Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2017 tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 11/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 25/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

Căn cứ Thông báo số 239-TB/TU ngày 26/8/2016 của Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ về công tác 4 tháng cuối năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016,

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm kiểm tra, sát hạch kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh như sau:

I- Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra sát hạch công chức là để đánh giá lại thực trạng sự am hiểu về pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực và kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp của công chức so với yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm, để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hoặc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức thực thi công vụ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và để phục vụ cho việc xem xét tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu đổi mới góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Nội dung và hình thức kiểm tra, sát hạch phải khoa học, đảm bảo đánh giá khách quan về trình độ, năng lực thực sự của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

II. Đối tượng tham gia kiểm tra, sát hạch:

1. Công chức thuộc Sở Xây dựng đang công tác tại 05 vị trí việc làm:

- Trưởng phòng Quản lý xây dựng;

- Trưởng phòng Kiến trúc quy hoạch;

- Quản lý hoạt động xây dựng;

- Quản lý kiến trúc - quy hoạch;

- Thanh tra xây dựng

2. Công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đang công tác tại 13 vị trí việc làm:

a) Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 vị trí.

- Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản;

- Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn;

- Quản lý khai thác khoáng sản;

- Quản lý khai thác tài nguyên nước;

b) Tại Chi cục Quản lý Đất đai: 05 vị trí.

- Trưởng phòng Quản lý Đất đai;

- Trưởng phòng Giá đất và bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Quản lý đăng ký đất đai;

- Quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai;

- Thẩm định giá đất.

c) Tại Chi cục Bảo vệ môi trường: 04 vị trí.

- Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm;

- Trưởng phòng Thẩm định và đánh giá tác động môi trường;

- Thẩm định và đánh giá tác động môi trường;

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

3. Công chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đang công tác tại 05 vị trí việc làm:

- Trưởng phòng Quản lý Giám sát đầu tư;

- Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh;

- Quản lý thẩm định chủ trương đầu tư;

- Quản lý kế hoạch và đầu tư (gồm cả vốn ODA);

- Quản lý đăng ký kinh doanh;

III. Nội dung, hình thức kiểm tra sát hạch:

1. Nội dung kiểm tra, sát hạch:

- Kiểm tra, đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các trình độ khác của cá nhân công chức có phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

- Sát hạch, kiểm tra về:

+ Khả năng am hiểu về pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao;

+ Năng lực đề xuất, tham mưu giải quyết công tác chuyên môn theo các quy trình, quy định;

+ Các kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin và kỹ năng giao tiếp của công chức.

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch:

- Kiểm tra thực tế trên hồ sơ công chức đối với các văn bằng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ.

- Công chức được kiểm tra, sát hạch trực tiếp làm 2 bài kiểm tra, gồm:

+ Bài trắc nghiệm về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp của công chức liên quan;

+ Bài thực hành giải quyết 01 tình huống sự việc thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn trên máy vi tính.

3. Tổ chức kiểm tra sát hạch:

Việc tổ chức kiểm tra sát hạch do Hội đồng; kiểm tra sát hạch công chức thực hiện. Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

a) Thành phần Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức cấp tỉnh, gồm có 07 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Nội vụ

- Các ủy viên: 01 lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 01 đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 01 lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; 01 đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính.

Ngoài ra Hội đồng còn có 02 thư ký là công chức của Sở Nội vụ.

b) Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế Kiểm tra sát hạch công chức theo kế hoạch này;

- Trên cơ sở Đề cương về các nội dung kiểm tra sát hạch do các cơ quan có liên quan được giao biên soạn, Hội đồng tiến hành thuê chuyên gia có kinh nghiệm xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm và tình huống để thực hiện kiểm tra, sát hạch công chức trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Tổ chức Kiểm tra sát hạch công chức theo quy định tại Kế hoạch này;

- Báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra sát hạch công chức;

- Tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm kiểm tra sát hạch công chức đối với các đơn vị thí điểm để đề xuất nhân rộng triển khai thường xuyên trong thời gian tới.

4. Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Từ tháng 12/2016 đến tháng 05/2017: Hoàn tất các công việc chuẩn bị cho việc tổ chức kiểm tra, sát hạch.

- Từ tháng 06/2017 đến tháng 07/2017: Tổ chức kiểm tra sát hạch công chức và báo cáo kết quả;

- Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm kiểm tra sát hạch công chức: trong tháng 09/2017.

5. Kinh phí tổ chức kiểm tra sát hạch:

Kinh phí tổ chức kiểm tra sát hạch được sử dụng từ nguồn kinh phí của tỉnh. Giao Sở Nội vụ lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành: trong tháng 02/2017.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra sát hạch công chức cấp tỉnh. Thời gian hoàn thành: trong tháng 01/2017;

- Tổng hợp danh sách công chức đang đảm nhận các vị trí việc làm thuộc đối tượng kiểm tra sát hạch báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian hoàn thành: trong tháng 03/2017;

- Phối hợp, hướng dẫn các Sở quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến nhiệm vụ của các vị trí việc làm được Kiểm tra, sát hạch chuẩn bị Đề cương nội dung kiểm tra, sát hạch báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian hoàn thành: trong tháng 03/2017;

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực, giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra sát hạch công chức cấp tỉnh tổ chức các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm tra sát hạch công chức. Thời gian hoàn thành: trong tháng 06/2017;

- Tổng hợp kết quả kiểm tra sát hạch đồng thời phối hợp với các Sở có công chức tham gia kiểm tra sát hạch đề xuất phương án đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hoặc bố trí, sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo quy định, báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành: trong tháng 07/2017;

- Tham mưu Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức cấp tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm kiểm tra sát hạch công chức đối với các đơn vị thí điểm để đề xuất nhân rộng triển khai thường xuyên trong thời gian tới. Thời gian hoàn thành: trong tháng 09/2017;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc dự toán, thanh quyết toán kinh phí kiểm tra sát hạch công chức theo quy định.

2. Các Sở quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến nhiệm vụ của các vị trí việc làm được kiểm tra, sát hạch, gồm: Sở Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm:

Theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, chuẩn bị Đề cương những nội dung cần sát hạch về quản lý nhà nước và chuyên ngành liên quan đến nhiệm vụ của các vị trí việc làm được thí điểm kiểm tra, sát hạch theo kế hoạch này.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng Đề cương gửi về Sở Nội vụ tổng hợp: trong tháng 03/2017.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các cơ quan có liên quan lập dự trù kinh phí thực hiện việc kiểm tra sát hạch theo quy định.

- Thẩm định kinh phí tổ chức kiểm tra sát hạch, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cân đối nguồn ngân sách để cấp phát kinh phí thực hiện việc kiểm tra sát hạch theo kế hoạch này sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Các cơ quan có vị trí việc làm được thực hiện thí điểm kiểm tra sát hạch (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng), có trách nhiệm:

- Thông báo chủ trương và nội dung việc kiểm tra, sát hạch đến tất cả công chức đang làm việc tại các vị trí việc làm được chọn để thí điểm kiểm tra, sát hạch theo Kế hoạch này.

- Lập danh sách công chức đang đảm nhận các vị trí việc làm thuộc đối tượng kiểm tra sát hạch gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp. Thời gian hoàn thành: trong tháng 02/2016;

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch. Quản lý, theo dõi và tạo điều kiện để công chức thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch tham dự đầy đủ quá trình kiểm tra sát hạch.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra sát hạch của công chức thuộc phạm vi quản lý, tiến hành xây dựng đề xuất Phương án đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hoặc bố trí, sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu công chức hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Căn cứ nội dung công việc nêu trên, các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện có hiệu quả, thường xuyên trao đổi và kịp thời phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện (qua Sở Nội vụ) để trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- TTr.TU, TTr HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: Nội vụ, Tài chính, KH&ĐT, TN&MT (để thực hiện);
- KBNN tỉnh (để biết);
- Lưu VT, TH;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2017 tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


741
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69