Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 105/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tưóng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là 2 Luật), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành 2 Luật như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của 2 Luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

- Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp nâng cao trách nhiệm, chủ động triển khai Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các sở, ban, ngành; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ và đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của 02 Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thê:

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến nội dung của 2 Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và cán bộ, chiên sĩ Công an trong tỉnh.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; có các tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc triển khai, phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của 2 Luật và văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi của sở, ban, ngành, địa phương mình, nhất là đối với những người làm công tác liên quan trực tiếp đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của ngưòi nước ngoài tại Việt Nam để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với 2 Luật

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2020.

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tĩnh có trách nhiệm theo dõi, kiếm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch này và xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật trong đơn vị, địa phương mình và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi quản lý tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban của Tỉnh ủy;
- Viện KSND tỉnh; Tòa án ND tỉnh,
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan TW, DN trên địa bàn tỉnh;
- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh;
- Báo YB, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NCPC, VX, KTTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


57

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217