Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1059/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 22/01/2018; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 22/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thông báo số 1129-TB/TU ngày 06/01/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tiến hành rà soát tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo quy định khung của Trung ương phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh gắn với việc sắp xếp, bố trí cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức phù hợp và đảm bảo chất lượng, số lượng nhằm nâng cao hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo nguyên tắc quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, cùng nhóm nhiệm vụ chỉ có một tổ chức, đơn vị thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh

a) Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy

- Tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp các tổ chức bên trong (các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Ban, Chi cục; đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các Ban, Chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở) theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo tối thiểu mỗi đầu mối có 05 biên chế; kiên quyết cắt giảm số lượng các tổ chức trùng lắp chức năng, nhiệm vụ.

b) Bố trí nhân sự sau sắp xếp tổ chức bộ máy:

- Thực hiện tốt công tác tư tưởng trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự; trước khi bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người lao động phải đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ. Việc bố trí, sắp xếp nhân sự phải dựa trên cơ sở đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, năng lực, kinh nghiệm công tác, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí việc làm, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Căn cứ biên chế được giao và vị trí việc làm đã được phê duyệt sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm.

- Sắp xếp số lượng cấp phó sau sáp nhập: Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

- Đối với nhân sự dôi dư do sắp xếp chênh lệch so với vị trí việc làm trước mắt thực hiện rà soát bố trí vào các tổ chức, đơn vị của cơ quan; trường hợp không bố trí sắp xếp được báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát trình độ chuyên môn, năng lực công tác, vị trí việc làm và biên chế được giao còn thiếu của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để bố trí, sắp xếp cho phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định. Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập

- Tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc có cơ cấu tổ chức nhỏ, ít biên chế để thu gọn đầu mối đảm bảo tối thiểu mỗi đầu mối có 05 biên chế và giải thể các đơn vị hoạt động không có hiệu quả.

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể. Đối với các huyện đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy thì hoàn thiện việc sắp xếp, bố trí nhân sự sau sáp nhập, giải thể; trường hợp không bố trí sắp xếp được, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát trình độ chuyên môn, năng lực công tác, vị trí việc làm và biên chế được giao còn thiếu của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để bố trí, sắp xếp cho phù hợp hoặc giải quyết chế độ chính sách theo quy định; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/8/2020.

3. Các tổ chức hội, ban chỉ đạo

- Tiếp tục rà soát, đề xuất sáp nhập các ban chỉ đạo tỉnh và ban chỉ đạo cấp huyện theo quy định. Đối với đề xuất sáp nhập các ban chỉ đạo tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2020.

- Các tổ chức hội rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của hội, củng cố, sắp xếp cơ cấu tổ chức hội theo hướng tinh gọn, trên cơ sở đó căn cứ vào yêu cầu và khả năng hoạt động của hội đề xuất việc sáp nhập, hợp nhất theo quy định.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Các cơ quan, đơn vị:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: Xây dựng và hoàn chỉnh đề án sắp xếp, tổ chức lại các Chi cục trực thuộc Sở gửi Sở Nội vụ thẩm định trong Quý III/2020.

- Sở Xây dựng tỉnh: Xây dựng và hoàn chỉnh đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Chi cục trực thuộc Sở gửi Sở Nội vụ thẩm định trong Quý III/2020.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: Xây dựng và hoàn chỉnh đề án sắp xếp các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở gửi Sở Nội vụ thẩm định trong Quý III/2020.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng: xây dựng và hoàn chỉnh đề án sắp xếp các phòng chuyên môn gửi Sở Nội vụ thẩm định trong Quý III/2020.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Xây dựng và hoàn chỉnh đề án sắp xếp các phòng chuyên môn gửi Sở Nội vụ thẩm định trong Quý III/2020.

- UBND huyện Mường Tè: Hoàn thành việc sáp nhập các Trường PTDTBT TH Tá Bạ và Trường PTDTBT THCS Tá Bạ; Trường PTDTBT TH Bum Tở và Trường PTDTBT THCS Bum Tở trước khi bước vào năm học 2020-2021.

- UBND huyện Tam Đường: Hoàn thành việc sáp nhập Trường Tiểu học Bản Hon và Trường THCS Bản Hon trước khi bước vào năm học 2020-2021.

2. Sở Nội vụ

Thẩm định, tổng hợp Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, Chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố theo quy định trình UBND tỉnh trong Quý III/2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp gửi Sở Nội vụ thẩm định đảm bảo thời gian quy định, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- BCĐ thực hiện NQ số 18, 19-NQ/TW (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức hội cấp tỉnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, Th5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1059/KH-UBND về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị 6 tháng cuối ngày 28/05/2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


764

DMCA.com Protection Status
IP: