Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 111/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Thanh
Ngày ban hành: 27/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 111/KH-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, NĂM 2018

Căn cứ văn bản số 482/BNV-CTTN ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018.

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Nhằm cụ thể hóa để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2012 - 2020); Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số: 107/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai - giai đoạn 2016-2020; Thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình với các Chương trình, Đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa phương.

2. Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính Nhà nước đối với công tác thanh niên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

3. Đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, các trường chuyên nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

1.1 Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, các trường chuyên nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thanh niên của tỉnh tại Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 và kế hoạch số: 157/KH-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, thành kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

1.2. Thực hiện các giải pháp lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Phát triển thanh niên với các chương trình, đề án của tỉnh, ngành, địa phương tạo nguồn lực tổng hợp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1.3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên quy định tại Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

1.4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và nhóm thanh niên yếu thế trên địa bàn tỉnh.

1.5. Về việc thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung rà soát giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2017 của Chính phủ; Chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ: Lao động - thương binh và xã hội, Nội vụ và Tài chính. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đúng, hợp lệ theo như quy định trước khi gửi qua Sở Nội vụ thẩm định.

1.6. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 78/2017/NĐ-CP: Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo quy định của pháp luật; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, dự án hợp tác quốc tế về công tác thanh niên; tham gia hoặc trình cấp có thẩm quyền ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế về công tác thanh niên; trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý nhà nước về thanh niên.

1.7. Tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã (đối tượng chưa được bồi dưỡng) theo kế hoạch của Bộ Nội vụ.

1.8. Việc thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện: tập trung theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc cho Đội viên Đề án từ nay cho đến khi kết thúc Đề án (tháng 12/2020).

2. Sở Nội vụ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngoài những nhiệm vụ chung, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên đối với đội ngũ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục rà soát các xã thuộc phạm vi đề án tại tỉnh Lào Cai và phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 theo quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

+ Theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Đội viên Đề án 500 tri thức trẻ tham gia tình nguyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

+ Hướng dẫn xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc cho Đội viên Đề án từ nay đến khi kết thúc Đề án vào năm 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo chế độ trợ cấp đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến: giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2017 của Chính phủ; Chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ: Lao động - thương binh và xã hội, Nội vụ và Tài chính.

3. Tỉnh đoàn Lào Cai

- Tuyên truyền thực hiện tốt chính sách pháp luật cho thanh niên; các chương trình, dự án cho thanh niên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

- Tổ chức các hoạt động, xung kích tình nguyện để tập hợp thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho cán bộ đoàn các cấp về công tác thanh niên.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các Đề án của cấp Đoàn thanh niên với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn trật tự đô thị....

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Các Sở, ban, ngành; các trường chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018, tổ chức triển khai các nội dung có liên quan nêu trên, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6/2018), 01 năm (trước ngày 30/11/2018) về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tổng hợp báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị, địa phương xây dựng dự toán và thanh, quyết toán kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các nhiệm vụ... đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trên đây là kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Công tác thanh niên năm 2018, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ;
- CT, PCT1,2,3,4;
- Tỉnh đoàn Lào Cai;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các trường chuyên nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Thanh

 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Kế hoạch số: 111/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Thời gian báo cáo kết quả thực hiện

I

Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017.

 

 

1

Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “ứng xử văn hóa trong trường học”; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có ước mơ, hoài bão đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tạo môi trường lành mạnh, điều kiện học tập, sinh hoạt để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý I/2018

2

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên

Sở Tư pháp

Trong năm

3

Rà soát số thanh niên chưa hoàn thành phổ cập giáo dục THCS, báo cáo, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện; Rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ nhóm thanh niên yếu thế được đi học, trình cấp có thẩm quyền quyết định; Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức để thanh niên thuộc hộ nghèo, thanh niên yếu thế, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng đặc biệt khó khăn không bỏ học

Sở Giáo dục & Đào tạo

Quý I/2018

4

Xây dựng triển khai kế hoạch bồi dưỡng QLNN, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho CB,CC trẻ ở xã (dưới 30 tuổi) thuộc vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

Sở Nội vụ

Quý II/2018

5

Xây dựng, tổ chức các mô hình, phong trào nhằm nâng cao chất lượng học và sử dụng ngoại ngữ, tin học cho thanh niên

Tỉnh Đoàn

Quý III/2018

6

Xây dựng và thực hiện cơ chế hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và dịch vụ KHCN; ứng dụng tiến bộ Khoa kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; Tổ chức các mô hình, phong trào để thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học; Duy trì và phát triển các phong trào sáng tạo trẻ

Sở Khoa học và công nghệ

Quý I/2018

7

Đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển xã hội; Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách sử dụng và quy hoạch đối với đối tượng này

Sở Nội vụ

Quý III/2018

8

Triển khai Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Tổ chức đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên là học sinh, sinh viên tại các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Sở Giáo dục & Đào tạo; Sở Lao động - TB&XH

Quý IV/2018

9

Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế đặc thù khuyến khích thanh niên khuyết tật tham gia khởi sự doanh nghiệp trong chính sách chung về hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm

Sở Lao động TB-XH

Quý III/2018

10

Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động

Sở Lao động TB-XH

Quý II/2018

11

Rà soát nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Sở GĐ&ĐT

Quý I/2018

12

Xây dựng Đề án phát triển hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên, gắn với phát triển du lịch tại 03 huyện: Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát

Sở Văn hóa-TT&DL

Quý I/2018

13

Tiếp tục thực hiện các giải pháp của chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện cho thanh niên, vị thành niên;

Sở y tế

Quý IV/2018

14

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; Bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, chống kỳ thị và phân biệt đối xử về giới cho thanh niên;

Sở Lao động - TB&XH

Trong năm

II

Giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017; và TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo QĐ số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011

 

 

1

Tiếp tục rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho TNXP theo đúng quy định

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, Tỉnh Đoàn, UBND các huyện, TP

Quý III/2018

III

Triển khai, tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

 

 

1

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ QLNN về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thanh niên và theo dõi công tác thanh niên (cấp tỉnh, cấp huyện).

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Quý II Năm 2018

IV

Thực hiện Đề án 500 của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

 

1

Tiếp tục theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên.

Sở Nội vụ

Quý IV/2018

2

Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc cho đội viên Đề án từ nay đến khi kết thúc Đề án

Sở Nội vụ

Quý III/2018

3

Tổ chức cho đội viên Đề án đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh thuộc Đề án (có kế hoạch cụ thể sau)

Sở Nội vụ

Quý II/2018

VI

Công tác kiểm tra

 

 

1

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định 65/2013/QĐ-UBND tỉnh về quy định QLNN về CTTN; kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên;

HĐ CTTN tỉnh; Sở Nội vụ; các đơn vị có liên quan

Quý IV

2

Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 500 Tri thức trẻ tình nguyện tại huyện Bát Xát, Văn Bàn, Sa Pa.

Sở Nội vụ, Hội đồng CTTNT tỉnh

Quý IV Năm 2018

VII

Thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020

 

 

1

Tiếp tục rà soát tại các xã thuộc phạm vi đề án tại tỉnh Lào Cai và phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã theo kế hoạch của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ

Quý II/2018

VIII

Công tác báo cáo, đôn đốc

 

 

1

Đôn đốc Sở, ngành việc xây dựng báo cáo Công tác thanh niên năm 2018, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện (theo QĐ 65/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013)

Sở Nội vụ

Quý IV Năm 2018

2

Tổng hợp, thực hiện một số báo cáo đột xuất liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Sở Nội vụ

Trong năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 111/KH-UBND ngày 27/03/2018 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123