) tuy chưa đạt tiêu chuẩn về số ĐVHC trực thuộc (số ĐVHC cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên, tỷ lệ số phường trên tổng số ĐVHC cấp xã từ 65% trở lên) không có ĐVHC nào có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2019- 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14.

Đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố Lạng Sơn đang thực hiện cơ cấu quy mô dân số và trình độ phát triển theo các tiêu chí đô thị loại II cũng như chuẩn bị các điều kiện để mở rộng địa giới ĐVHC, tổ chức lại các ĐVHC phù hợp với lộ trình, quy hoạch phát triển đô thị trong giai đoạn 2022-2025, do vậy giai đoạn 2019-2021 chưa thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

Trên cơ sở Phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021, UBND cấp huyện, các ngành, các cấp theo phạm vi chức năng của ngành tập trung thông tin, tuyên truyền để cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn về sự cần thiết trong việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh, quyền và nghĩa vụ của cử tri, nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, thành viên và nhân dân trong việc sắp xếp ĐVHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019- 2021.

Nguyên tắc, nội dung thông tin, tuyên truyền theo Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU, ngày 03/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

2. Hình thức thông tin tuyên truyền

2.1. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lạng Sơn và các cơ quan thông tấn trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở.

2.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, Hội nghị triển khai và chỉ đạo UBND cấp xã có liên quan đến sắp xếp ĐVHC phổ biến tại Hội nghị cử tri, các cuộc họp ở thôn, khối phố.

2.3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội: theo phạm vi, thẩm quyền hướng dẫn và thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp ĐVHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

3. Thời gian: Từ tháng 6/2019 đến khi tổng kết việc sắp xếp ĐVHC.

III. VỀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỬ TRI

Căn cứ Phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021, UBND cấp huyện tổ chức triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt, lập danh sách cử tri,... và thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri để thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC và tên mới (địa danh) của ĐVHC mới hình thành (nếu có)1 thuộc huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 653/2019/653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể:

1. Đăng tải tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri

1.1. Nội dung tài liệu lấy ý kiến cử tri

UBND cấp huyện ban hành thống nhất tài liệu để phục vụ lấy ý kiến cử tri trên địa bàn quản lý, gồm:

- Tóm tắt Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện (gồm: sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc sắp xếp ĐVHC, các nội dung sắp xếp, tiêu chuẩn, quy mô và tên mới (địa danh) của ĐVHC mới hình thành (nếu có), những tác động tích cực của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp).

- Danh mục các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp ĐVHC.

1.2. Hình thức đăng tải

Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện và cấp xã (nếu có); Niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, các thôn, khối phố và phổ biến tại các Hội nghị, cuộc họp ở cấp xã, ở thôn, khối phố (có liên quan đến sắp xếp).

1.3. Thời gian đăng tải: Từ ngày 15/6/2019 đến khi kết thúc lấy ý kiến cử tri.

2. Lập danh sách cử tri

2.1. UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo các thôn, khối phố lập danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri.

2.2. Danh sách cử tri ở thôn, khối phố lập theo hộ gia đình, chủ hộ đứng đầu đến các thành viên trong gia đình và thứ tự các hộ từ đầu thôn, khối phố đến cuối thôn, khối phố.

2.3. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/6/2019.

3. Niêm yết danh sách cử tri

3.1. Danh sách cử tri được niêm yết tại UBND cấp xã; tại các thôn, khối phố trong thời gian 15 ngày trước ngày lấy ý kiến cử tri.

3.2. Thời gian niêm yết: Chậm nhất bắt đầu từ ngày 20/6/2019.

4. Thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri

4.1. Trưởng thôn, khối phố phối hợp, thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khối phố đề xuất danh sách các thành viên Tổ lấy ý kiến cử tri để UBND cấp xã quyết định thành lập tại mỗi thôn, tổ dân phố 01Tổ lấy ý kiến cử tri.

4.2. Tổ lấy ý kiến cử tri có từ 05 đến 07 người, gồm Tổ trưởng, thư ký và các thành viên.

4.3. Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm: Theo dõi biến động danh sách cử tri; Chuẩn bị các điều kiện cho việc lấy ý kiến cử tri; Phát phiếu lấy ý kiến cử tri; Tổ chức việc bỏ phiếu; Kiểm phiếu, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, niêm phong phiếu; Báo cáo UBND cấp xã về kết quả lấy ý kiến cử tri.

4.4. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/6/2019.

5. Lấy ý kiến cử tri: Tổ chức lấy ý kiến cử tri trong ngày 06/7/2019

(Thứ 7) từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

6. Về một số lưu ý đối với huyện Bắc Sơn và huyện Lộc Bình

Đối với việc nhập xã Hữu Vĩnh vào Thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn) và nhập xã Lục Thôn vào Thị trấn Lộc Bình (huyện Lộc Bình) đã có kết quả lấy ý kiến cử tri, do vậy UBND huyện Bắc Sơn, UBND huyện Lộc Bình không tổ chức lấy ý kiến cử tri lần 2 đối với 02 Phương án sắp xếp này, kết quả tổng hợp ý kiến cử tri được tổng hợp vào kết quả lấy ý kiến cử tri của toàn huyện.

7. Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND cấp huyện, cấp xã tổng hợp kết quả và báo cáo UBND cấp trên và HĐND cùng cấp theo quy định, thời gian cụ thể như sau:

7.1. UBND cấp xã: Báo cáo HĐND cùng cấp và UBND cấp huyện trước ngày 09/7/2019.

7.2. UBND cấp huyện: Báo cáo HĐND cùng cấp và UBND cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/7/2019.

7.3. Sở Nội vụ: Tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh, báo cáo Chính Phủ, Bộ Nội vụ và đề nghị đăng tải kết quả lấy ý kiến cử tri trên phạm vi toàn tỉnh trước ngày 15/7/2019.

(Chi tiết theo Phụ lục và các biểu mẫu đính kèm).

8. Trình HĐND các cấp về sắp xếp ĐVHC

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND cấp huyện, cấp xã hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ, trình tự để trình HĐND cùng cấp xem xét, biểu quyết, cụ thể:

8.1. Đối với HĐND cấp xã: Trước ngày 10/7/2019.

8.2. Đối với HĐND cấp huyện: Trước ngày 15/7/2019.

8.3. Đối vớ HĐND cấp tỉnh: Trước ngày 15/8/2019.

IV. VỀ HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐVHC

UBND cấp huyện khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo các nội dung phương án sắp xếp tại Kế hoạch này, cụ thể như sau:

1. Về thành phần Đề án2

UBND cấp huyện xây dựng 01 Đề án sắp xếp các ĐVHC chung của toàn huyện, kèm theo các phụ lục liên quan, thành phần Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện gồm:

1.1. Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã của huyện.

1.2. Phụ lục 1A. Hiện trạng ĐVHC huyện....

1.3. Phụ lục 2A. Hiện trạng các ĐVHC cấp xã của huyện...

1.4. Phụ lục 2B. Thống kê các ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều chưa đạt 50% theo quy định, thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021.

1.5. Phụ lục 2C. Thống kê các ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021.

1.6. Phụ lục 4A. Phương án sắp xếp đối với các ĐVHC thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 và các ĐVHC liên quan đến sắp xếp thuộc huyện, trong đó mỗi Phương án sắp xếp xây dựng 01 phụ lục riêng (Từ 4A1, 4A2, 4A3,. ).

1.7. Phụ lục 4B. Phương án sắp xếp đối với các ĐVHC thuộc diện khuyến khích sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 thuộc huyện, trong đó mỗi Phương án sắp xếp xây dựng 01 phụ lục riêng (Từ 4B1, 4B2, 4B3,. ).

2. Về bản đồ hành chính các cấp theo yêu cầu Đề án

Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Cục Đo đạc bản đồ, tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu hiện trạng quản lý địa giới hành chính với hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính để lập bản đồ hành chính theo yêu cầu Đề án của cấp huyện và Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021 của toàn tỉnh, đảm bảo thống nhất quy định kỹ thuật lập bản đồ hành chính và tính pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý về địa giới hành chính, làm cơ sở cho việc lập bản đồ địa giới hành chính đối với các ĐVHC cấp xã mới hình thành ngay sau khi sắp xếp trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung của Đề án

Ngoài những nội dung theo mẫu Đề án, Phương án của Bộ Nội vụ; Đề án, UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để bổ sung đầy đủ và cụ thể các nội dung, đánh giá tác động của Đề án, Phương án sắp xếp, đảm bảo ổn định và phát triển đối với các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp, cụ thể:

1. Xác định kế hoạch, lộ trình cụ thể về phương án sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cụ thể theo từng năm (lộ trình 05 năm); Phương án giải quyết những tác động phát sinh khi sắp xếp ĐVHC theo Mục VIII, Mục IX, Phương án số 07/PA-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021.

2. Xác định các yếu tố đặc thù cụ thể đối với các ĐVHC cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù không đưa vào phương án tổng thể sắp xếp của địa phương để có cơ sở báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Bộ Nội vụ thẩm định Đề án.

3. Định hướng và các giải pháp ổn định và phát triển của ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

1. Đối với UBND cấp huyện

1.1. Căn cứ các quy định hiện hành và nội dung triển khai theo kế hoạch này, UBND cấp huyện xây dựng dự toán kinh phí để chi cho các nội dung tổ chức sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2019-2021 triển khai tại cấp huyện và cấp xã và xác định số kinh phí tự cân đối đảm bảo trong khoản ngân sách nhà nước đã được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách, số kinh phí đề nghị hỗ trợ (nếu có).

1.2. Các nội dung chi cho việc triển khai sắp xếp ĐVHC gồm:

- Chi phí hội nghị, hội thảo báo cáo cấp huyện, cấp xã.

- Chi phí Khảo sát, xây dựng Đề án chi tiết.

- Chi phí công tác thông tin, tuyên truyền.

- Chi phí tổ chức lấy phiếu cử tri.

- Chi phí xây dựng các báo cáo, văn bản (nếu có).

- Chi phí dự phòng, các chi phí khác....

2. Đối với Sở Nội vụ

Sở Nội vụ (cơ quan đầu mối, chủ trì) xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định giao bổ sung kinh phí để triển khai các nội dung sau:

2.1. Chi cho các nội dung xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021.

2.2. Chi khảo sát thực địa, xây dựng và in ấn bản đồ địa giới hành chính đối với các ĐVHC cấp xã liên quan đến sắp xếp giai đoạn 2019-2021 để phục vụ hồ sơ theo yêu cầu của Đề án của UBND cấp huyện và Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2021.

2.3. Chi phí phục vụ thẩm định Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn tại các cơ quan Trung ương; in ấn tài liệu, hồ sơ và các nội dung kiên quan khác theo quy định hiện hành.

3. Đối với Sở Tài chính

Hướng dẫn UBND cấp huyện, Sở Nội vụ và các Sở, ngành liên quan lập dự toán, phương án phân bổ, bố trí nguồn kinh phí và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 trên cơ sở Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 và các quy định hiện hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND cấp huyện

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện để thống nhất chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm trong triển khai các nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp xã tại địa phương3.

1.2. Hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, hoàn thiện Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021, cụ thể:

- Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Tờ trình của UBND cấp huyện.

(2) Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã của huyện và các phụ lục, biểu mẫu đính kèm.

(3) Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND đối với các ĐVHC có liên quan đến sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện.

- Thời gian gửi về Sở Nội vụ: Trước ngày 25/7/2019.

1.3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo UBND cấp xã có liên quan đến sắp xếp ĐVHC trên địa bàn huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã được giao cụ thể tại Phương án số 07/PA-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021 và các nội dung tại Kế hoạch này.

2. Các Sở, Ban, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã được giao cụ thể tại Phương án số 07/PA-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021 và các nội dung tại Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ là cơ quan thường trực) để hướng dẫn, giải đáp hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Lạng Sơn;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Các Ban đảng, Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh; BCH BĐ Biên phòng tỉnh;
- Công An tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, TTX Việt Nam tại Lạng Sơn;
- Các Huyện uỷ, Thành uỷ Lạng Sơn;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP, các phòng: CM, BTCD, TT TH-CB;
- Cổng thông tin ĐT tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, NC(HXĐ).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 1 Tên của ĐVHC cấp xã mới hình thành: Trong trường hợp nếu ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp lấy tên gọi mới ngoài đáp ứng nguyên tắc quy định tại Điều 30 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, đề nghị UBND cấp huyện xem xét đến các yếu tố kế thừa, truyền thống lịch sử, văn hóa và tính đồng thuận cao trong nhân dân; Khuyến khích lựa chọn phương án giữ nguyên tên gọi cũ của 01 ĐVHC để hạn chế các thủ tục về chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân,..., giảm chi phí hành chính.

2 Thành phần Đề án: Theo văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn Mẫu hồ sơ Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

3 Gồm các nội dung: Về thông tin, tuyên truyền; lấy ý kiến cử tri; xây dựng Đề án; Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản công, hồ sơ, tài liệu; Dự toán, bố trí kinh phí triển khai; trình HĐND cấp xã và cấp huyện; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,...và các nội dung liên quan khác đến sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 111/KH-UBND ngày 14/06/2019 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127